Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2021

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

Nyhetsbrev om boendeenkät

Ett nyhetsbrev special sattes upp i portarna den 22 december. Där ges förhands­information (!) om den enkät till alla boende som genomfördes under första halvåret. Enkätresultat för hela SKB kommer senare att läggas ut på SKB:s hemsida.

Det är ett lite märkligt sammanträffande att detta nyhetsbrev sattes upp dagen efter att kvarterets fullmäktig hade skickat ett mejl till SKB:s kommunika­tions­chef och frågat om priorite­ringen av informations­resurser, efter att ha påpekat att bara ett (ganska magert) nyhetsbrev hade publicerats under hela hösten, att informationen där om att enkäten skulle presenteras under hösten var felaktig och att ett tre månader gammalt anslag om corona­restrik­tioner fortfarande satt uppe, samtidigt som SKB lade resurser på en julkalender på Instagram med publicering av text och bilder 24 dagar i rad.

Från 23 dec: Inga lägenhetsvisningar

På grund av de nya restriktionerna och reglerna för corona har SKB åter beslutat upphöra med visningar av lediga lägenheter.

Hyreshöjning 2022

I portarna har ett anslag om hyreshöjning för 2022 satts upp. Höjningarna är som vanligt högst för äldre fastig­heter i inner­staden. Det gäller både höjningar i procent och – lite mer överraskande – höjningar i kronor per kvadrat­meter och år. Segel­båten är rödmarkerad i diagrammet nedan. Vi får näst högst pro­cen­tuell hyres­höj­ning i hela SKB.

Uppgifter om hyres­höj­ning­arna för alla fastig­heter finns på SKB:s hemsida och här (PDF).

Läs mer och se fler diagram på en sida om hyres­höjningarna.

Medlemsmöte tisdag 16 november

Kom och ge synpunkter på motionerna från 2020 och 2021, så att kvarterets fullmäktig Lars kan ha med sig synpunkterna till den extra stämman den 20 november, då motionerna behandlas! Se kallelsen.

Vid stämman behandlas också styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stadgarna, som vi i kvarteret har avlämnat både ett yttrande och en motion om. Förslaget finns i häftet med motionerna från 2020.

Kom på tisdag 16 november kl. 18.30 till kvarters­lokalen 16 B.

Vi bjuder på kaffe och ger också information om kvarteret och SKB.

Häften för motionerna finns på hyllan utanför kvarters­lokalen och kan också laddas ned från SKB:s sida för förenings­stämma.

För att lättare få överblick över motionerna har Lars gjort ett sammandrag av motionerna indelade i ämnesgrupper.

Motionsmöte 9 november

Årets motionsmöte, där fullmäktige och motionärer diskuterar tillsammans med representanter för SKB innan motionerna behandlas vid stämman, ägde rum den 9 november.

Läs en rapport från mötet.

Kvarterslokalen kan åter hyras

Kvartersrådet har beslutat att kvarterslokalen kan hyras igen, eftersom läget i corona­pandemin har förbättrats. Man hyr genom att kontakta någon av de uthyr­nings­ansvariga – se anslag i porten. Läs mer på sidan om kvarterslokalen.

Lägenhetsvisningar återupptas

SKB börjar med visningar av lägenheter igen, efter att de varit inställda från den 2 april 2020 på grund av corona. Alla lägenheter som sägs upp efter den 31 oktober kommer att visas som vanligt. Det innebär att uthyrning av lägenheter under en övergångsperiod sker både med och utan visning.

Läs mer i SKB:s frågelåda på sidan om visning av lägenheter

Coronainformation, september

SKB har satt upp ett anslag med uppdaterad information med anledning av coronaviruset.

Visning av lägenheter kommer inte att återupptas än.

En extrastämma kommer att hållas den 20 november för att behandla inriktnings­beslutet om stadgar samt motionerna från både 2020 och 2021. Kvartersrådet kommer att ordna ett möte i kvarteret, så att boende kan ge sina synpunkter på stadgeförslaget och motionerna innan de behandlas på extrastämman.

Installation av termostater

Termostater på elementen, som vi väntat länge på, kommer att installeras under perioden från den 27 september till den 1 oktober. Varje boende får meddelande om exakt dag.

Man behöver plocka undan möbler vid elementen där termostaterna ska monteras.

Läs mer på det anslag som SKB har satt upp i portarna.

Nyhetsbrev september 2021

SKB har satt upp ett nyhetsbrev i portarna med tips beträffande värmen i lägenheten och information om hur löven kommer att hanteras, att höst­blommor kommer att planteras, att det inte är bestämt om ute­möblerna ska stå kvar ute över vintern, att resultatet av hyres­gäst­enkäten kommer i höst och att brand­varnaren bör testas.

Elmätarbytet är senarelagt

Elmätarna i huset skulle enligt anslag (PDF) bytas ut under perioden 30/8–2/9. Så har inte skett.

Efter påringning har Ellevio meddelat att bytet sker senare och att ny avisering kommer.

Se notis nedan om hur man kontaktar Ellevio.

En boende i Inedalsgatan 14 har fått uppgift om att bytet i den trappuppgången kommer att ske mellan den 4 och 8 oktober

Strömavbrott någon gång 30/8–3/9

Ett anslag (PDF) på portarna informerar om att utbyte av elmätare i fastigheten innebär ett kortare strömavbrott någon gång mellan 7 och 17 under perioden 30/8–2/9.

Man kan ringa Ellevio på telefon 020-636 000, trycka 1 och bli kopplad till One Nordic, som utför bytet, för att få sms eller bli uppringd en halvtimme före bytet. Man behöver uppge sitt kundnummer, som finns på fakturan från Ellevio. På ellevio.se/sms kan man anmäla sig för att få sms om planerade och oplanerade strömavbrott.

Parkeringsförbud vid gatuarbete 25/8–2/9

På grund av arbete med att lägga ny asfalt på Inedalsgatan är det parkeringsförbud nattetid från kl. 22 till kl. 06 mellan den 25 augusti och den 2 september. Olika skyltar informerar om arbetet och parkeringsförbudet.

Fel med varmvattnet 5–6 augusti

Ett fel med varmvattnet upptäcktes den 5 augusti. Det var inte så varmt som det skulle utan bara ljummet eller ännu kallare. Felet anmäldes till SKB vid 16-tiden, efter att ha noterats i lägenheter på Inedalsgatan 14 och 16 A.

På morgonen den 6 augusti uppgav fastighetsskötaren att de arbetade med felet, och vid 11-tiden fungerade varmvattnet igen.

Fastighetsskötaren meddelade vid 13.30 att felet antagligen berodde på att Stockholms kommun hade utfört något arbete som de inte hade aviserat om i förväg. SKB:s tekniker bytte ändå ut en komponent i fastigheten som han bedömde behövde bytas ut.

Nyhetsbrev juni 2021

SKB har satt upp ett nyhetsbrev i portarna om öppettider i sommar, sommarjobbare, fastig­hets­skötarens arbete med trädgården , städning i kvarteret med mera.

Verksamheten 2020

Vid årsmötet den 16 juni lämnades en redogörelse för verksam­heten under år 2020 i kvarteret och i föreningen SKB, stort och smått som hänt under året.

Protokoll från mötet finns i pärmen i stora tvättstugan och på sidan protokoll (lösenord beställs genom mejl).

Val vid årsmötet

Vid det ordinarie medlemsmötet onsdagen den 16 juni valdes Lars Lingvall, Kenneth Möller, Åsa Snöljung, Ulf Tapper och Anders Wirdfors till ledamöter i kvartersrådet, med Lars Lingvall som sammankallande och Anders Wirdfors som kassör. Som fullmäktige­ledamöter omvaldes Lars Lingvall och Åsa Snöljung (ordinarie respektive suppleant).

Mejladresser: kvartersradet@skbsegelbaten.se (skickas vidare till alla i kvartersrådet) och sammankallande@skbsegelbaten.se.

Vid mötet redogjordes kort för verksam­heten i kvarteret och SKB.

Coronainformation, juni

SKB har satt upp ett anslag med uppdaterad information med anledning av coronaviruset som gäller felavhjälpning i lägenheterna, lägenhetsvisningar och användning av gemensamma lokaler i kvarteren.

Årsmöte onsdag 16 juni

Det ordinarie medlemsmötet (årsmötet) äger rum på gården (utställda stolar) för att göra mötet coronasäkert.

Vi ses onsdag 16 juni kl 18.00 – vid regn i stället dagen efter. Se kallelsen (PDF).

Ändring: Inget rosévin – vi tar det säkra för det osäkra.

På mötet väljer vi kvartersråd och fullmäktig med suppleant – se nedan. Motioner och styrelse­förslag om stad­gar­na behandlar vi först senare, innan en fysiskt hållen extrastämma behandlar dem.

Det blir tillfälle till frågor om kvarteret och SKB, och det kommer att finnas möjlighet att ta ett glas rosévin.

SKB brukar kalla till detta möte. Men på grund av corona och att det ser olika ut i olika kvarter har SKB i år bett kvartersråden att kalla, och i SKB:s stadgar (§ 16) står det också: ”Kvartersråden … kallar till det ordinarie medlemsmötet.”

Vi välkomnar fler!

Snart har vi medlemsmöte i kvarteret för att välja fullmäktige som repre­senterar vårt kvarter. Det valet sker vartannat år. Mötet kommer att ske utomhus för att vara coronasäkert.

Samtidigt väljer vi kvartersråd. Vi ser gärna att några nya kommer med i kvarters­rådet. När situationen avseende corona blir bättre kan vi börja med möten som vanligt, även om en del frågor kan fortsätta att hanteras enkelt genom mejl.

Vill du komma med, få mer inblick i vad som händer inom kvarteret och SKB som förening och bidra med synpunkter? Ring eller sms:a Lars (sammankallande) eller någon annan i kvartersrådet (se anslaget i porten) om du vill fråga mer om hur det fungerar.

Du kan också anmäla intresse direkt till svar@skbsegelbaten.se. Där kan du också komma med förslag på fullmäktige, en ordinarie och en suppleant. De nuvarande är Lars Lingvall och Åsa Snöljung.

Bokbordet har blivit ett bibliotek

Vårt bokbord, som finns i mangelrummet i stora tvättstugan, har med tiden utvecklats till ett litet bibliotek. Här kan du låna böcker, lämna böcker och också ta någon bok som du vill behålla.

Hyresutveckling och KPI

Hur hyran i Segelbåten och konsument­pris­index för boende har utvecklats från år 1994 visas i diagrammet nedan.

Svar på frågor till styrelsen

Styrelsen har nu publicerat ett delvis undvikande svar (PDF)frågorna från kvarterets fullmäktig om de två  Novus-under­sök­ningarna, ersätt­ningarna till VD och vice VD samt utvecklingen av tomträttsavgälder efter friköpet av tomter.

En annan fullmäktig, Jan Granath i Stångkusken, har frågat (PDF) om Novus-under­sök­ningarna och den trygg­hets­certi­fiering som pågår i kvarteren och har också fått svar (PDF)

Hemsidan är nu uppdaterad

Av olika skäl har uppdateringen av hemsidan släpat efter. Men nu har informationen både uppdaterats och komplet­terats åtskilligt, också med äldre information, så att man till exempel kan se äldre anslag som har suttit uppe i portarna.

Bläddra nedåt och läs så långt du är intresserad!

Frågor till styrelsen om verksamheten

Eftersom årets stämma hålls genom poströstning har man möjlighet att ställa frågor om verksamheten skriftligt senast tio dagar före stämman, och styrelsen ska då svara senast fem dagar före stämman, så att man har fått svaret innan man poströstar. Kvarterets fullmäktig Lars Lingvall har passat på att ställa frågor om de två (!) Novus-under­sök­ningar som SKB har beställt i år, om ersätt­ningarna till VD och vice VD samt den långsamma minskningen av tomträttsavgälder efter friköpet av tomter för en miljard.

Enkät om boendet

SKB har satt upp ett anslag med information om en enkät om SKB:s service och boendet. Den skickas ut elektroniskt till dem som har mejladress eller mobilnummer, för att värna miljön, och per post till övriga.

Stämma i juni – olika fel i formuläret för poströstning

Ordinarie stämma kommer att hållas den 2 juni – men genom poströstning. Alla frågor föreslås bli behandlade utom årets och förra årets motioner samt styrelsens förslag beträffande stadgarna. Där är förslaget att de ska skjutas upp till en extra stämma som kan hållas fysiskt.

Tyvärr innehåller formuläret för poströstning fel och konstigheter. Läs om det på en sida inför stämman. Av en mejlväxling med SKB:s VD Eva Nordström framgår att styrel­sen inte avser att vidta några åtgärder, och den juridiskt kunniga styrelseledamoten Aud Sjökvist försvarar reglerna för röstningen.

Cykelrensning först i höst

SKB har satt upp ett anslag med information om att vårens cykelrensning skjuts fram till i höst, eftersom läget i pandemin fortfarande är allvarligt och en cykelrensning skulle innebära att utsätta sig själv och andra för onödiga risker.

Önskemål inlämnade till SKB

Kvartersrådet har nu skickat in önskemål om åtgärder för kvarteret under år 2022, ett så kallat äskande för 2022.

Vi ser behov av förbättring och renovering av fasaden och målningen runt portar på ett flertal punkter, önskar förbättrad ventilation i trapphusen, närvarostyrd belysning med mera. Vi påminner också om de avbrutna arbetena med installation av termostater och spiskåpor.

Tidigare års önskemål och andra uppgifter om underhåll finns på sidan Underhåll.

Motioner och SKB:s årsberättelse

SKB:s årsberättelse och häftet med motioner kan nu hämtas på hyllan utanför kvarterslokalen. Från SKB:s hemsida kan man också ladda ner dem i PDF-format från olika sidor för årsredovisning respektive motionshäfte. Motionen om arvoden från kvarterets fullmäktig föreslår styrelsen bifall till.

Behandlingen av motionerna föreslås bli uppskjuten till en extra stämma som kan hållas fysiskt. Då ska också de tidigare bordlagda motionerna – och styrelsens förslag till så kallat inriktningsbeslut i fråga om stadgarna – behandlas. Datum är inte fastställt.

Utvecklingen av antalet motioner visas i diagrammet nedan. Eftersom årets och förra årets motioner kommer att behandlas samtidigt blir det många motioner att behandla då (den ljusgröna stapeln).

Borttransport av lösöre

Med anledning av att det fanns vissa föremål av trä i en källargång satte SKB upp ett anslag om att man inte får ha privata föremål i källargångarna, bland annat eftersom det innebär en brandrisk. Man sade att man skulle ta bort föremålen efter viss tid om de inte togs bort.

Nyhetsbrev april 2021

SKB har satt upp ett nyhetsbrev i portarna om kommande trygghetsbesiktning, fler tillval som kommer, borttagning av sand, nya bänkar, ny leksakslåda och öppettider i påsk. Av misstag har det kommit med ett tips om inpasseringsbricka, som vi inte har i vårt kvarter.

Medlemsmöten våren 2021

SKB har satt upp ett anslag med allmän information om vårens medlemsmöten i SKB, som behöver ordnas annorlunda på grund av situationen med corona. I vårt kvarter behöver vi välja fullmäktige till SKB:s stämma. Kvartersrådet återkommer med information om mötet i kvarteret.

Information med anledning av corona

SKB har satt upp ett anslag med uppdaterad information med anledning av coronaviruset. SKB avråder fortfarande från användning av gemensamma lokaler, som kvarterslokaler, och vill i första hand åtgärda fel när den boende inte är hemma.

Enda underhållet i år: nya bänkar

Vi har i februari fått ett mejl med uppgift om planerat underhåll 2021 i kvarteret. Enda åtgärden är nya bänkar till uteplatsen. Vi utgår från att de tillfälligt uppskjutna åtgärderna, installation av termostater och spiskåpor, finns på andra listor.

Normalt brukar vi få dessa uppgifter vid ett fysiskt möte i oktober eller november året före, med deltagare från flera kvarter i Kungsholmen. Det mötet ställdes dock in på grund av situationen med corona. Därmed uteblev också möjligheten att fråga om motiv för avslag på de åtgärder som vi hade i vårt äskande om åtgärder för året.

Motioner till SKB inlämnade

I år kunde vi inte, som förra året, ha några möten för att diskutera motioner till SKB. Men kvarterets fullmäktig Lars Lingvall har ändå skrivit fem motioner. De handlar bland annat om nej till styrelsens stadgeförslag, som vi sade nej till i motion redan förra året, att SKB ska verka i Stockholms län och alltså inte i till exempel Uppsala, och att mejl till SKB-organ som styrelsen och valberedningen bör nå alla i det organet, för så är det inte idag.

Läs vidare på sidan Motioner

I motionen om att SKB ska hålla sig till Stockholm finns bland annat diagrammet nedan, som klart visar att SKB:s medlemmar är mest intresserade av centralt belägna lägen­heter i Stockholm.

I en motion som efterlyser konkreta underlag för förslag om arvoden eftersom argumenten var så dåliga vid förra årets stämma finns bland annat diagrammet nedan över utvecklingen av årsarvoden inom SKB.

Ingen utfordring av vilda djur

SKB har satt upp ett anslag om förbud mot utfordring av vilda djur. Man säger att det ofta leder till att trivseln i området sjunker, varnar för att djuren tar sig in i bostäderna och att det kan bli problem med andra skadedjur. Man har förtydligat att det gäller inte bara ekorrar och fåglar.

Om att slänga julgranar

SKB har satt upp ett anslag med praktisk information om olika platser där man kan slänga sin julgran och hur man kan göra för att undvika att granen barrar ner i trapphusen. Säckar att klippa ner granen i finns på Inedalsgatan 12.

 

Till äldre notiser:
2020   2019   2018   2017   2016 och tidigare