Kvartersrådet

Kvartersrådet arbetar med olika frågor i kvarteret, är en kontaktlänk till SKB:s förvaltning, ser till de gemensamma lokalerna och representerar de boende. Kvartersrådet väljs varje år på det ordinarie medlemsmötet.

Ledamöter i kvartersrådet är Kenneth (sammankallande), Anders (kassör), Lars, Marina, Ulf och Åsa.

Kontaktpersoner för uthyrning av kvarterslokalen är Kenneth och Lars. Hur uthyrning går till anges på sidan Kvarterslokal.

Ansvarig för hanteringen av bastunycklar är Kenneth. Man kan få nyckel till bastun genom att betala en depositions­avgift på 100 kronor, som man får tillbaka när nyckeln återlämnas.

Anslag om kvartersråd och kontaktpersoner för kvarterslokalen finns i alla trappuppgångar. Där anges fullständigt namn och telefonnummer.

På  den här webbplatsen finns också fullständiga kontaktuppgifter på en lösenords­skyddad sida. Se Lösenord nedan.

Mejl kan skickas till kvartersradet@skbsegelbaten.se. Mejl dit skickas vidare till alla i kvartersrådet. Mejl kan också skickas till bara sammankallande@skbsegelbaten.se.

Fullmäktigeledamöter

Kvarteret representeras på SKB:s förenings­stämma och på fullmäktige­dagar av kvarterets fullmäktig eller fullmäktige­suppleant. Båda väljs vartannat år (ojämna år) på det ordinarie medlemsmötet.

För närvarande är Lars fullmäktig och Åsa fullmäktigesuppleant.

Protokoll

Protokoll från kvartersrådsmöten och medlemsmöten finns i en pärm i stora tvättstugan. På den här webbplatsen finns protokoll på en sida som är skyddad genom lösenord, eftersom protokollen innehåller person­uppgifter. Se Lösenord nedan. På den sidan finns protokoll från ordinarie medlems­möten i kvarteret från och med 2001 samt protokoll från kvartersråds­möten från och med 2004. Protokollen finns i flera format. På en särskild sida finns enbart protokollen från ordinarie medlems­möten (årsmöten).

Protokoll finns också på Segelbåtens ”kvarters­hemsida” på SKB:s webbplats. Logga in och klicka på länken Till min kvarters­hemsida på Mina sidor och välj sedan Protokoll. Där finns protokoll från och med år 2016 som PDF-filer.

 

Lösenord

Lösenord till sidorna med protokoll och kontaktuppgifter beställs genom mejl. Ange ditt namn och SKB-lägenhetsnummer i mejlet.

 

Vid ordinarie medlemsmötet 2015 fastställdes följande

Regler för utbetalningar från kvartersrådets kassa

Mot kvitto på högst 200 kr betalas ersättning för

  1. förbrukningsmateriel som toapapper, tvål och diskmedel till kvarterslokalen, bastun och andra gemensamma lokaler
  2. enklare förtäring i samband med möten, till exempel kaffe, mjölk och kaffebröd
  3. resor och andra utlägg i samband med möten på SKB.

Mot kvitto eller motsvarande på högst 500 kr betalas ersättning för sådant som godkänts i förväg av kvarterets sammankallande eller fullmäktig.

I övriga fall utbetalas ersättning efter beslut av kvartersrådet.

 

I SKB:s stadgar regleras befogenheter för medlemmar, medlemsmöten och kvartersråd:

§ 15 Medlemmars inflytande

Medlemmarnas direkta inflytande på föreningens verksamhet utövas på medlemsmöte och i kvartersråd. Medlemsmöte har valfunktioner. Medlemsmöte och kvartersråd utgör i övrigt organ för samråd och information.

På medlemsmöte och i kvartersråd kan – med undantag för i § 18 angivna valärenden – icke fattas beslut, som är bindande för föreningen, dess styrelse eller föreningsstämma.

 

Enligt § 17 i SKB:s stadgar ska det finnas en arbetsordning för kvartersråd. Vid stämman i maj 2001 behandlades ett utförligt förslag till arbetsordning. Bara de sex punkterna under rubriken Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning fastställdes dock som arbetsordning. Det övriga får alltså ses som råd.

Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning (arbetsordning för kvartersråd)

I ett utdrag ur kvartersrådspärmen står det mer om kvartersråden.

Som PDF-fil finns här hela kvartersrådspärmen.

SKB:s förvaltning har 2021–2022 (utan dialog med kvartersråden) ersatt kvartersrådspärmen med ett antal omarbetade webbsidor och PDF-filer på SKB:s hemsida. Man behöver logga in och kan sedan gå till Om oss > Föreningen > Så engagerar du dig > Kvartersråd.