Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2021

Önskemål om underhåll 2021

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål om åtgärder – så kallat äskande – till SKB inför budgetarbetet för 2021.

1. Jordade eluttag i samtliga rum i lägenheterna i större antal än för närvarande. I många bruksanvisningar anges att anslutning ska ske till jordat uttag. Att så inte kan ske i andra rum än köket innebär en brist i elsäkerheten. Dessutom är antalet uttag opraktiskt litet.

2. Ordentlig renovering av fasaden mot Inedalsgatan, åtminstone nedre delen, föregången av en undersökning som säkerställer att lämplig färg och metod används. När partierna runt portarna mot Inedalsgatan målades om i samband med en portrenovering 2006–2007 användes inte färg av lämplig typ som ersättning för den ursprungliga genomfärgade putsen. Det uppgav SKB:s tekniska chef Bo Andersson vid ett kvartersrådsmöte 2008. Dessutom gjordes inte tillräckliga ansträngningar för att erhålla samma nyans på de avgränsade delarna runt respektive port, vilket resulterade i avvikande färgnyanser. Se bilderna 1 och 2 från Inedalsgatan 14 respektive 12, stora porten, där man ser tydliga övergångar mellan de olika färgpartierna.

Vi tror inte att det fungerar att ersätta ommålningen runt respektive port med ny ommålning, utan att det för ett enhetligt utseende krävs att hela fasaden – eller åtminstone delen som avser bottenvåningen, nedanför den horisontella frisen – renoveras. Det arbetet bör utföras i enlighet med SKB:s beslutade ”Rutiner för att säkerställa och tillvarata kulturhistoriska värden i SKBs fastighetsbestånd”.

Detta har framförts som ett äskande för 2019, och vi uppfattade ett positivt bemötande, men sedan har vi inte fått någon rapport om att utredningen har startat. Vi upprepar därför äskandet och tycker att det skulle passa väldigt bra om renoveringen kan göras under år 2021, när fastigheten fyller 100 år.

3. Vi har också tidigare efterfrågat vissa mindre bättringar av fasaden på andra ställen, där målning skett med avvikande färgton, och har uppfattat att det skulle åtgärdas löpande. Eftersom det inte har skett upprepar vi önskemålet. Se bilderna 3–6 från fasaden mot Grubbens gata och bild 7 från fasaden mot gården nära Inedalsgatan 16 B.

4. Informationsplakett för uppsättning på fasaden med uppgifter om huset: när det byggdes, namn och andra uppgifter om arkitekt, byggstil och byggare, hur huset placerar sig i SKB:s historia med mera. Detta skulle vara mycket lämpligt inför 100-årsfirandet.

5. Ommålning av de vita partierna runt vissa portar. De har målats om i olika omgångar och fått olika kulör. Porten Inedalsgatan 12 är i stort sett kritvit utan brytning, vilket tydligt avviker från övriga portar. Rinnande vatten har medfört att färgen har smutsats ned av ränder vid Inedalsgatan 12 och 16 B. Färgen kring lampan på 16 B avviker tydligt från omgivande färg, och hål som borrades felaktigt vid uppsättning av numret på samma port skämmer utseendet och bör åtgärdas. Det är ojämn färg på porten från innergården förbi Inedalsgatan 16 A, och det är avvikande färgnyanser till vänster vid stora porten Inedalsgatan 16. Se bilderna 8–12.

6. Ommålning av den nedre murbruksdelen av fasaden mot innergården som inte ser snygg ut. Se bild 13.

7. Ventilation i trapphusen – en enklare möjlighet att genom ventil i fönsterkarmarna få bättre luft utan att behöva öppna fönstren och riskera regn på fönstren eller att fukt kommer in.

8. Nya möbler till den renoverade uteplatsen. Detta verkar vara på gång, men vi tar upp det som en påminnelse.