Start Om SKB > Beslutsförslag dec 2019

Uppdaterat 4 jan 2020

Beslutsförslag december 2019

SKB:s styrelse har nu publicerat ett förslag till inriktningsbeslut som gäller de ändringar som har utretts sedan 2017 och diskuterats bland alla medlemmar sedan våren 2019. Förslaget ska tas upp på stämman 2020.

Styrelsen hade fått i uppdrag att publicera förslaget senast den 31 decem­ber, genom att förenings­stämman biföll ett förslag från Ulla Wikander, Kartan-Skalan, och Jan Granath, Stång­kusken: ”att styrel­sens förslag till inrikt­nings­beslut skall göras till­gängligt minst en månad före motions­tidens utgång 2020 om ett sådant ska fattas vid stämman 2020”. Syftet var att alla med­lemmar skulle kunna skriva motioner om förslaget. Styrelsen behandlade förslaget den 3 december, men public­eringen dröjde till den 20 december. Jag har frågat om anled­ningen till fördröj­ningen, men det svar jag fått inne­håller ingen förkla­ring.

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut (PDF) är mycket kortfattat och dessutom otydligt på flera punkter. Det finns all anledning att motionera om det.

Styrelsen säger att man avser att genomföra en stadge­revision i två steg.

Steg 1 gäller ”höjning av medlems­insats till 30 000 kr samt ändringar föranledda av ny lag om ekonomiska före­ningar” och ska genomföras under 2020.

Steg 2 gäller tillämp­nings­regler vid uthyrning, digitala val samt ”andra önskvärda juste­ringar bifallna i motioner och noterade genom åren”, och arbetet med det ska påbörjas 2021.

Styrelsen säger att inriktningsbeslutet ska ”ligga till grund för efterkommande stadgerevision”.

Förslaget till beslut lyder:

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att i kommande stadgerevision höja medlemsinsatsen till 30 000 kronor

att i kommande stadgerevision införa en möjlighet till digitala nomineringar och val

att i kommande stadgerevision möjliggöra tillämpningsregler vid uthyrning.


Hur funderar du kring förslaget? Jag undrar över följande.

1. (Denna punkt har ändrats och punkt 8 utgått, eftersom jag har tänkt om.)
Vad betyder uttrycket ”kommande stadgerevision”? Vi håller just nu på med en stadgerevision, med ändring av medlemsinsats i steg 1 samt digitala val och regler för uthyrning i steg 2. De ska inte ingå i någon kommande stadgerevision.

Om man med ”stadgerevision” felaktigt menar ”stadgeändring” blir det också fel, eftersom endast förslaget om medlemsinsats ska ingå i kommande stadgeändring – inte de två andra förslagen.

Begreppet ”stadgerevision”, som avser hela arbetet med en stadgeändring, alltifrån utredning till beslut, bör därför ersättas med ”stadgeändring”, som anger när ändringen beslutas, och uttrycket ”kommande stadgerevision” bör ersättas med ”närmast följande stadgeändring” respektive ”en senare stadgeändring”.

2. Att ”ändringar föranledda av ny lag om ekono­miska före­ningar” ska genom­föras står bara i bröd­texten – inte i beslutet. Varför? Det ska väl ingå? Det anges inte heller vilka ändringar det handlar om.

3. Förslaget i första att-satsen är att ”höja medlems­insatsen till 30 000 kr”. Men i stadgarnas § 38 står det: ”Medlems­insatsen uppgår till 25.000 kronor varav 20.000 kronor utgör ett obliga­toriskt bosparande och 5.000 kronor utgör utdel­ning och/eller emissions­insats enligt vad som anges i § 40.

Är det alltså beloppet 25 000 (medlemsinsats) som ska ändras till 30 000, som det står här, eller är det beloppet 20 000 (obliga­toriskt bospar­ande) som ska ändras till 30 000, som det har sagts tidigare? Att begre­ppet ”bosparande” ska utgå, som det sagts, finns inte heller med i förslaget. Det ska väl inte utgå?

Under Mina saldon på SKB:s hemsida hittar jag siffror som gäller mig själv: ”Bosparande 18 000 kr, Insats 5 000 kr, Utdelning 322 kr”. Termen insats är felaktig – enligt stadgarna finns enbart medlems­insats, upp­låtelse­insats och emissions­insats. Det är ”upp­låtelse­insats” som avses här. Räknas alltså upp­låtelse­insatsen in i medlems­insatsen? Så står det inte i stadgarna.

Här behövs förtydliganden på flera sätt.

4. Uttrycket ”möjlighet till digitala nomineringar och val” är otydligt. Kan ”möjlighet” innebära att styrelsen får rätt att bestämma när och hur detta ska införas? Hur ska en stadge­text kunna utformas efter ett så oklart beslut? Detta måste förtydl­igas.

5. Även uttrycket ”möjliggöra tillämpnings­regler vid uthyrning” är så oklart att det inte går att ta ställning till. Innebär ”möjlig­göra” rätt för styrelsen att bestämma vad som helst – utan begräns­ningar? Det sägs inte ens något om vilka slags regler och inskränk­ningar det kan bli fråga om. Och det är formuleringen i beslutet som gäller – inte vad som har sagts i någon utred­ning eller vid någon presentation.

6. Om de två förslagen om digitalise­ring respektive uthyrnings­regler inte ska genom­föras 2020 behöver de inte alls ingå i inrikt­ning­sbeslutet. De kan med fördel strykas, så har man god tid att formu­lera dem tydligare.

7. Förslaget om nominering och val digitalt bör strykas också av en annan anledning. Majori­teten av dem som yttrade sig om de olika försla­gen var emot förslaget om områdes­indelning – att ett antal fastighets­enheter skulle slås ihop till större områden för medlems­möten och val. Styrelsen redo­visade också vid full­mäktige­dagen i november att man hade över­gett tanken på områdes­indelning.

Menar alltså styrelsen att val av full­mäktige inte ska ske vid medlems­mötena i kvarteren, som då blir kvar, utan genom att med­lemmarna sitter någon annanstans, loggar in genom någon dator eller mobil och röstar elektro­niskt? Det verkar absurt och skulle motverka del­tagande och engagemang vid medlems­mötet. Och beträffande köande: Hur ökar demokratin genom att folk klickar på anonyma kandidater?


För övrigt kan man påminna sig att det i 7 § stadgarna står: ”Om förenings­stämma beslutar om ändrade medlems­insatser, skall i beslutet särskilt anges vad medlem har att iaktta för att få behålla sin tur­ordning.”

Regler för ändring av stadgarna finns inte i SKB:s stadgar utan i 3 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Lars Lingvall, fullmäktig