Utdrag ur kvartersrådspärmen

Bara de sex punkterna under rubriken Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning är fastställd som arbetsordning av fullmäktige – se kommentar.

Texten nedan finns också tillgänglig som Worddokument.

Du kan också gå till hela kvartersrådspärmen som PDF-dokument.


Kvartersrådens roll i SKB – råd och riktlinjer

SKB är en förening som styrs av sina medlemmar i en demokratisk organisation. Föreningen har till uppgift att bygga och förvalta bostäder åt sina medlemmar. I SKBs bostadskvarter har kvartersråd bildats. Dessa är valda av hyresmedlemmarna i respektive kvarter. Kvartersråden utgör basen i den organisation som finns för medlemsdemokrati och inflytande.

Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning

Kvartersrådens planering och arbetsformer

Kvartersrådens arbete ska bedrivas i former som skapar delaktighet och förankring hos kvarterets medlemmar. Man bör följa den praxis som utvecklats för ideella föreningar i Sverige.

Varje kvartersråd ska inom sig utse en sammankallande och en kassör.

En plan över SKBs föreningsår finns i denna folder. Kvartersrådet bör planera sitt eget verksamhetsår med utgångspunkt från SKB-året. Då kan man bevaka datum för motioner, planering inför de ordinarie medlemsmötena, deltagande i budgetdialogen osv. I övrigt planerar kvartersråden in aktiviteterna efter sina egna förutsättningar. Nästan alla kvartersråd har egna traditioner för aktiviteter och möten under sitt verksamhetsår.

I början av varje år kallar SKB samtliga kvartersråd till en träff för informationsutbyte kvartersråden emellan och mellan SKB och kvartersråden.

För att samla de medlemmar i kvarteret som är intresserade av särskilda frågor kan man bilda arbetsgrupper. Exempel på sådana är trädgårdsgrupper och seniorverksamheter.

Alla SKBs medlemmar kan nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag inom föreningen. Även kvartersråden kan lämna in förslag till valberedningen. Det är önskvärt att den personkännedom som finns inom kvartersråden utnyttjas så att engagerade och kunniga medlemmar bereds möjlighet att delta aktivt i föreningsarbetet.

Kvartersrådens uppgifter

Anordna möten i kvarteret – val av fullmäktige

Kvartersrådet ska varje verksamhetsår anordna ett antal medlemsmöten i kvarteret, till vilka alla boende kallas.

Årsmöte för val av kvartersråd m m

Ett av dessa möten ska vara ett årsmöte vid vilket man väljer kvartersråd och redovisar verksamheten under det gångna året samt diskuterar planerna för det kommande året. En redovisning av kvartersrådets ekonomi bör också göras vid detta möte.

Man behöver inte vara medlem i SKB för att ingå i kvartersrådet. Det räcker att sammanbo med en medlem i kvarteret. Kvarterets fullmäktige och suppleanten ska ingå i kvartersrådet för att ge möjlighet till en bra kommunikation mellan föreningens olika organ.

Det ordinarie medlemsmöte – val av fullmäktige

Kvartersråden ska ansvara för att det hålls ett stadgeenligt ordinarie medlemsmöte varje vår. Vid dessa möten ska hyresmedlemmarna i kvarteret utse sina fullmäktigerepresentanter, vilka också ingår i kvartersråden. Man måste vara medlem i föreningen för att kunna välja fullmäktige och det är bara medlemmar som kan bli valda till fullmäktige.

Valen blir bindande för föreningen.

Styrelsens årsredovisning, motionerna till föreningsstämman samt ev styrelseförslag ska behandlas vid det ordinarie medlemsmötet. Beslut i dessa frågor är rådgivande, dvs inte bindande för föreningen.

Övriga medlemsmöten

Dessutom kan kvartersrådet kalla de boende i kvarteret till andra medlemsmöten för att ta upp och diskutera olika frågor. Kvartersråden kan också ta initiativ till möten och träffar tillsammans med andra kvarter för att ta upp gemensamma frågor.

Ta upp och belysa föreningsfrågor

Till kvartersrådens uppgifter hör att ta upp och belysa olika frågor som är av intresse för SKB som kooperativ bostadsförening. Kvartersråden kan då aktivt utnyttja de kanaler och möjligheter som finns för samverkan och inflytande inom föreningen. Man kan t ex begagna sig av möjligheten att skriva gemensamma motioner och även samverka med andra kvartersråd.

Vara kontaktlänk till SKBs förvaltning

Dagliga frågor som gäller kvarterets skötsel bör kvartersråden avhandla direkt med fastighetsskötarna eller den administrativa personalen. Många fastighetsskötare deltar i kvartersrådsmötena. Då kan många kvartersnära och vardagsnära frågor diskuteras. Dessutom kan andra frågor av daglig eller löpande karaktär klaras av genom kontakter via telefon, fax, brev och e-post. När det gäller frågor som behöver diskuteras grundligare kan berörd SKB-personal delta i kvartersrådets möten eller på informationsmöten för alla medlemmar.

Kvartersråden bör delta i den s k budgetdialogen, som i korthet innebär att kvartersråden medverkar i SKBs budgetprocess genom att lista sina önskemål om insatser och förbättringar av större omfattning som inte ryms inom driftbudgeten. På detta sätt får kvartersråden insyn i och kan i viss mån påverka åtgärder och budget för det planerade underhållet.

Verka för goda grannkontakter i kvarteret

Det finns många bra exempel på aktiviteter som kvartersråden sedan länge arrangerar för att skapa trivsel och kontakt mellan grannarna. I en del kvarter bedrivs särskilda verksamheter för barn och ungdomar och för seniorerna. En del kvartersråd arrangerar pub-kvällar som ett trevligt och anspråkslöst sätt att mötas grannar emellan. Lucia-kaffe, kräftfester på sensommaren och trädgårdsdagar på våren är andra exempel. I många fall är kvarterslokalen den gemensamma samlingspunkten.

Informera

Kvartersråden ska informera de boende om sin verksamhet, vilka som är med i kvartersrådet, möten och olika aktiviteter, vem man vänder sig till för att använda kvarterslokalen o s v.

Den sammankallande i kvartersrådet får uppgift om vilka som är nyinflyttade i kvarteret. En viktig uppgift för kvartersråden är att söka upp de nyinflyttade och informera om kvarteret, de gemensamma lokalerna o s v. En del kvartersråd bjuder in de nyinflyttade till ett öppet kvartersrådsmöte.

Ansvara för användningen av de gemensamma lokalerna

Till de gemensamma lokalerna räknas kvarterslokal, hobbyrum, bastu, motionslokal m m. Det är kvartersråden som ansvarar för att lokalerna får det mesta av utrustningen och att uthyrning eller utlåning fungerar, liksom tillsynen av lokalerna. Utförligare information om detta, bl a om ansvarsfördelningen mellan SKB, kvartersråd och enskilda brukare, finns i en särskild informationsbroschyr.

Kvartersrådens ekonomi och villkor

Kvartersråden får en viss summa pengar varje år, den s k handkassan, som stöd för sin verksamhet. Den består av ett grundbelopp som är lika för alla kvarter, oavsett storlek, samt ett visst mindre belopp per lägenhet. Ytterligare information om hur handkassan fungerar finns i broschyren Kvartersrådens ekonomi.

Arbetet i kvartersråden bedrivs på frivillighetens grund. Därmed bestämmer kvartersråden själva över nivån på sitt engagemang och vilka verksamheter och aktiviteter man vill och orkar bedriva.

Inga arvoden utgår till medlemmarna i ett kvartersråd utom för deltagande i de s k kvartersrådsdagarna i början av varje år.