Start Motioner > Bifallna motioner

Bifallna motioner

Här redovisas de motioner som föreningsstämman har bifallit (helt eller delvis) av de motioner som redovisas på motionssidan.

Motion 2021:10  

Konkreta underlag för förslag om arvoden bör redovisas bifölls: att ge valberedningen i uppdrag att vid förslag om ändring av arvode – utöver ändring som föranleds av ändrat prisbasbelopp – redovisa konkreta, faktamässiga underlag för förslaget.

Motion 2020:26  

Redovisning av uppdrag med mera bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta fullgöra uppdraget från år 2005 om redovisning av hur uppdrag till styrelsen har hanterats.

Motion 2020:33  

Transparent redovisning av stämmohandlingar bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att på hemsidan publicera och bevara samtliga handlingar som skapats som under­lag för diskussion och beslut vid föreningsstämma.

Motion 2019:3  

Demokratisk och lagenlig hantering av motioner: bifall till första att-satsen, att ge styrelsen i uppdrag att se till att varje motion som uppfyller kravet på ärende enligt lagen om ekonomiska föreningar – det vill säga innehåller ett för föreningen relevant förslag som stämman är behörig att fatta beslut om – behandlas som motion, vilket innebär att styrelsen tar upp den på dagordningen för stämman, skriver ett yttrande med förslag till beslut i sak i det ärende som motionen avser och låter stämman behandla motionen genom diskussion och beslut, samt bifall till andra att-satsen, att ge styrelsen i uppdrag att se till att yttrandet över den särskilda granskningen av motions­hante­ringen är tillgängligt på SKB:s hemsida för samtliga medlemmar.

Motion 2017:1  

Särskild granskning av styrelsens hantering av motioner bifölls med 14 röster mot 67 för styrelsens förslag om avslag – enligt dåvarande 8 kap. 17 § [numera 9 kap. 2 §] lagen om ekonomiska föreningar krävdes minst en tiondel av samtliga röstberättigade, i det här fallet 12 röster – se redogörelse från stämman.

Motion 2016:7  

SKB – bostadsföretag eller medlemsförening? bifölls i praktiken genom att stämman – med 54 röster mot 34 – biföll motionens att-sats efter strykning av orden ”medansvar och”, det vill säga beslutade att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande.

Motion 2015:13  

Demokratin i SKB och transparens och öppenhet: bifall till första att-satsen, att ge styrelsen i uppdrag att se till att samtliga förslag som behandlas på föreningsstämman publiceras på hemsidan; styrelsen följer inte beslutet utan publicerar bara tillfälligt före stämman och tar sedan bort dokumenten

Motion 2014:36  

Protokoll och andra handlingar i textformat på hemsidan bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att se till att stämmoprotokoll och andra dokument med text som publiceras på hemsidan publiceras med texten elektroniskt sökbar och kopierbar samt att att ge styrelsen i uppdrag att se till att stämmoprotokollen 2007–2013 ompubliceras på hemsidan på samma sätt

Motion 2014:37  

Benämning och presentation av det så kallade beredningsmötet bifölls: att ge styrelsen i uppdrag att ändra benämningen på det så kallade beredningsmötet, förslagsvis till ”motionsmöte”, så att det framgår att mötet inte innebär formell beredning av ärendena inför stämman samt att ge styrelsen i uppdrag att se över formuleringarna i inbjudan till mötet i enlighet med vad som sägs i motionen

Motion 2014:67  

Schabloniserad hyressättning och smygande marknadsanpassning: bifall till första att-satsen, att styrelsen skulle utarbeta en modell för hyressättningen

Motion 2013:25  

Regler för stämmoprotokoll: bifall till andra att-satsen om att publicera reglerna på hemsidan

Motion 2013:26  

Förvirrande informationspublicering på hemsidan bifölls; det gällde att all information om lagar, stadgar, regler och riktlinjer skulle samlas på en enda sida på hemsidan i stället för nuvarande tre sidor

Motion 2013:28  

Publicering av informationsstrategi eller riktlinjer för information och samråd bifölls

Motion 2012:53  

Hyreshöjningar redovisade per fastighet bifölls; det gällde att på hemsidan publicera hyreshöjningar per fastigheter

Motion 2012:56  

Publicering av SKB:s riktlinjer för hyressättning bifölls

Motion 2010:11  

Tydligare regler om medlemsmöten bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde sex förtydliganden i stadgarna beträffande medlemsmöten

Motion 2010:43  

Bredbandsutbyggnad: bifall – med 37 röster mot 31 – till följande tilläggsförslag till motionen: ”Hyreshöjningen på grund av bredbandsinstallation ska upphöra när investeringskostnaderna för respektive fastighet är betald”. Tilläggsförslaget hade beslutats vid ordinarie medlemsmöte den 21 april.

Motion 2009:2  

Regler vid föreningsstämman bifölls; det gällde att ge styrelsen i uppdrag att – om någon blankett för att begära ordet, ange förslag eller dylikt delas ut vid stämman – tydligt informera stämmodeltagarna om att ifyllandet av blanketten är en rekommendation men inte något krav

Motion 2008:9  

Utformning av stämmoprotokoll bifölls med 37 röster mot 32; reglerna finns numera på SKB:s hemsida under Regler och riktlinjer > Riktlinjer > SKBs riktlinjer för utformning av stämmoprotokoll

Motion 2008:11  

Rimlig betänketid vid lägenhetsval bifölls; det gällde att ge styrelsen i uppdrag att förändra rutinerna vid lägenhetsuthyrning så att tiden mellan visning och bindande intresseanmälan blir rimlig och allra minst tre dygn

Motion 2007:13  

Modifierade yrkanden vid stämman bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att möjligheten till ändringsförslag och tilläggsförslag vid stämman skulle läggas till i informationsbladet om mötesregler till stämman

Motion 2007:15  

Valbarhet till kvartersråd bifölls trots att styrelsen föreslagit avslag; det gällde att även den som sammanbor med en medlem men inte själv är medlem får väljas till kvartersrådet

Motion 2007:16  

Medlemsmötenas och kvartersrådens uppgifter bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att ändra ”rådgivning” till ”samråd” i § 16 i stadgarna

Motion 2007:17  

Ärenden vid stämman och ordningen mellan dem: bifall till första att-satsen om att lägga till punkten ”godkännande av dagordning” till stadgarnas uppräkning av ärenden

Motion 2007:18  

Närvaro och förslagsrätt för medlemmar vid föreningsstämman: delvis bifall till första att-satsen om tillägg till stadgarna om närvarorätt för övriga medlemmar

Motion 2007:31  

Bättre sökbarhet och visning av information på hemsidan bifölls i enlighet med styrelsens förslag; det gällde att uppdra åt styrelsen att åstadkomma förbättrad sökbarhet och visning av information på SKB:s hemsida

Motion 2007:41  

Kulturhistoriska hänsyn vid underhåll och renovering: bifall till det modifierade förslaget ”att ge styrelsen i uppdrag att utforma regler och rutiner för att säkerställa att SKB på ett föredömligt sätt tar kulturhistoriska hänsyn vid underhåll och renovering”; sådana regler finns numera på SKB:s hemsida under Regler och riktlinjer > Riktlinjer > SKBs byggnadsbestånd och dess kulturhistoriska värde

Motion 2006:6  

Stadgerevidering : bifall till ett reviderat förslag om att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för stadgerevidering, att arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag med akuta ändringar av stadgarna för behandling på ordinarie stämma 2007 samt att arbetsgruppen i dialog med medlemmarna skall arbeta vidare med mindre akuta ändringar med sikte på att kunna behandla ett förslag vid ordinarie stämma 2008; styrelsen följde inte detta beslut utan utarbetade ett enda förslag till året efter utan dialog med medlemmarna