Start > Blandat > Verksamheten 2020

Följande text lästes upp på kvarterets ordinarie medlemsmöte den 16 juni 2021. Texten finns också som PDF-fil.

SKB och Segelbåten – verksamheten 2020

Verksamheten under år 2020 präglades av corona­pandemin.

Installationen av termostater på radiatorerna ställdes in, och det blev ingen fortsättning av arbe­tet med installation av spiskåpor – arbeten som hade påbörjats under 2019. Ett byte av stuprör ställ­des också in. Däremot har SKB vidtagit åtgärder mot läckage vid grundmuren.

I början av april rekommenderade SKB att kvarters­lokalerna inte skulle hyras ut och att bastu och andra gemensamma lokaler skulle stängas. (Se anslag.) Kvartersrådet beslutade att kvarters­lokalen inte skulle hyras ut men att bastu och motionslokal skulle hållas öppna, fast med anslag som varnade för corona.

SKB införde också regeln att den boende skulle lämna lägenheten när fel skulle åtgärdas där. (Se anslag.)

I slutet av april lämnade kvartersrådet som vanligt in önskemål om åtgärder i kvarteret, så kallat äskande. Vi upprepade att fasaden behövde renoveras, dels efter den felaktiga målningen runt portar mot gatan efter renoveringen för ett antal år sedan, dels på grund av olika skavanker på själva fasaden, de vita partierna kring portar och grundmuren mot gården.

Vi önskade också möjlighet till ventilation i trapp­husen, för att få bättre luft utan att behöva öppna fönstren, och upprepade önskemålet om jordade uttag, även om SKB har sagt att det inte kommer att ordnas förrän det är dags för stambyte.

SKB ställde in flera möten för fullmäktige och kallade inte heller till ordinarie medlemsmöte i kvarte­ret, allt på grund av corona. (Se anslag från mars och april.)

I kvartersrådet fortsatte de som var valda, Lars Lingvall, samman­kallande, samt Kenneth Möller, Ulf Tapper och Åsa Snöljung, och dessutom fortsatte Anders Wirdfors som kassör. Lars har ansvarat för hemsidan.

Den bostadsförvaltare som hade vikarierat för Kungs­holmen och Fredhäll, Johan Brottsjö, började som ordinarie i ett annat område, vi fick Magnus Mörner som tillfällig vikarie några måna­der och från juni Morteza Emarestani, som vi haft kontakt med bara via mejl och telefon hittills.

Efter ett regn i juni blev det översvämning i källaren utanför kvarterslokalen, som det har blivit återkom­mande i ungefär tio år. Hittills har SKB inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att detta upprepas.

I juli beskars träden på norra delen av gården kraftigt. Det behövdes säkert, men kvartersrådet var inte tillfrågat eller informerat. Samrådet med SKB fungerar tyvärr inte tillfredsställande. Vi blev inte tillfrågade om renoveringen av uteplatsen och exempelvis inte heller om de förfulande bevattnings­slangar som SKB har installerat.

SKB:s stämma skedde i två omgångar, först genom poströstning i juni och sedan genom ett digitalt möte i november, enligt en särskild lag om tillfälliga undantag för bolags- och före­nings­stämmor för att minska risken för coronasmitta. (Se Regler för stämmor (PDF).)

Kvarterets fullmäktig Lars Lingvall deltog vid båda tillfällena. Vid det digitala mötet fram­förde han att den 30-procen­tiga höjningen av arvodet till full­mäktige­leda­möter var för stor och föreslog först att frågan om arvoden skulle skjutas upp och sedan att höjningen skulle avslås. Men valberedningens förslag om arvoden bifölls.

Styrelsens förslag till så kallat inriktningsbeslut för stadgarna bordlades till ordinarie stämma 2021, liksom alla motioner. Först senare kommer alltså diskus­sionerna om de stora föränd­ringar inom SKB som styrelsen driver och som vi i kvar­teret motionerade mot i två motioner i januari.

Vi avlämnade också tre andra motioner om bland annat den ut­vidg­ning av SKB:s verksamhet till Upp­sala som styrel­sen har gjort utan att tillfråga full­mäktige enligt § 28 i stadgarna. Styrelsen har föreslagit bifall till två av våra fem motioner – men inte dem om förändringarna och Uppsala.

Det digitala mötet genomfördes med vissa tek­niska problem, och det fanns tyvärr anledning att kritisera hur mötesordföranden ledde mötet rent demokra­tiskt. Vissa fullmäktige reagerade.

I december kom meddelandet om hyreshöj­ningarna för 2021, där Segelbåten fick de näst största procen­tuella höjningarna i hela SKB, ungefär som det brukar vara.

Kvartersrådet genom Lars