Start Huset Underhåll > Budgetmöte 2017

Budgetmöte 2017

Det så kallade budgetmötet ägde i år rum den 13 november med början klockan 18. Mötet skedde i kvarterslokalen för kvarteret Göken, Baltzar von Platens gata. Kvartersrådet där bjöd på ostsmörgås och kaffe. Vid mötet deltog ungefär tolv representanter för kvarteren på Kungsholmen. Från Segelbåten deltog Lars och Göran. Från SKB deltog bostadsförvaltaren Jani Johnsson och distriktschefen Magnus Mörner, trädgårdsteknikern Lars-Olof Nilsson samt fastighetsskötaren Rikard Malm från Göken.

Först diskuterades arbete som gjorts under året eller pågår. I Segelbåten har arbetet med reparation av samledningsledning påbörjats, men grävningsarbete kommer att ske senare, efter att ytterligare tekniska undersökningar har skett.

Sedan diskuterades en utblick över åren 2019–2023, en preliminär långtidsplanering. Där anges för Segelbåtens del stamspolning år 2020 (26 tkr), sotning år 2021 (21 tkr) och åtgärder för tvätt år 2023 (73 tkr).

Därefter gällde det budgeten för 2018. I april hade kvartersrådet kommit med ett antal önskemål, så kallade äskanden.

kallelsen (PDF) till budgetmötet hade SKB gett följande svar på dem:

Kvartersrådet hade vid ett möte den 9 november kommenterat SKB:s svar – se protokollet för mötet. Vid mötet kommenterades våra punkter och punkter som SKB själv tagit upp.

SKB hade inte uppfattat att ommålningen av fasad gäller även den målning med färg av felaktig nyans och felaktig typ som skett runt portarna. SKB vill inte sätta in brandvarnare på vinden och hänvisar till att de följer rekommendationer och branschstandard. Utredningen om spiskåpor gäller hur det ser ut i lägenheterna avseende kryddhyllor, egna fläktar och dylikt, och sedan kommer spiskåpor med stor sannolikhet att installeras, vilket är glädjande efter flera år med avvisande svar. SKB uppger att man installerar jordad el endast i samband med stamrenovering.

SKB har avsatt 300 tkr för arbete med sättningar i mark, framför allt vid Inedalsgatan 10, 45 tkr för ommålning av fönster samt 2 miljoner för så kallad relining av huvudavloppsledning, där den stora kostnaden, som är mycket ungefärlig, förklaras av att provisoriska åtgärder måste vidtas så att avloppet kan fungera under den tid som arbetet med ledningen sker.

Sist vid mötet frågade distriktschefen om något kvarter ville ta upp något till den ytterligare fördelning av medel som kommer att ske senare, den så kallade önskemiljonen, som är en halv miljon för norra distriktet och en halv för södra. Lars förde fram installation av bättre stängsel mot skolan som en angelägen åtgärd ur säkherhetssynpunkt.

Mötet var slut lite drygt 20.

Lars L.