Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2020

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

Nyhetsbrev december 2020

SKB har satt upp ett nyhetsbrev där man informerar om återvinningsrummet, öppettider i jul och nyår, test av brandvarnare och arbeten i kvarteret som har utförts (rengöring av sopkärl och reparation vid grundmur), kommer att ske (nya möbler till uteplatsen) respektive har skjutits upp (byte av stuprör).

Hyreshöjning 2021

I portarna har ett anslag om hyreshöjning för 2021 satts upp. Höjningarna i procent är som vanligt högst för äldre fastig­heter i inner­staden. Segel­båten (rödmarkerad i diagrammet nedan) ligger som vanligt i topp, i år med näst högst pro­cen­tuell hyres­höj­ning av samtliga SKB:s fastig­heter. Uppgifter om hyres­höj­ning­arna för alla fastig­heter finns på SKB:s hemsida och här (PDF).

Fortsatt stämma 21 november

SKB:s ordinarie stämma fortsatte den 21 november med ett möte som främst var digitalt. Ett fåtal kunde dock närvara fysiskt. Det var en hel del struligheter, och mötet drog ut på tiden.

Sammanträdesarvodet för fullmäktige, hyresutskott och valberedning höjdes från 642 till 950 kronor. Det förslaget fick 50 röster, medan ett förslag från kvarterets fullmäktig Lars Lingvall om avslag på höjningen fick 22 röster. Ett oväntat förslag på valberedning framfördes, men valberedningen omvaldes efter förslag från en fullmäktig.

Mötesordföranden tänkte vid ett par tillfällen gå till beslut utan att först lämna ordet fritt. Även annat inträffade. Några reagerade mot hur mötet genomfördes demokratiskt.

Nyhetsbrev oktober 2020

SKB har satt upp ett nyhetsbrev i portarna med information om de avbrutna arbetena med värmesystemet, hur man söker lediga p-platser på webben, att det kommer fler nyhetsbrev, att det avbrutna arbetet med värmesystemet kommer att tas upp under 2021, om spolning i toaletten och om corona.

Coronainformation augusti 2020

SKB har satt upp ett anslag med information om coronapandemin och om hur SKB hanterar den. SKB håller fast vid de rutiner som inrättades i våras och avråder kvartersråden från användning av kvarterslokaler.

Ordinarie stämma 23 juni

Efter olika besked och framflyttning av datum genomfördes ordinarie stämma den 23 juni, men bara delvis. Det skedde genom poströstning för en del av frågorna, framför allt granskning och godkännande av verksamheten samt ansvarsfrihet. Frågorna om arvode och årsavgift samt alla val sköts upp till en fortsatt stämma i höst.

Inställda underhållsarbeten

Vi har fått information från SKB om att underhållsarbeten som kräver tillträde till bostaden inte kommer att genomföras med hänsyn till situationen med corona. Budgetdialog inför 2021 kommer att genomföras på senhösten.

Vikarierande förvaltare

SKB har satt upp ett anslag med information om vikarierande förvaltare. Förvaltaren ansvarar för området Kungsholmen-Fredhäll, och är en kontaktperson framför allt för kvartersrådet, medan boende i första hand kontaktar fastighetsskötaren eller felanmälan.

Kvarterets önskemål till SKB

Kvartersrådet har nu skickat in önskemål om åtgärder att genomföra inom fastigheten under år 2021, ett så kallat äskande för 2021. Tidigare års önskemål och andra uppgifter om underhåll finns på sidan Underhåll.

Inställda möten inom föreningen

SKB har satt upp ett anslag med information om att de ordinarie medlemsmöten som var planerade till den 14 maj i samtliga kvarter skjuts upp, att motionsmötet utgår och att föreningsstämman planeras att genomföras den 23 juni.

Förslag på förbättringar?

Från kvarteret kan vi en gång om året – senast 30 april – föreslå sådant vi vill ändra eller skaffa till huset eller gården. Du kan se tidigare förslag (äskanden) och vad de resulterat i (Planerat underhåll) på sidan Underhåll.

Har du förslag? Mejla till svar@skbsegelbaten.se.

Om coronasmittan

SKB har information om vad de gör med anledning av coronasmittan under Frågor och svar på hemsidan.

I portarna har anslag satts upp. I det första anslaget (PDF) finns information om möten. I det andra anslaget (PDF) finns information om ändrade rutiner, bland annat om stängningar av lokaler och att fel i princip åtgärdas bara om den boende inte är hemma.

Ordinarie årsmöte har flyttats till 14 maj för samtliga kvarter, men det är osäkert om det kan hållas då. Stämman är tänkt att hållas i slutet av juni.

Kvartersrådet har beslutat att ingen får hyra kvarterslokalen. Bastu och motionslokal bör inte användas. Det gäller tills vidare.

Tillför­lit­lig informa­tion och råd om hur man skyddar sig själv och andra finns hos Folkhälso­myndig­heten

Coronainformation april 2020

SKB har satt upp ett anslag med information om coronapandemin och om hur SKB hanterar den. SKB avråder kvartersråden från användning av kvarterslokalen och uppmanar vi kvartersråden att stänga gemensamhetslokaler som bastu och gym.

Handlingar till stämman

SKB:s årsberättelse och häftet med motioner – som i år innehåller också styrelsens förslag till inriktningsbeslut inför kommande stadgeändringkan nu hämtas på hyllan utanför kvarterslokalen. På SKB:s hemsida kan man också ladda ner årsredovisning och motionshäfte.

Kvarterets motion om redovisning av uppdrag med mera föreslår styrelsen att stämman ska bifalla.

Styrelsen förslag om stadgarna är inte det förslag som skickades ut i december. Därmed har styrelsen brutit mot stämmobeslutet att förslaget till inriktningsbeslut skulle vara tillgängligt minst en månad före motionstidens utgång, så att man skulle kunna skriva motioner om förslagen. Hur ska nu motions­yrkandena om de tre förslagen från december hanteras, när styrelsen kommer med fem andra förslag?

Coronainformation mars 2020

SKB har satt upp ett anslag om hur förenings­verksam­heten påverkas av coronapandemin. Alla kvarter ska ha ordinarie medlemsmöte den 14 maj, motionsmötet den 14 maj utgår, och stämman skjuts fram till slutet av juni.

Annan bostadsförvaltare

Den bostadsförvaltare som vi haft en tid övergår till nytt ordinarie jobb i annat distrikt, och den som kommer att vikariera tills ordinarie återkommer från föräldra­ledighet är Magnus Mörner.

Nya utemöbler först senare

Inköp av nya utemöbler har skjutits på framtiden. Vi kommer senare att få möjlighet att titta på möbler hos ett par olika leverantörer.

Nya utemöbler – vad tycks?

SKB har föreslagit två varianter av nya möbler till uteplatsen – se bilden intill.
Läs mer på sidan om utemöbler.

Problem med något portlås?

Vi är flera som av och till har haft problem med portlåsen. Nyckeln har ibland fastnat, och man har behövt krångla för att få ut den. Det gäller portarna till portikerna Inedalsgatan 12 och Inedalsgatan 16, och nu har låset till stora tvättstugan börjat krångla också.

SKB bytte ut cylindern till Inedalsgatan 12 i december. Har den krånglat även efter det? SKB vill ha mer konkret information om problemen. Felanmäl om något lås krånglar, så att SKB får veta. Och mejla också till svar@skbsegelbaten.se så att vi i kvartersrådet får koll på läget och har bättre möjligheter att trycka på SKB för ytterligare åtgärder.

Borttransport av permobil

SKB har satt upp ett anslag i portarna om att en permobil som stått parkerad och övergiven utanför Grubbens gatan 12 kommer att transporteras bort om ingen i kvarteret meddelar att de är ägare till den.

Planerat underhåll 2020

SKB har meddelat att det under året blir byte av stuprör och åtgärder mot det läckage som har observerats nära grundmuren vid Inedalsgatan 12. Läs mer på sidan Planerat underhåll 2020.

Slänga miljöfarligt avfall

En mobil miljöstation stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Där kan man lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet.

Nästa tillfälle är måndag 10 februari kl. 19.30–20.00.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där finns också information om påminnelse genom sms.

Fem motioner inlämnade

Vid mötet den 28 januari diskuterades förslag på nio motioner, som också prioriterades.

Fem av dem har nu lämnats in – se sidan Motioner.

Vill du stödja någon av dem genom att skriva under? Mejla då till svar@skbsegelbaten.se

Öppet kvartersmöte på tisdag

Välkommen till kvarterslokalen 16 B på tisdag den 28 januari kl. 18. Kaffe serveras.

Vi kommer att prata om förseningen av spiskåporna, vindsförråd som hyrs ut externt, underhåll under 2020 samt motioner till SKB – se nedan.

Förslag på motioner

Nu finns förslag på ett antal motioner. De är lite väl många. Du kan hjälpa till och säga vilka du tycker bör skickas in. Och du får gärna komma med synpunkter på yrkandena och texten i övrigt. Skriv till Lars.
Motionerna ska skickas in på fredag.

OBS! Nu finns en kortversion (PDF) på två sidor av motionerna.

Chans att påverka – motionera

Senast den 31 januari kan man skicka in förslag till SKB om något man vill förbättra inom föreningen – skriva en motion. Vi i kvarters­rådet funderar över en motion om det otydliga styrel­se­förslaget om stadge­änd­ringarna för att få ett bättre beslut vid stämman i maj.

Du som är medlem och har någon idé kan skriva själv. Men du får gärna höra av dig till kvartersrådet så kan vi kanske bli fler som disku­terar försla­get och skickar in motionen. Undrar du över något praktiskt kan du höra av dig till Lars (mobilnummer på anslaget i portarna).

Information finns på SKB:s hemsida under Om oss > Föreningen > Så engagerar du dig > Motioner. (Att en motion måste gälla en före­nings­över­grip­ande fråga som berör hela före­ningen stämmer inte – se skrivelse om bland annat detta.)

Anslag om julgranar

SKB har satt upp ett anslag i portarna om hur man bäst gör sig av med julgranen efter julen. Det finns säckar på Inedalsgatan 12 som man kan klippa ner granen i.

 

Till äldre notiser:
2019   2018   2017   2016 och tidigare