Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2017

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

Motioner till SKB senast 31 januari

Varje SKB-medlem kan påverka SKB genom att i en motion komma med förslag som föreningsstämman beslutar om. Alla motioner som innehåller ett förslag som föreningsstämman kan fatta beslut om ska behandlas av stämman. Motionerna ska skickas in senast den 31 januari.

De två senaste åren har dock styrelsen gallrat bort en stor mängd motioner. Läs mer om det på sidan Motionsavvisning. Vid senaste stämma bifölls dock en motion från kvarterets fullmäktig Lars Lingvall om att styrelsens hantering av motionerna skulle granskas (se nedan). Granskningen utförs av en advokat (se nedan) och kommer att vara klar före stämman.

Mer om stämman 2017

Redogörelsen för stämman 2017 har reviderats något och kompletterats med vissa anmärkningar mot hur mötesordföranden skötte förhandlingarna och påpekanden om vissa felaktigheter i protokollet. Redogörelsen finns på en särskild sida om stämman 2017.

Kasta julgranen

Genom ett anslag i portarna har SKB informerat om hur man gör sig av med sin julgran på bästa sätt.

Högst hyreshöjning i Segelbåten

Även i år fick Segelbåten högst procentuell hyreshöjning bland SKB:s fastigheter. I diagrammet nedan visas hyreshöjningarna för alla fastigheter, med röd färg för Segelbåten. (Zooma eller klicka på bilden för större bild.)

Se fler diagram och läs mer på särskild sida om hyreshöjningen 2018.

En sorterbar tabell över SKB:s fastigheter med hyror och andra uppgifter finns på en sida om hyror och hyreshöjning 2018.

Adventsmingel och pingisbordsinvigning

Kvartersrådet inbjuder alla i kvarteret till adventsmingel och invigning av det nyinköpta pingisbordet. Välkomna till kvarterslokalen och motionsrummet torsdag 30 nov kl. 18.30!

Se vidare det anslag som har satts upp i portarna.

Anmäl gärna deltagande i förväg genom mejl.

Budgetmöte med SKB

Den 13 november ordnade SKB ett budgetmöte med kvarteren på Kungsholmen. Där diskuterades kvarterens önskemål (äskanden) och underhållsåtgärder för kvarteren.

Läs mer i en kortare rapport från mötet.

Kvartersrådsmöte 9 november

Vid mötet torsdagen den 9 november diskuterade kvartersrådet SKB:s svar på våra äskanden om åtgärder i kvarteret, som kommer att diskuteras vid kommande budgetmöte för kvarteren på Kungsholmen. Kvartersrådet beslutade också att köpa ett pingisbord till motionsrummet.

Protokoll finns på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl) och i stora tvättstugan.

Servicecenter ersätter felanmälan

Från den 13 november har SKB ett så kallat servicecenter. Den omfattar funktionerna växel, reception, medlemsservice och felanmälan. Syftet är göra kontakten med SKB enklare och ge bättre och snabbare service.

Man ringer till 08-704 60 00 eller mejlar till skb@skb.org.
Öppettiderna är 7.30–17.00 måndag–torsdag, 7.30–15.00 fredag.

Läs mer på SKB:s nyhetssida.

Pågående ventilationsarbeten

Arbete för att öka luftintaget till lägenheterna – och därmed möjliggöra godkänd OVK-besiktning – utförs i lägenheterna under oktober och november. I varje fönster utom i köket sätts det upp nya ventiler i båda fönsterhalvorna.

OBS! Allt i fönstren behöver plockas bort eftersom borrspån ramlar ner på fönsterbrädan, golvet nedanför och eventuella bord eller dylikt i närheten.

Det anslag som SKB har satt upp i portarna kan läsas på särskild sida om ventilationsarbetena. Där finns också länkar till mer information. Arbetet utförs av underentreprenören Grödinge bygg och entreprenad, inte av AB Henriksbergs Verkstäder (HV-Vent).

Om du har synpunkter på arbetet och eventuellt vill att vi ska ta upp något med SKB kan du mejla till kvartersradet@skbsegelbaten.se.

Nyhetsbrev

Kvartersrådet har skickat ett nyhetsbrev till dem som har anmält intresse. Det är ett första brev som kommer att följas av fler. Den som vill ha kommande nyhetsbrev och inte redan har anmält sig kan mejla till svar@skbsegelbaten.se.

Här går det också att läsa nyhetsbrevet, och det finns även som PDF-fil.

Kvartersrådsmöte 5 oktober

Vid mötet torsdagen den 5 oktober diskuterade kvartersrådet olika frågor med vikarierande bostadsförvaltare Petter Berger. Han hade före mötet fått ett mejl med frågor om det vi ville ta upp, och hade också svarat skriftligt före mötet. Här kan du läsa frågorna och svaren. Protokoll finns på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl) och i stora tvättstugan.

Hämtningen av hushållssopor

Sophämtningen behöver bevakas fortsatt. Hämtning ska ske måndag och torsdag. Om den uteblir bör det anmälas. Fastighetsskötaren ska bevaka. Själv kan man ringa till SKB:s felanmälan eller felanmäla på Mina sidor på SKB:s hemsida.

Problemen startade i början av juli med en vild strejk bland sophämtare hos Reno Norden. Många av dem som jobbar nu är oerfarna och har problem med nycklar och koder.

Nya avtal gäller från den 1 oktober. På webbsidor hos Stockholms kommun och Stockholm Vatten och Avfall informeras om detta och om ”risk för förseningar under en inkörningsperiod”. Men vi behåller Reno Norden, och risken är kanske större för dem som byter entreprenör. I en artikel i Dagens Nyheter varnas för ”risk för nytt sopkaos i Stockholm”. Norska Reno Norden har gått i konkurs, men det ska enligt uppgift inte påverka det bolag som verkar i Sverige, i alla fall inte i nuläget.

Läs mer på särskild sida om sophämtningen.

Kvartersrådsmöte 11 september

Vid mötet måndagen den 11 september formulerade vi frågor till bostadsförvaltaren om sådant som vi vill diskutera med honom vid ett kommande möte. Protokoll finns på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl) och i stora tvättstugan.

Stora portarna

Det vred som fanns under handtaget på insidan av porten på Inedalsgatan 12 är borttaget. Handtaget fungerar nu utan att man behöver trycka på knappen (eller vrida på något vred, som man gjorde förut). Flera har trott att porten kan öppnas endast när den elektriska öppningen fungerar. Så är det alltså inte, utan det har blivit lättare att öppna genom att endast handtaget behöver användas.

Även stora porten Inedalsgatan 16 kan öppnas bara genom att man trycker ned handtaget.

Kvartersrådsmöte 31 augusti

Vid mötet torsdagen den 31 augusti diskuterade kvartersrådet olika frågor i kvarteret samt det nyhetsbrev som kvartersrådet tänker börja skicka ut. Vi bestämde nytt möte för att formulera frågor till bostadsförvaltaren inför ett möte med honom. Protokoll finns på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl) och i stora tvättstugan.

Granskare utsedd

Bolagsverket har beslutat (PDF) att utse advokat Sören Birkeland, Advokatfirman Carler, att granska hur styrelsen i SKB hanterar motioner, efter bifall till motionen från kvarterets fullmäktig Lars Lingvall om sådan granskning, eftersom styrelsen har börjat avvisa motioner och inte låter stämman behandla dem. Birkeland hade föreslagits (PDF) av Lars och två som stödde motionen. Styrelsen hade föreslagit en annan advokat.

SKB:s stämma 1 juni

Nu finns en rätt utförlig redogörelse för SKB:s ordinarie förenings­stämma, med länkar till anföranden som kvarterets full­mäk­tig Lars Lingvall höll och med kommen­tarer från honom till vissa inslag vid stämman. På sidan motioner redovisas också hur motionerna från kvartersrådet och kvarterets fullmäktig behandlades.

Beslut om granskning vid stämman

Vid SKB:s ordinarie stämma den 1 juni bifölls en motion där kvarterets fullmäktig begärde att en särskild granskare skulle granska styrelsens hantering av motioner – att styrelsen gallrar bort en stor mängd motioner och inte låter stämman diskutera och besluta.

14 personer röstade för förslaget, och 67 röstade för styrelsens förslag om avslag. Det krävdes 12 röster för bifall – särskild granskning är en del av det så kallade minoritetsskyddet i en förening och kräver enligt 8 kap. 17 § [numera 9 kap. 2 §] lagen om ekonomiska föreningar att minst en tiondel av samtliga röstberättigade röstar för förslaget. Nu ska Bolagsverket utse en särskild granskare för uppdraget.

Öppet kvartersmöte tisdag 23 maj

Det är öppet kvartersmöte tisdagen den 23 maj kl. 18.30. Alla är välkomna. Kaffe och bröd serveras. Läs mer på anslaget som har satts upp i portarna. Vi tar bland annat upp åtgärder i kvarteret, sensommarfest och synpunkter på det som ska behandlas på stämman.

Önskemål om åtgärder för 2018

Kvartersrådet har skickat in så kallat äskande för 2018 till SKB, det vill säga önskemål om åtgärder i kvarteret. De och tidigare uppgifter om underhåll finns under Huset > Underhåll.

Årsmötet 2 maj

Vid ordinarie medlemsmötet (årsmötet) den 2 maj omvaldes Lars Lingvall till fullmäktig och Kenneth Möller till fullmäktigesuppleant.

Till kvartersrådet valdes Anders Wirdfors, Göran Persson, Kenneth Möller, Lars Lingvall, Ulf Tapper och Åsa Snöljung, med Kenneth Möller som sammankallande. Nya listor i portarna kommer att sättas upp av SKB.

Som vanligt diskuterades SKB:s verksamhet och motionerna, däribland några från kvartersrådet och kvarterets fullmäktig.

Protokoll finns på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl) och i stora tvättstugan.

Hål i stängslet och oordning i grovsoprummet

Ett uppklippt större hål i Gunnebostängslet nära piskställningen intill grovsoprummet har upptäckts och anmälts till SKB, liksom åverkan på batteriholken i grovsoprummet.

Kallelse till årsmöte 2 maj

Det årliga ordinarie medlemsmötet äger rum tisdagen den 2 maj med början kl. 19.00. Som vanligt diskuteras SKB:s verksamhet och inkomna motioner. Se kvartersrådets anslag och SKB:s anslag.

Hämta handlingar i förväg! De finns i korri­doren utanför kvarters­loka­len, Inedals­gatan 16 B, 1 tr ner. De finns också för nedladdningSKB:s hemsida.

Öppet kvartersrådsmöte måndag 24 april

I portarna finns anslag om ett öppet kvartersrådsmöte måndagen den 24 april kl. 18.30. Vi berättar om vad som händer i kvarteret och diskuterar årets önskemål om åtgärder i kvarteret och förslag på användning av pengar som kvartersrådet har i kassan. Alla är välkomna! Kaffe serveras.

Boendeenkät

En enkät bland boende inom SKB har skett 2017. Boende i vårt kvartet har fått ett meddelande om enkäten.

Årets motioner

I år har det kommit in 26 motioner. Bara hälften av dem behandlas av styrelsen som motioner och kommer att tas upp på stämman. Styrelsen fortsätter alltså att avvisa motioner – se sidan Motionsavvisning.

Häften med det styrelsen kallat ”motioner” respektive ”förvaltningsfrågor” kan laddas ner från sidan Motionshäften på SKB:s webbplats. Segelbåtens motioner kan nås på den här webbplatsen genom sidan motioner.

Kvarterets fullmäktig hävdar att avvisningen av motioner strider mot lagar och stadgar och har skrivit en motion med begäran om att en särskild granskare ska granska styrelsens hantering av motionerna. Här finns styrelsens utlåtande med kommentarer.

Antalet motioner har minskat de två senaste åren och särskilt i år, första året efter stämma där motioner inte behandlades – se diagrammet nedan. Samtidigt säger styrelsen att man vill öka medlemmarnas engagemang.

Inbrott på vinden

Den 22 mars upptäcktes ett inbrott i ett par förråd på vinden Inedalsgatan 14. SKB har kontaktats för att de ska utreda och vidta behövliga åtgärder.

Nytt bastuaggregat

Det gamla bastuaggregatet, som länge varit dåligt, har bytts ut mot ett nytt.

Arbeten på taket

I portarna finns anslag om pågående arbete på taken.

Underhållsåtgärder under 2017

Vi har nu fått information om underhåll under 2017 i kvarteret. Bland annat kommer kodboxarna att bytas ut och en avloppsledning i källaren att lagas. (Se även samlade uppgifter om underhåll.)

Vikarierande bostadsförvaltare

För närvarande vikarierar Petter Berger som bostadsförvaltare för kvarteret, eftersom ordinarie bostadsförvaltare Jani Johnsson är föräldraledig. (Uppgiften finns också på sidan Om SKB.)

Motioner från kvarteret till SKB

Till årets stämma har kvartersrådet lämnat in två motioner: en om möjlighet att överklaga uteslutning för förbättrad rättssäkerhet och en om bredbandstillägg till hyran, där vi vill att styrelsen redovisar när tillägget ska upphöra, i enlighet med det förslag som Segelbåten fick igenom 2010.

Kvarterets fullmäktig har själv lämnat in tre motioner: en med begäran om särskild granskning av styrelsens hantering av motioner med kritik mot att styrelsen avvisade två tredjedelar av alla motioner förra året och inte tog upp dem på stämman, en med begäran om särskild granskning av modellen för fördelning av hyreshöjningar eftersom det är tveksamt om modellen stämmer med stadgarna och styrelsen inte har redovisat ordentligt samt en mindre om tekniska begränsningar av motionsrätten med påpekandet att motionsrätten inte får vara villkorad av att man kan skicka in motionen som ett Worddokument.

Motioner från och med 2006 finns samlade på sidan Motioner, och på en särskild sida finns bifallna motioner.

Öppet kvartersrådsmöte 23 januari

I portarna har det satts upp ett anslag om ett öppet kvartersrådsmöte den 23 januari. Där vill kvartersrådet fånga upp synpunkter om frågor att arbeta vidare med i kvarteret.

Nytt utseende på hemsidan

Nu i januari ändras utseendet på hemsidan, och den blir bättre anpassad för mobiltelefoner och datorplattor. Men webbplatsen omfattar många sidor, så arbetet sker i etapper, där de mest lästa sidorna ändras först. Du får gärna höra av dig med synpunkter och tipsa om något råkat bli fel.

Motioner till SKB senast 31 januari

Genom att skriva ett förslag i en motion kan varje medlem i SKB en gång om året föreslå förbättringar av SKB:s verksamhet. Motionerna ska skickas in senast den 31 januari. Vid föreningsstämman i slutet av maj behandlas motionerna genom diskussion och beslut.

Styrelsen började dock förra året plötsligt avvisa motioner som man sade att stämman inte får behandla. Man gallrade bort två tredjedelar av alla motioner inklusive alla om hyrorna. Detta menar kvarterets fullmäktig och andra står i strid med lagar och stadgar. Men trots kritiken avser styrelsen att fortsätta med att avvisa motioner.

Läs mer på sidan Motionsavvisning.

 

Till äldre notiser:
2016 och tidigare