Start Blandat > Anslag om hyreshöjning 2021

Anslag om hyreshöjning 2021

Anslag om hyreshöjning för 2021 sattes upp i portarna i början av december, senare än vanligt. Även i år undviker SKB det negativt laddade ordet ”hyreshöjning” och skriver i stället ”ny hyra”.

Anslaget finns också som PDF-fil.

Texten på anslaget lyder:

Meddelande

Ny hyra från 1 januari 2021

Till: SKBs hyresmedlemmar i kvarteret Segelbåten

Hyreshöjning för lägenheterna i kvarte­ret Segel­båten uppgår till 20 kronor per kvadrat­meter och år (vilket mot­svarar i genom­snitt 1,89 %). Den nya hyran för din lägen­het fram­går av hyres­avin för januari som kommer i början av decem­ber.

För SKB som helhet höjs hyrorna totalt med i genomsnitt 1,2 % från och med 1 januari 2021. Hyrorna höjs olika mycket i olika fastig­heter beroende på läge, genom­snitt­lig kötid, nuva­rande hyra, upp­låtelse­insats och standard (byggna­dens värdeår). Hur hyreshöjningen påverkar hyrorna i de olika kvarte­ren redo­visas i sin helhet på www.skb.org/hyror2021.

SKBs styrelse och hyresutskottet har genomfört samråd om hyrorna för 2021. Styrelsen menar att en något högre nivå skulle ha varit bra för en långsiktigt hållbar ekonomi för SKB och för en jämn hyresutveckling. Hyresutskottet å sin sida ville hålla hyreshöjningen till samma nivå som för 2020 (dvs 1,0 %) med tanke på det ekonomiska läget för medlemmarna till följd av pandemin. Resultatet är en kompromiss och samrådet har avslutats i enighet.

Bromma december 2020

Charlotte Axelsson
Styrelsens ordförande
Mia Svalfors
Ordförande i hyresutskottet