Allmänt om motioner
Avvisning av motioner 2016–2019
Diagram över antal motioner
Samlade motioner från kvarteret
Årets motioner

Allmänt om motioner

Genom att skriva en motion kan varje medlem en gång om året komma med förslag om SKB:s verksamhet. Motionerna ska vara inkomna till SKB senast den 31 januari. De bereds av styrelsen, som skriver utlåtanden över dem med förslag till beslut. Vid föreningsstämman, normalt i slutet av maj, behandlas motionerna genom diskussion och beslut.

Motionsrätten – rätten att få ett ärende behandlat på förenings­stämman – garanteras genom 6 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar och preciseras i § 26 i stadgarna (PDF).

Styrelsen avvisade motioner 2016–2019

År 2016 började styrelsen oväntat – i strid med lagen om ekonomiska föreningar, SKB:s stadgar och förenings­praxis – avvisa motioner. Man gallrade bort en stor andel av motionerna och arbetade för att stämman inte skulle få behandla dem. Styrelsen påstod att vad man kallade ”förvalt­nings­frågor” inte skulle få behandlas av stämman. Under åren 2016–2019 gallrades 65 %, 50 %, 71 % respektive 41 % av motionerna bort.

Först efter en särskild granskning av en fristående advokat, beslutad genom bifall till en motion år 2017 från kvarterets fullmäktig Lars Lingvall och slutligen genom bifall till en motion år 2019 från kvarte­rets fullmäktig, stödd av flera andra fullmäktige, upphörde styrelsen med denna hantering.

Läs mer på sidan Motionsavvisning åren 2016–2019, där det också finns länkar till ytterligare information.

Diagram över antal motioner

Samlade motioner från kvarteret

Här finns motioner från kvartersrådet och kvarterets fullmäktig från och med 2006. Vad föreningsstämman beslutade anges också.

Gå direkt till år   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

På en särskild sida finns bifallna motioner. Där redovisas de motioner som har bifallits av föreningsstämman.

Motioner 2023  

Av kvarterets fullmäktig

Motion 3: Styrelsens förslag till stadgeändringar föreslås bli avslagen.

Motion 4: Medlemmars beslutanderätt (§ 14 i stadgarna) föreslås bli avslagen.

Motion 5: Bestämmelser om stadgeändring (ny paragraf i stadgarna) föreslås bli delvis bifallen.

Motion 6: Bestämmelser om uteslutning inklusive möjlighet att överklaga uteslutning (§ 9 i stadgarna) föreslås bli delvis bifallen.

Motion 7: Engagemang och rättigheter vid föreningsstämma (§ 24 i stadgarna) föreslås bli delvis bifallen.

Motion 8: Hänvisningar till lagar (§ 31 i stadgarna) föreslås bli bifallen.

Motion 9: Tydligare formuleringar om antalet revisorer (§ 32 i stadgarna) föreslås bli bifallen.

Motion 10: Förtydligande beträffande medlemsinsatser (§ 38 i stadgarna) föreslås bli bifallen.

Motion 15: Korrigering av 2023 års hyreshöjningar samt publicering av gällande beskrivning av hyreshöjningsfördelningsmodellen föreslås bli delvis bifallen.

Motioner 2022  

Av kvarterets fullmäktig

Motion 7: Redovisning av styrelsens underlag för besluten om Uppsala avslogs.

Motion 14: Beslut av föreningsstämman om modellen för fördelning av hyreshöjningar avslogs.

Motion 15: Hur större stadgeändringar bör genomföras: första att-satsen ansågs besvarad, andra att-satsen avslogs.

Motion 16: Stadgeändringar beträffande omyndiga och omyndigas föräldrar avslogs.

Motion 38: Mejl till förtroendevalda ansågs besvarad.

Motion 39: SKB som förening ansågs besvarad.

Motion 40: SKB:s prioritering av informationsresurser bifölls.

Motioner 2021  

Motionerna behandlades vid en extrastämma i november 2021 tillsammans med 2020 års motioner, sedan behandlingen av dessa motioner hade skjutits upp på grund av corona.

Av kvarterets fullmäktig

Alla motioner på en sida
Alla motioner som PDF-text

Motion 1: Nej till otydligt och verkningslöst principbeslut om stadgeändring – ja till konkret stadgeförslag som man kan motionera om före stadgeändring avslogs.

Motion 4: SKB ska verka i Stockholms län – verksamheten i Uppsala bör avvecklas och fastigheten säljas avslogs.

Motion 10: Konkreta underlag för förslag om arvoden bör redovisas bifölls.

Motion 11: Mejl till ett organ med förtroendevalda – som styrelsen – bör nå samtliga ledamöter och suppleanter ansågs besvarad.

Motion 12: Förtydligande av att omyndiga inte kan motionera m.m. avslogs.

Motioner 2020  

Motionerna behandlades vid en extrastämma i november 2021 tillsammans med 2021 års motioner, sedan behandlingen av dessa motioner hade skjutits upp på grund av corona.

Av kvartersrådets ledamöter och några boende i kvarteret

Alla motioner på en sida
Alla motioner som PDF-text

(bild) Hantering av stadgeändringarna (motion 1) avslogs

(bild) Geografisk policy och stopp för Uppsala (motion 12) avslogs

(bild) SKB:s arbete med uthyrning (motion 20): första att-satsen avslogs och andra att-satsen ansågs besvarad.

(bild) Redovisning av uppdrag med mera (motion 26) bifölls

(bild) Transparent redovisning av stämmohandlingar (motion 33) bifölls

Motioner 2019  

Av kvarterets fullmäktig

Samtliga sex motioner

Demokratisk och lagenlig hantering av motioner (motion 3). Yrkande 1 bifölls med acklamation: att ge styrelsen i uppdrag att se till att varje motion som uppfyller kravet på ärende enligt lagen om ekonomiska föreningar - det vill säga innehåller ett för föreningen relevant förslag som stämman är behörig att fatta beslut om - behandlas som motion, vilket innebär att styrelsen tar upp den på dagordningen för stämman, skriver ett yttrande med förslag till beslut i sak i det ärende som motionen avser och låter stämman behandla motionen genom diskussion och beslut.
Yrkande 2 bifölls sedan styrelsen meddelat att man ändrat enligt förslaget: att ge styrelsen i uppdrag att se till att yttrandet över den särskilda granskningen av motions­hante­ringen är tillgängligt på SKB:s hemsida för samtliga medlemmar.

Ändring av regler för uthyrning (motion 5): Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att inriktningsbeslut om stadgarna hade skjutits upp och yrkade inte bifall till motionen, som ansågs besvarad.

Behov av demokratisk förankring (motion 6): Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att inriktningsbeslut om stadgarna hade skjutits upp och yrkade inte bifall till motionen, som ansågs besvarad.

Ändring av det parlamentariska systemet (motion 8): Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att inriktningsbeslut om stadgarna hade skjutits upp och yrkade inte bifall till motionen, som ansågs besvarad.

Ändring av upplåtelseinsatser (motion 14): Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att inriktningsbeslut om stadgarna hade skjutits upp och yrkade inte bifall till motionen, som ansågs besvarad.

SKB-verksamhet utanför Stockholms län avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 9 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2019” (läs mer på sidan motions­avvisning). Stämman beslutade dock att behandla motionen – den avslogs med 31 röster för motionen och 34 för styrelsens yrkande om avslag.

Motioner 2018  

Av kvartersrådet

  Bredbandstillägget till hyran avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 9 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018” (läs mer på sidan motions­avvisning). Stämman beslutade dock att behandla motionen – den ansågs besvarad.

Av kvarterets fullmäktig

Samtliga sju motioner

Kompetens och lämplighet som mötesordförande (motion 2) ansågs besvarad

Motion från kvartersråd (motion 3) avslogs

Verksamhet utanför stadgarnas ramar (motion 5) avslogs

Transparens och demokratisk tillgång till handlingar avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 10 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018” (läs mer på sidan motions­avvisning). Stämman beslutade dock att behandla motionen – den ansågs besvarad.

Inriktning för SKB:s byggande avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 11 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018” (läs mer på sidan motions­avvisning). Stämman beslutade dock att behandla motionen – den ansågs besvarad.

Bättre information om kök avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 12 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2018” (läs mer på sidan motions­avvisning). Stämman beslutade dock att behandla motionen – den ansågs besvarad.

Hemsidan har dragits tillbaka av motionären

Motioner 2017  

Av kvartersrådet

    Möjlighet att överklaga uteslutning (motion 11) avslogs – se redogörelse från stämman

    Bredbandstillägg till hyran avvisades av styrelsen och behandlades som fråga nr 11 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2017”, dvs. avslogs i praktiken – läs mer ovan och på sidan motionsavvisning.

Av kvarterets fullmäktig

  Särskild granskning av styrelsens hantering av motioner (motion 1) bifölls med 14 röster mot 67 för styrelsens förslag om avslag – enligt dåvarande 8 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar krävdes minst en tiondel av samtliga röstberättigade, i det här fallet 12 röster – se redogörelse från stämman

  Tekniska begränsningar av motionsrätten (motion 8) ansågs besvarad – se redogörelse från stämman

  Särskild granskning av modellen för fördelning av hyreshöjningar (motion 12) avslogs – se redogörelse från stämman

Motioner 2016  

Av kvarterets fullmäktig

Alla motioner

Valberedningens uppdrag m.m. (motion 3) ansågs besvarad

Inga arvoden till representanter för boende och köande (motion 6) avslogs

SKB – bostadsföretag eller medlemsförening? (motion 7) bifölls i praktiken genom att stämman – med 54 röster mot 34 – biföll motionens att-sats efter strykning av orden ”medansvar och”, det vill säga beslutade att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande.

Möjlighet för medlem att överklaga uteslutning (motion 12) avslogs.

Turordning i samband med bodelningstvister (motion 14) avslogs.

Motionerna nedan avvisades av styrelsen

De behandlades inte på den ordinarie stämman utan redovisades i ett separat häfte, ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB”. Sedan ett antal fullmäktige hade begärt att motionerna skulle behandlas på en extra stämma skedde det. Där blev det dock ingen sakdiskussion om motionerna, utan de avvisades i praktiken igen, genom att stämman beslutade att samtliga motioner i häftet skulle överlämnas till SKB:s styrelse och VD för handläggning. Läs mer på sidan motionsavvisning.

Revidering av nya hemsidan (motion 1*)

Publicering av handlingar från stämman m.m. (motion 4*)

Garanterad visningstid för lägenhet (motion 10*)

Upphörande av bredbandstillägg till hyran (motion 19*)

Hyreshöjningar i enligt med SKB:s stadgar (motion 30*)

Redovisning i fråga om hyreshöjningar (motion 31*)

* Numrering i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB”

Motioner 2015  

Av kvarterets fullmäktig

Samtliga elva motioner

Demokratin i SKB och vad som är en levande förening (motion 12) ansågs besvarad

Demokratin i SKB och transparens och öppenhet (motion 13): bifall till första att-satsen, att ge styrelsen i uppdrag att se till att samtliga förslag som behandlas på föreningsstämman publiceras på hemsidan men avslag på andra att-satsen, att ge styrelsen i uppdrag att även i övrigt arbeta för ökad öppenhet och transparens inom SKB; styrelsen följer inte beslutet utan publicerar bara tillfälligt före stämman och tar sedan bort dokumenten

Demokratin i SKB och vikten av diskussion (motion 14) avslogs; det gällde att uppdra åt styrelsen att starkt överväga att förlägga ordinarie föreningsstämma till en lördag

Demokratin i SKB och yttrandefriheten (motion 15) ansågs besvarad

Demokratin i SKB, protokoll och ordförandeskap (motion 16) ansågs besvarad

Demokratin i SKB och respekt för demokratins regler (motion 17) ansågs besvarad

Demokratin i SKB och fullgörande av uppdrag (motion 18) ansågs besvarad

Förtydligande i stadgarna om valbarhet till fullmäktig (motion 19) ansågs besvarad; det gäller ändringar i § 14 och 20 om att fullmäktig och suppleant för förvaltningsenhet respektive köande måste till bo i fastigheten respektive vara köande

Redovisning av modellen för fördelning av hyreshöjningar (motion 40) avslogs; det gällde att styrelsen snarast skulle redovisa dels en beskrivning av modellen för fördelning av hyreshöjningar med uppgift om hur poängsättningen har tagits fram med mera, dels poängtalen för samtliga fastigheter/förvaltningsenheter för de fyra parametrarna i modellen

SKB:s riktlinjer och modell för hyressättning (motion 42) avslogs; det gällde bland annat att upphäva styrelsens beslut att godkänna modellen för fördelning av hyreshöjningar, att ge styrelsen i uppdrag att revidera modellen så att den står i överensstämmelse med stadgarna

Hyrorna och SKB:s sociala ansvar (motion 43) avslogs; det gällde att uppdra åt styrelsen att revidera modellen för fördelning av hyreshöjningar med hänsyn till det sociala ansvar som SKB bör ta

Motioner 2014  

Av kvartersrådet

Samtliga fyra motioner

Samtliga fyra motioner med underskrifter

Protokoll och andra handlingar i textformat på hemsidan (motion 36) bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att se till att stämmoprotokoll och andra dokument med text som publiceras på hemsidan publiceras med texten elektroniskt sökbar och kopierbar samt att att ge styrelsen i uppdrag att se till att stämmoprotokollen 2007–2013 ompubliceras på hemsidan på samma sätt

Ansvar för underhåll mellan fönster (motion 48) avslogs; det gällde att SKB skulle ansvara för allt underhåll mellan fönster inklusive målning och förarbeten

Bemötande av funktionsnedsatta (motion 49) ansågs besvarad – men i linje med motionen redogjorde styrelsen i utlåtandet för riktlinjer och uttalade sig för publicering på hemsidan

Schabloniserad hyressättning och smygande marknadsanpassning (motion 67): bifall till första att-satsen, att styrelsen skulle utarbeta en modell för hyressättningen, men avslag på andra att-satsen, att styrelsen vid varje hyreshöjning skulle redovisa konkreta grunder, relaterade till faktorerna standard, läge och ålder i stadgarna, för hur hyreshöjningen fördelats

Av kvarterets fullmäktig

Benämning och presentation av det så kallade beredningsmötet (motion 37) bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att ändra benämningen på det så kallade beredningsmötet, förslagsvis till ”motionsmöte”, så att det framgår att mötet inte innebär formell beredning av ärendena inför stämman samt att ge styrelsen i uppdrag att se över formuleringarna i inbjudan till mötet i enlighet med vad som sägs i motionen

Protokollföring och ordförandeskap vid stämman (motion 38) ansågs besvarad

Motioner 2013  

Av f.d. kvartersfullmäktig

Samtliga fyra motioner samt styrelsens utlåtanden och beslut vid stämman

Avskaffande av det så kallade beredningsmötet (motion 24) ansågs besvarad

Regler för stämmoprotokoll (motion 25): första att-satsen ansågs besvarad och andra att-satsen om att publicera reglerna på hemsidan bifölls

Förvirrande informationspublicering på hemsidan (motion 26) bifölls; det gällde att all information om lagar, stadgar, regler och riktlinjer skulle samlas på en enda sida på hemsidan i stället för nuvarande tre sidor

Publicering av informationsstrategi eller riktlinjer för information och samråd (motion 28) bifölls

Motioner 2012  

Av f.d. kvartersfullmäktig

Samtliga fem motioner samt styrelsens utlåtanden och beslut vid stämman

Tillgång till äldre information på hemsidan (motion 24) ansågs besvarad

Hyreshöjningar redovisade per fastighet (motion 53) bifölls; det gällde att på hemsidan publicera hyreshöjningar per fastigheter

Motivering för hyreshöjningar (motion 54) ansågs besvarad

Förtydligande av begreppet ”läge” (motion 55) avslogs

Publicering av SKB:s riktlinjer för hyressättning (motion 56) bifölls

Motioner 2011  

Inga motioner från kvarteret

Motioner 2010  

Av f.d. kvartersfullmäktig

Samtliga sju motioner samt styrelsens utlåtanden och beslut vid stämman

Arbetsordning vid stämman (motion 5) ansågs besvarad

Nej till begränsningar i motionsrätten (motion 6) ansågs besvarad

Material från föreningsstämmorna på hemsidan (motion 8) ansågs besvarad

Förslagsrätt för motionär vid föreningsstämman (motion 9) avslogs

Motioner från kvartersråd (motion 10) ansågs besvarad

Tydligare regler om medlemsmöten (motion 11) bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde sex förtydliganden i stadgarna beträffande medlemsmöten

Bredbandsutbyggnad (motion 43): bifall – med 37 röster mot 31 – till följande tilläggsförslag till motionen: ”Hyreshöjningen på grund av bredbandsinstallation ska upphöra när investeringskostnaderna för respektive fastighet är betald” men avslag i övrigt till motionen och följande tilläggsförslag till den: ”Installation av bredband ska begränsas till två uttag per lägenhet i befintliga fastigheter”; tilläggsförslagen hade beslutats vid ordinarie medlemsmöte den 21 april

Motioner 2009  

Av kvartersrådet

Samtliga fem motioner

Samtliga fem motioner med underskrifter

Ändring av riktlinjerna för hyressättning (motion 51) avslogs (i den del som inte överensstämde med styrelsens förslag till hyresriktlinjer); det gällde att inte i riktlinjerna lägga till det som redan stod i stadgarna

Begränsning av hyreshöjningar (motion 52) drogs tillbaka

Begreppet ”läge” vid hyressättningen (motion 53) avslogs

Bättre utvärdering av hyresriktlinjerna (motion 54) avslogs; det gällde att inte godkänna utvärdering av SKBs riktlinjer för hyressättning utan uppdra åt styrelsen att genom allsidigt sammansatt arbetsgrupp göra en ny utvärdering av hyresriktlinjerna som skulle innefatta

Motiveringar för fördelning av hyreshöjningar (motion 55) avslogs; det gällde att styrelsen och hyresutskottet skulle redovisa motiv för fördelningen av hyreshöjningar som var relaterade till stadgarnas bestämmelser om att hyressättningen ska baseras på lägenhetens storlek, standard, läge och ålder samt övriga förmåner knutna till lägenheten

Av kvarterets fullmäktig

Regler vid föreningsstämman (motion 2) bifölls; det gällde att ge styrelsen i uppdrag att – om någon blankett för att begära ordet, ange förslag eller dylikt delas ut vid stämman – tydligt informera stämmodeltagarna om att ifyllandet av blanketten är en rekommendation men inte något krav

Motioner 2008  

Av kvartersrådet

Samtliga tolv motioner

Tydligare regler om medlemsmöten med kvartersrådet i Dovre (motion 1) ansågs besvarad; det gällde att förtydliga bland annat genom att införa begreppet ”extra medlemsmöte”

Arbetsordning för kvartersråden med kvartersrådet i Dovre (motion 2) ansågs besvarad; det gällde att besluta om arbetsordning för kvartersråd enligt § 17 i stadgarna

Granskning av uppdrag till styrelsen med kvartersrådet i Dovre (motion 3) ansågs besvarad; det gällde att revisorerna skulle granska hur styrelsen fullgjort uppdrag från stämman

Kontroll av nomineringsuppgifter (motion 4) ansågs besvarad

Redovisning från valberedningen (motion 5) ansågs besvarad; det gällde bättre redovisning före stämman av vilka som nominerats och uppgifter om hur länge de föreslagna hade suttit på aktuell eller annan post inom SKB

Redovisning från hyresutskottet vid stämman (motion 6) avslogs, men styrelsens tilläggsförslag att placera hyresutskottets berättelse efter revisionsberättelsen bifölls

SKB som medlemsförening med Victor Durán, Dovre (motion 14) ansågs besvarad; det gällde att på hemsidan lyfta fram föreningsverksamhet och medlemsdemokrati, att anordna informella träffar för förtroendevalda och aktiva inom föreningen, att införa ett elektroniskt diskussionsforum på hemsidan och att utarbeta planer för ytterligare åtgärder för att förverkliga målet om en levande föreningsidé där medlemmarna deltar aktivt.

Riktlinjer för samråd med kvartersrådet i Dovre (motion 25) ansågs besvarad

Korrigering av hyreshöjningarna för 2008 (motion 33) avslogs; det gällde att korrigera hyreshöjningen på 19 kr/kvm som bara baserats på aktuell hyra till 14 kr/kvm och återbetala extradebiterad hyra

Motiveringar för hyresnivå och fördelning av hyreshöjningar med kvartersrådet i Dovre (motion 38) ansågs besvarad; det gällde att styrelsen och hyresutskottet var för sig skulle ange motiveringar för hur den totala hyreshöjningen fördelats på SKB:s fastigheter

Utvärderingen av hyresriktlinjerna (motion 39) ansågs besvarad; det gällde att utvärderingen av 2003 års hyresriktlinjer skulle innefatta

Regler för samråd inför hyresändring (motion 41) ansågs besvarad; det gällde tydligare regler i stadgarna om tillgång till material före samrådet om hyrorna

Av kvarterets fullmäktig

Samtliga fem motioner

Ordinarie stämma på lördag eller söndag (motion 7) ansågs besvarad

Justering av stämmoprotokoll (motion 8) avslogs

Utformning av stämmoprotokoll (motion 9) bifölls med 37 röster mot 32. Reglerna finns numera på SKB:s hemsida under Regler och riktlinjer > Riktlinjer > SKBs riktlinjer för utformning av stämmoprotokoll

Rimlig betänketid vid lägenhetsval (motion 11) bifölls; det gällde att ge styrelsen i uppdrag att förändra rutinerna vid lägenhetsuthyrning så att tiden mellan visning och bindande intresseanmälan blir rimlig och allra minst tre dygn

SKB:s verksamhetsidé, mål och strategier (motion 15) ansågs besvarad; det gällde att SKB:s verksamhetsidé, mål och strategier skulle fastställas av fullmäktige

Motioner 2007  

Av kvartersrådet

Motionen

Kulturhistoriska hänsyn vid underhåll och renovering (motion 41): bifall till det modifierade förslaget ”att ge styrelsen i uppdrag att utforma regler och rutiner för att säkerställa att SKB på ett föredömligt sätt tar kulturhistoriska hänsyn vid underhåll och renovering”; sådana regler finns numera på SKB:s hemsida under Regler och riktlinjer > Riktlinjer > SKBs byggnadsbestånd och dess kulturhistoriska värde

Av kvarterets fullmäktig

Samtliga tolv motioner

Föreningsstämma på en lördag (motion 11) ansågs besvarad

Stämmolokal som underlättar aktivt deltagande (motion 12) ansågs besvarad

Modifierade yrkanden vid stämman (motion 13) bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att möjligheten till ändringsförslag och tilläggsförslag vid stämman skulle läggas till i informationsbladet om mötesregler till stämman

Arbetet för kvartersrådsverksamhet (motion 14) ansågs besvarad

Valbarhet till kvartersråd (motion 15) bifölls trots att styrelsen föreslagit avslag; det gällde att även den som sammanbor med en medlem men inte själv är medlem får väljas till kvartersrådet

Medlemsmötenas och kvartersrådens uppgifter (motion 16) bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att ändra ”rådgivning” till ”samråd” i § 16 i stadgarna

Ärenden vid stämman och ordningen mellan dem (motion 17): bifall till första att-satsen om att lägga till punkten ”godkännande av dagordning” till stadgarnas uppräkning av ärenden men avslå andra och tredje att-satserna

Närvaro och förslagsrätt för medlemmar vid föreningsstämman (motion 18): delvis bifall till första att-satsen om tillägg till stadgarna om närvarorätt för övriga medlemmar men avslag på andra att-satsen om förslagsrätt för motionär vid behandling av egen motion

Redovisning från hyresutskottet vid stämman (motion 19) avslogs med röstsiffrorna 29–29 samt lottning

Insyn i hyresutskottets verksamhet (motion 20) avslogs

Offentlig affärsplan (motion 26) ansågs besvarad

Bättre sökbarhet och visning av information på hemsidan (motion 31) bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att uppdra åt styrelsen att åstadkomma förbättrad sökbarhet och visning av information på SKB:s hemsida

Motioner 2006  

Av kvartersrådet tillsammans med andra kvartersråd och SKB-medlemmar

Samtliga fyra motioner

Samtliga fyra motioner med underskrifter

Hyresutskottets roll och uppgifter (motion 4) avslogs

Stadgerevidering (motion 5): bifall till ett reviderat förslag om att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för stadgerevidering, att arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag med akuta ändringar av stadgarna för behandling på ordinarie stämma 2007 samt att arbetsgruppen i dialog med medlemmarna skall arbeta vidare med mindre akuta ändringar med sikte på att kunna behandla ett förslag vid ordinarie stämma 2008; styrelsen följde inte detta beslut utan utarbetade ett enda förslag till året efter utan dialog med medlemmarna

Bättre möjligheter till aktivitet och påverkan (motion 6) ansågs besvarad

Redovisning av budget samt eventuell rambudget (motion 21) ansågs besvarad