SKB SEGELBÅTEN

 

 

 

Uppdaterat 2022-06-28

Frågor och svar om Aptus

SKB har sagt att ett nytt passersystem med digitala brickor ska installeras i kvarteret. Kvarters­rådet har formulerat ett antal frågor som vi också har fått skriftligt svar på inför ett digitalt möte med SKB.

Se den särskilda sidan om Aptus.

Ny sammankallande

Vid det senaste kvartersrådsmötet meddelade Lars att han inte ville kvarstå som samman­kallande. Till ny samman­kallande valde kvarters­rådet Kenneth Möller.

Den stora frågan vid mötet gällde Aptus – se ovan. För övriga frågor se protokollet.

Nyhetsbrev juni 2022

SKB satte upp ett nyhetsbrev sommarspecial i portarna den 8 juni. Man informerar om att alla tio entrédörrarna kommer att målas senast till hösten och att sommar­blommor kommer att planteras före midsommar. Man skriver om semestertider och avvikande öppettider och att personliga tillhörigheter inte ska ställas i trapp­hus, källar­gångar eller vindsgångar.

Avbrott i fibernätet 10 och 25 maj

SKB har i portarna satt upp ett anslag om att det blir avbrott i fibernätet (bredband och tv) för övergång till annat tekniskt system. Avbrotten sker den 10 maj och den 25 maj vid fyra fem tillfällen, 10–30 minuter varje gång.

Nyhetsbrev maj 2022

SKB har försenat den 17 maj satt upp ett nyhetsbrev i portarna. Man informerar om sandupptagning, hållbar­hets­ambassa­dörer, före­läsning om biolo­gisk mångfald (som man skulle ha anmält sig till senast 2 maj) samt rensning i cykel- och barnvagnsrum (som SKB tidigare har delat ut och satt upp lappar om).

Speciellt för vårt kvarter informerar man om att lös puts på fasader kommer att lagas (se tidigare sida) samt att utredning om Aptus pågår. Aptus är ett digitalt passersystem med låsbrickor där användandet loggas. Man kan läsa mer till exempel på denna sida.

Rensning i cykel- och barnvagnsrum

SKB har till varje lägenhet delat ut en lapp om att cyklar och barnvagnar som inte har märkts före den 16 maj kommer att rensas bort under vecka 29. Nederst på lappen finns etiketter att klippa ut och fästa på de cyklar och barnvagnar som ska stå kvar.

Släng miljöfarligt avfall söndag 15 maj

söndag 15 maj kl. 13.30–14.30 kan man lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet – i en mobil miljöstation (lastbil) vid åter­vinnings­stationen Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium.

Nästa tillfälle är tisdag 6 september 19.30–20.00.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där finns också information om påminnelse genom sms.

Årsmötet 4 maj

Vid det ordinarie medlemsmötet (årsmötet) omvaldes Lars Lingvall, Anders Wirdfors, Kenneth Möller, Åsa Snöljung och Ulf Tapper samt nyvaldes Marina Thunberg till ledamöter i kvartersrådet. Som fullmäktige­ledamöter kvarstår Lars och Åsa – det valet sker bara vartannat år.

Vid mötet redogjorde Lars och Anders för verksam­heten 2021 i kvarteret, och vi pratade om olika frågor som är aktuella i kvarteret. Vi tog förstås också upp SKB:s verksamhet och diskuterade en del motioner. Se även protokollet.

Kom på möte!
Och kom med i kvartersrådet!

Kom på vårt årliga möte – se nedan! Vi kommer att titta på SKB:s verksamhetsberättelse och motionerna. Men vi kommer att prioritera att prata om kvartersfrågor, berätta om vad som hänt och vad som är på gång.

Vi väljer också kvartersråd – och vi behöver bli fler! Det är rätt akut!

Läs den information som vi har delat ut i brevlådorna!

Årsmöte onsdag 4 maj

Det ordinarie medlemsmötet (årsmötet) äger rum i kvarters­lokalen onsdag 4 maj med start kl 19.00. Se kallelsen (PDF).

Vi tittar på verksamhetsberättelsen för SKB och årets motioner. Det finns möjlighet att framföra synpunkter på motionerna som kvarterets fullmäktig kan ha med sig till behandlingen av motionerna på stämman. Häften med verksamhetsberättelse respektive motioner kan hämtas utanför kvarterslokalen eller laddas ner från SKB: årsredovisning respektive motioner. Motionerna från kvarterets fullmäktig finns också på sidan Motioner här.

Vi från kvartersrådet berättar också om vad som hänt och händer i kvarteret (formellt under punkten Övriga frågor). Det blir tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter. Det blir också val av kvartersråd. Vi vill gärna bli fler i kvartersrådet. Att vara med där är en möjlighet till insyn och inflytande, att få mer information och kunna komma med synpunkter och påverka.

Vi bjuder på kaffe med bröd. Varmt välkommen!

Önskemål inlämnade till SKB

Kvartersrådet har skickat in önskemål om åtgärder för kvarteret för nästa år 2023, ett så kallat äskande.

Vi önskar bland annat belysning vid återvinningsrummet, dörröppnare till portarna, olika bättringar av fasaden, närvarostyrd belysning och förbättrad ventilation i trapphusen.

Tidigare önskemål och annat om underhåll finns på sidan Underhåll.

Störd av grannen? Rädd att störa?

På SKB:s hemsida kan man läsa om Störningar i boendet, och där finns också en informativ folder (PDF). I den beskrivs vad som räknas som störning, där ges tips och uppmaningar, och där anges vad lagen säger och hur störningar hanteras inom SKB.

Läs mer på en sida om störningar.

Fibernätsavbrott 27 april

På grund av teknisk uppdatering av fiberutrustning blir det ett avbrott på beräknat högst en timme någon gång mellan 8.00 och 16.00 onsdagen den 27 april.

Läs mer på sida om fibernätsavbrottet.

Betalning genom Swish

Nu går det bra att betala hyra för kvarters­lokalen genom Swish. Även deponerings­avgift för bastu­nyckel kan förstås betalas så. På sidan för Swish finns QR-koder som är anpassade för de olika betalningarna.

Alternativet Swish finns på andra menyraden. Det ersätter länken till foldern om brandsäkerhet, som har flyttats till sidan Huset.

Akut husfasadarbete

Den 18 mars föll delar av fasaden ner ovanför porten till Inedalsgatan 16 B, och akuta åtgärder påbörjades. Läs mer och se några bilder på särskild sida om husfasadarbetet.

Underhåll i kvarteret

Vi har nu fått meddelande om årets åtgärder. Den uppskjutna installa­tionen av spiskåpor, inklusive tryck­styrda fläktar, blir av. Det blir också samråd med kvarters­rådet om ett nytt passer­system med elektro­niska inpasse­rings­brickor i stället för portkod.

Vi brukar få dessa uppgifter vid ett fysiskt möte på hösten tillsammans med andra kvarter på Kungsholmen, där man kan ställa frågor, men det mötet ställdes in på grund av corona och ersattes inte med något digitalt möte.

Läs mer på sidan om underhåll år 2022.

Coronainformation, februari

SKB har satt upp ett anslag med information med anledning av coronapandemin.

Eftersom de flesta restriktioner slopades den 9 februari återgår SKB till de arbetssätt som gällde före pandemin. Lägenhetsvisningarna återupptas den 9 februari 2022.

Motioner till SKB

Kvarterets fullmäktig Lars har lämnat in sju av de tolv motioner som han hade skrivit – de som av honom och andra bedömdes som viktigast och mest aktuella. De handlar bland annat om hur SKB arbetar med föreningsfrågor, att stämman bör få besluta om utvärderingen av modellen för fördelning av hyreshöjningar (som styrelsen fastställde själv trots att den skapades på uppdrag av stämman) och att styrelsen äntligen bör redovisa ett ordentligt underlag för beslutet att utvidga SKB:s verksamhet till Uppsala, som vi i kvarteret sagt nej till i motioner.

Läs vidare på sidan Motioner

Coronainformation, januari

SKB har satt upp ett anslag med uppdaterad information med anledning av coronapandemin.

Fel åtgärdas om den boende inte är hemma - eller om den boende är i annat rum och både den boende och den från SKB har munskydd.

Högst 20 personer får vistas samtidigt i kvarterslokalen.

Idéer om förbättringar inom SKB?

En gång om året – senast den 31 januari – kan alla medlemmar skicka in förslag till SKB genom att skriva motioner. Kvartersrådet skickar ofta in. Har du tips på något som vi skulle kunna skriva om? Mejla då till kvartersradet@skbsegelbaten.se. Eller vill du ha råd eller hjälp när du skriver en egen motion? Ring eller mejla då till Lars: sammankallande@skbsegelbaten.se.

Äldre motioner från kvartersrådet och kvarterets fullmäktig finns på en sida om motioner från 2006 och framåt. Vissa av dem finns dessutom på en särskild sida för bifallna motioner.

Om att slänga julgranar

SKB har satt upp ett anslag med praktisk information om olika platser där man kan slänga sin julgran och hur man kan göra för att undvika att granen barrar ner i trapphusen. Säckar att klippa ner granen i finns på Inedalsgatan 12.

 

Till äldre notiser: 2021   2020   2019   2018   2017   2016 och tidigare