Start > Blandat > Inställda möten

Inställda möten

Följande anslag har satts upp i portarna i april:

.

Informationen finns också som PDF-fil.

Texten lyder:

Meddelande

Ändring av vårens medlemsmöten

Till: alla boende i SKB
Datum: 20 april 2020

Vi befinner oss alla i en exceptionell situation och i en ny vardag med anledning av smittspridningen av coronaviruset. Vi har tidigare informerat om beslutet att skjuta upp vårens föreningsmöten och måste nu fortsätta att anpassa verksamheten enligt myndigheternas krav och rekommendationer. Med hänsyn till det, behöver vi på nytt skjuta upp våra föreningsmöten enligt nedanstående information.

Medlemsmöten för boende medlemmar

Det är sammankallande i kvartersråden som ansvarar för att kalla till medlemsmöte för de boende medlemmarna enligt SKBs stadgar. Styrelsen avråder kvartersråden att kalla till medlemsmöte vilka var planerade att äga rum den 14 maj. Samtliga medlemsmöten för boende medlemmar skjuts istället upp till i höst. Nuvarande valda fullmäktige och suppleanter sitter enligt SKBs stadgar kvar till dess att ordinarie föreningsstämma har hållits under andra året efter valet. Val av fullmäktige och suppleanter (att träda in efter detta års ordinarie föreningsstämma) skulle ha skett i de södra kvarteren och eventuella fyllnadsval i de norra. Att medlemsmötet nu skjuts upp, innebär att nya fullmäktigeledamöter och suppleanter (södra) samt fyllnadsval (norra) istället väljs vid höstens medlemsmöten.

Föreningsstämma

Enligt gällande lag måste SKBs föreningsstämma genomföras senast den 30 juni varje år och omfatta vissa obligatoriska delar. Delarna omfattar fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av föreningens vinst eller förlust och ansvarsfrihet för styrelse och VD. Resterande delar av föreningsstämman, avseende till exempel val och motioner, kan skjutas upp vid behov. I år planeras föreningsstämman att genomföras den 23 juni i en för situationen lämplig form. Vi återkommer med mer information.

Motionsmötet

Motionsmötet som var planerat den 14 maj, är inte reglerat i stadgarna och kommer detta år att utgå.

www.skb.org och sidan https://www.skb.org/info-om-foreningsverksamheten-och-coronaviruset/ kan du också läsa om förändringarna och ta del av mer information.

2020-04-20 SKBs styrelse