Start Motioner Redovisning av uppdrag med mera

Motion 26 år 2020 till SKB

 till styrelsens utlåtande

Redovisning av uppdrag med mera

Förslaget i korthet

Styrelsen bör uppmanas att fortsätta fullgöra uppdraget att redo­visa hur man har hanterat de uppdrag som man fått genom stämmobeslut.

Redovisning av motioner i Vi i SKB bör återupptas och redovisningen av stämman för­bättras jämfört med senaste redovisning utan att stämman beslutar om det.

År 2016 började styrelsen – mot föreningspraxis och mot lagen om ekonomiska föreningar – gallra bort motioner och inte låta stämman behandla dem. Samtidigt slutade man redovisa motioner i tid­ningen Vi i SKB, och man slutade också redovisa hur styrel­sen hade behandlat uppdrag som stämman hade gett styrelsen.

År 2005 beslutade stämman att styrelsen årligen skulle ”redovisa vidtagna åtgärder med anledning av uppdrag till styrelsen som ännu inte slutförts”. Sådan redovisning skedde åren 2005–2015, under åren 2008–2011 till och med i både vår- och höst­numret av Vi i SKB.

Följande diagram visar antalet sidor i Vi i SKB som använts för stämma, motioner och uppdrag.

Att styrelsen nu inte alls redovisar motioner i Vi i SKB är demokratiskt illa och uppmuntrar inte till medlems­engagemang. Styrelsen bör åter­uppta redovisning av motioner i någon form – utan att fullmäktige ska behöva besluta om det.

Eftersom redovisningen av hur styrelsen hanterar uppdrag grundas på ett stämmobeslut bör stämman uppmana styrelsen att följa beslutet.

Exempelvis beslutade stämman år 2016 ”att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlem­marna ska känna sig delaktiga och ges inflytande”. Vad har styrelsen gjort med anledning av det uppdraget? Att inte skriva något om motioner i Vi i SKB är knappast i linje med det uppdraget.

Beträffande föreningsstämmorna kan det noteras att redogörelsen från 2019 års stämma i höstnumret av Vi i SKB är extremt kortfattad – insmugen dels som ett stycke i en intervju med nya chefen för före­nings­utveckling, under rubriken ”Ju fler vi är desto bättre”, dels som vit text i liten stil nederst på en svartvit bild. Att styrelsen återgår till en bättre redovisning av stämman borde inte kräva något beslut av fullmäktige.

Vi yrkar att förenings­stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta fullgöra uppdraget från år 2005 om redovisning av hur uppdrag till styrelsen har hanterats.

Lars Lingvall, fullmäktig
Kenneth Möller, kvartersrådet
Ulf Tapper, kvartersrådet
Åsa Snöljung, kvartersrådet
Agnetha Sandström
Cristina Betts
Therese Fernberg

 till motionen

Styrelsens utlåtande över motion 26

Styrelsen delar motionärernas syn på vikten av en tydlig redovisning av de uppdrag som föreningsstämman gett till styrelsen. Styrelsen kommer att informera om hur man hanterat de motioner som på föreningsstämman bifallits och som medför ett uppdrag till styrelsen. Idag finns information om föreningsstämmans beslut på SKBs webbplats skb.org och de år det finns uppdrag att redovisa, kommer en uppföljning att finnas tillgänglig på webbplatsen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att bifalla motionen.