Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2022

Önskemål om underhåll 2022

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål om åtgärder – så kallat äskande – till SKB inför budgetarbetet för 2022.

Dokumentet finns också som PDF-fil

.

Till SKB

Äskande från kvarteret Segelbåten för år 2022

Vi önskar att följande åtgärder vidtas under år 2022 eller tidigare – flera åtgärder har önskats förut, och ett par avser påbörjade åtgärder som avbrutits. (Bilderna nedan kan erhållas i större storlek.)

1. Jordade eluttag i samtliga rum i lägenheterna och i större antal än nuvarande ojordade

I många bruksanvisningar anges att anslutning ska ske till jordat uttag. Hos oss finns det jordade uttag endast i köket, vilket är mycket opraktiskt och i själva verket medför att apparater måste anslutas till ojordade uttag. Detta innebär bristande elsäkerhet och potentiell brandfara. Antalet uttag per rum är för närvar­ande litet, vilket också är opraktiskt, så antalet uttag bör ökas när jordade uttag installeras.

2. Renovering av fasaden mot Inedalsgatan, åtminstone nedre delen, föregången av en undersökning som säkerställer att lämplig färg och metod används.

När partierna runt portarna mot Inedalsgatan målades om i samband med en portrenovering 2006–2007 användes inte färg av lämplig typ som ersättning för den ursprungliga genomfärgade putsen. Det medgav SKB:s tekniska chef Bo Andersson vid ett kvartersrådsmöte 2008. Tillräckliga ansträngningar gjordes inte heller för att få samma nyans på delarna runt respektive port, vilket ledde till avvikande nyanser.

Här visas bara två bilder, till vänster om Inedalsgatan 14 respektive till höger om Inedalsgatan 12, stora porten, där man ser tydliga övergångar mellan de olika färgpartierna.

    

Det fungerar knappast att ersätta ommålningen runt respektive port med ny ommålning, utan ett enhetligt utseende torde kräva att hela fasaden – eller åtminstone delen som avser bottenvåningen, nedanför den horisontella frisen – renoveras. Det arbetet bör utföras i enlighet med SKB:s beslutade ”Rutiner för att säkerställa och tillvarata kulturhistoriska värden i SKBs fastighetsbestånd”.

Detta framfördes som ett äskande redan 2019, och vi uppfattade att vi fick ett positivt svar då. Därefter har dock inget konkret hänt.

Det vore bra om detta kunde bli klart – eller i varje fall bli ett mycket tydligt löfte – till ett försenat 100-års­jubileum för kvarteret nästa år.

3. Bättringar av fasaden mot Grubbens Gata

På flera ställen på fasaden mot Grubbens Gata har bättringsmålning skett med färger som klart avviker från fasaden. Detta har anmälts tidigare. Åtgärder är därför angelägna. På ett ställe har fasaden också utjämnats, så att inga konturer av fasadstenar syns, samtidigt som ett mindre hål i fasaden syns. Detta bör också korrigeras.

Se bilderna nedan.

    

    

4. Bättringar av fasaden mot gården

Även fasaden mot gården ser osnygg ut på flera ställen. Det förekommer ”bättringar” med olika färgnyanser. På något ställe är det en sammanhängande rektangulär yta som har avvikande färg, medan det på andra ställen ser ut som om färg har runnit utmed fasaden. Frågan är om inte hela nedre delen av fasaden behöver målas om på samma gång, för att färgskiftningar ska kunna elimineras.

Se bilderna nedan.

    

5. Ommålning av fasadsockeln mot innergården

Den svarta sockeln (grundmuren) nederst behöver målas om i sin helhet. Ett större, sammanhållet parti har avvikande grå färg, och sedan finns det mindre, fläckliknande ytor på fem sex olika ställen. Runt lampan vid trappen till källaren behövs också åtgärder för själva fasaden, inte bara målning.

Se bilderna nedan.

6. Ommålning av vita partier runt vissa portar

De vita partierna runt portarna har målats om i omgångar, och kulören har varit olika vid de olika ommålningarna. Vid Inedalsgatan 12 är färgen i stort sett kritvit utan brytning, vilket tydligt avviker från övriga portar och portiker. Färgen är också nedsmutsad av ränder vid Inedalsgatan 12 och 16 B. Färgen kring armaturen vid 16 B avviker tydligt från omgivande färg, och felaktigt borrade hål vid uppsättning av numret på denna port är förfulande och behöver också åtgärdas. Det är vidare ojämn färg på ”porten” från innergården in i portiken förbi Inedalsgatan 16 A, och det är också avvikande nyanser till vänster vid stora porten Inedalsgatan 16. Se bilderna nedan.

7. Informationsplakett om fastigheten, som fyller 100 år

Med tanke på att fastigheten Segelbåten i år fyller 100 år – och intar en speciell ställning som en av de första i SKB:s fastighetsbestånd – vore det passande att skapa en informationsplakett att sätta upp på fastighetens fasad med uppgifter om huset: när det byggdes, namn och andra uppgifter om arkitekt, byggstil och byggare och andra arkitektoniska och historiska uppgifter.

8. Förbättrad ventilation i trapphusen

Vi önskar en möjlighet att genom ventil eller dylikt i fönsterkarmarna få bättre luft i trapphusen utan att behöva öppna fönstren och därmed riskera att det regnar på fönsterkarmarna, att fukt kommer in eller att fönstren slås upp av vinden och riskerar att skadas.

9. Närvarostyrd belysning i trapphusen och i portalerna

Vi önskar närvarostyrd belysning i trapphusen. Det skulle vara praktiskt för boende och besökande, och det skulle också innebära bättre hushållning med el, när belysningen är tänd bara när det behövs och inte är tänd hela nätterna, vilket inte är särskilt miljövänligt. Vi noterar att man i fastigheten Motorn-Vingen-Bälgen, från samma tidsperiod som Segelbåten, kommer att få sådan belysning.

Vi önskar också att belysningen i de två portikerna blir närvarostyrd.

10. Installation av termostater

Arbetet med leverans och installation av termostater till radiatorerna har avbrutits på grund av situationen med corona. Vi har förståelse för att arbetet sköts upp i början av pandemin, i den osäkra situation som rådde då. Men nu är kunskapen mycket större om hur smittan sprids och inte sprids, och det har också funnits gott om tid för att skaffa lämplig skyddsutrustning, så att arbetet skulle kunna fortsätta. Det kan inte skjutas upp hur länge som helst utan bör kunna utföras med lämplig skyddsutrustning och lämpliga åtgärder för att hålla avstånd, som de boende säkert medverkar till.

Vi är förvånade över att detta arbete inte finns medtaget iuppgifterna från SKB om planerat underhåll för i år, ”Planerat underhåll 2021, ver 201124”. Arbetet behöver ju slutföras.

11. Installation av spiskåpor

Arbetet med att installera spiskåpor har också avstannat. Även detta arbete bör kunna utföras med lämplig skyddsutrustning och lämpliga åtgärder för att hålla avstånd i stället för att skjutas på en osäker framtid.

Vi är förvånade över att detta arbete inte finns medtaget i uppgifterna från SKB om planerat underhåll för i år, ”Planerat underhåll 2021, ver 201124”. Arbetet behöver ju slutföras.


För kvartersrådet i Segelbåten

Lars Lingvall
sammankallande