Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2016 och tidigare

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

100-årsfesten – bilder och tävlingssvar

Vi har lagt ut några bilder från 100-årsfesten, som lockade ett 40-tal från kvarteret.

Vid festen deltog många i ett s.k. quiz (PDF-fil) med frågor om SKB. Den som undrar kan här läsa svaren (PDF-fil) på frågorna.

Den som hade flest rätt (13) var Anders Wirdfors på Inedalsgatan 14, som vann SKB:s jubileumsbok. På andra plats med 12 rätt kom Hans Olofsson och Karin Borg på Grubbens Gata, som vann två biobiljetter. Och med 11 rätt gick tredje vinsten, en chokladask, till Heléne Jägemo, också Grubbens Gata.

100-årsfest i kvarteret 8 december

SKB grundades 1916. För att fira 100-årsjubileet får alla kvarter pengar. Kvartersrådet inbjuder nu till öppet hus med öl, vin, lax, rostbiff, ost, frukt, kaffe, varmkorv till barnen med mera torsdagen den 8 december kl. 18-21.

I en frågetävling om SKB finns det chans att vinna biobiljetter, choklad och SKB:s jubileumsbok. Anmälan i förväg behövs inte. Men det underlättar när vi ska köpa in maten. Skicka alltså gärna sms till 070-713 69 02 eller mejla till fest@skbsegelbaten.se och säg hur många som kommer. Dit kan du också höra av dig om du har några frågor eller tips eller om du eventuellt vill hjälpa till.

Läs också det anslag som har satts upp i portarna och även delats ut i alla brevlådor i kvarteret.

Välkommen!

Högst hyreshöjning igen i Segelbåten

Vårt kvarter fick i år igen högst procentuell hyreshöjning bland SKB:s fastigheter. Diagrammet nedan visar hyreshöjningarna i alla kvarter med vårt kvarter rödmarkerat. Se utförligare diagram i större storlek på sida om hyreshöjningen.

Den 18 november publicerades meddelande om hyreshöjningarna på SKB:s hemsida. Där kan man läsa mer om hyrorna för 2017 och även ladda ner en PDF-fil med uppgifter om hyrorna. Den 5 december (17 dagar senare) sattes ett anslag om hyreshöjningen upp i portarna.

SKB-workshop som led i ”varumärkesresa”

Vad är SKB? Vad gör SKB unikt? Det är frågor som SKB ställer när man inleder ett varumärkesarbete för att vitalisera varumärket SKB för att försäkra sig om att det ligger i tiden. Man vill ”ge ett enhetligt, samlat, realistiskt och trovärdigt intryck av vad SKB är för att fortsätta vara ett attraktivt val för medlemmar, medarbetare, samarbetspartners, kommuner och andra externa parter”.

Man startar med informationsinsamling via intervjuer och workshops för att kartlägga bilden av SKB. Medlemmar och förtroendevalda är välkomna till en workshop den 28 november, där det efter en kort introduktion kommer att bli grupparbete om ett antal frågeställningar. Se information på SKB:s hemsida, där man också kan anmäla sig.

Artikel om SKB:s nöjda hyresgäster

Därför gillar hyresgästerna SKB är rubriken på en artikel i tidningen Förvaltarforum från september. Det inledande stycket sammanfattar:

Förvaltning, drift och skötsel i egen regi, bra hus och skötsamma boende. Det är förklaringen till att Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, ständigt har några av landets mest nöjda hyresgäster.

Artikel om Basaren på Kungsholmen

Efter omstridd rivning – klart med nytt prestigehus är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet den 7 november om SKB-nybygget i kvarteret Basaren på Kungsholmen, med beskrivning av huset och SKB, uppgifter om hyra och bilder.

Det samråd om bygget som skedde är redovisat i en redogörelse från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Nytt nummer av Vi i SKB

Höstnumret av Vi i SKB finns nu på SKB:s webbplats som PDF-fil.

Bospara senast 31 oktober

För att behålla sin turordning måste man spara 1 000 kr per år tills spargränsen 20 000  kr har uppnåtts. Annars mister man ett års kötid. Sista inbetalningsdag för bosparande är den 31 oktober. Inbetalningskort skickades ut i början av året. Det är ett speciellt plusgirokonto för bosparande.

Ny tvättutrustning i tvättstugorna

Under vecka 34 byttes alla tvättmaskiner och torktumlare ut i de två tvättstugorna. Se bilder på sidan om stora tvättstugan och lilla tvättstugan Den trasiga kompressorn i torkrum 2 i stora tvättstugan har också bytts ut.

Extrastämman den 20 juni

Extrastämman hade sammankallats för att behandla de 37 motioner som styrelsen inte hade tagit upp till behandling vid ordinarie stämma. Styrelsens förslag var dock att stämman skulle överlämna motionerna i klump till styrelsen – utan diskussion om de enskilda motionerna.

Kvarterets fullmäktig talade mot förslaget, liksom fyra andra, medan en från styrelsen och två andra talade för styrelsens förslag. Många röstade för avslag, men fler röstade för styrelsens förslag, som vann. Kvarterets fullmäktig reserverade sig mot beslutet.

Beslutet var inget godkännande av den avvisning av motioner från ordinarie stämma som styrelsen har gjort i år. Den principfrågan måste tas upp på annat sätt. Den som är intresserad får gärna kontakta kvarterets fullmäktig Lars Lingvall genom mejl eller telefon (se anslag i porten).

Fastighetsskötaren tillbaka 18 juli

Enligt anslag i portarna är fastighetsskötaren på semester. Han hänvisar till SKB:s felanmälan och växel och säger att icke brådskande fel kan vänta tills han är tillbaka.

Extra stämma för avvisade motioner

På SKB:s hemsida finns nu information om extra föreningsstämma måndag 20 juni kl 18.00. Punkten som ska behandlas kallas ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB”. Styrelsen föreslår stämman besluta är att ”ärendena 1-37 … är förvaltningsfrågor och överlämna dessa till SKBs styrelse och VD för handläggning enligt styrelsens redovisade svar på respektive ärende”. Det innebär att de avvisade motionerna avvisas igen, fast på annat sätt. Den som har tankar om detta får gärna höra av sig till kvarterets fullmäktig Lars Lingvall genom mejl eller telefon (se anslag i porten).

Föreningsstämman 27 maj

Vid stämman diskuterades under punkten Dagordning (!) styrelsens åtgärd att gallra bort 65 % av motionerna och inte ta upp dem på stämman. Kvarterets fullmäktig protesterade och överlämnade en skrivelse från ett antal fullmäktige med begäran om extra föreningsstämma för att behandla de 37 bortgallrade motionerna som de bör behandlas, med diskussion om beslut på stämma.

Stämman beslöt enligt styrelsen förslag beträffande alla motioner utom motion 7 från kvarterets fullmäktig: SKB – bostadsföretag eller medlemsförening. Med röstsiffrorna 54 mot 34 beslöt stämman ”att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande”.

Råttor på gården

SKB har satt upp ett anslag som informerar om åtgärder som SKB vidtagit mot råttor i kvarteret.

För att inte locka råttor: Lägg inte mjölkförpackningar o.d. i grovsoprummet! Eller skölj av dem mycket ordentligt!

Rensning av cyklar 16–20 maj

SKB har satt upp ett anslag om att cyklar som inte har märkts kommer att rensas bort under vecka 20. Lappar har delats ut i lägenheterna med fyra lappar som ska fästas på cyklar som ska stå kvar.

Önskemål för år 2016

Kvartersrådet har i år igen skickat in önskemål om spiskåpor och jordade eluttag. Vi tycker att vi har goda skäl för detta. Och skam den som ger sig! Läs mer under Huset > Underhåll.

Kort om ordinarie medlemsmöte

Vid det ordinarie medlemsmötet den 21 april omvaldes alla i kvartersrådet. Styrelsens representant Aud Sjökvist berättade om SKB:s verksamhet i anslutning till verksamhetsberättelsen, som hon korrigerade ett antal siffror i.

Samtliga motioner diskuterades. De var bara 20, eftersom styrelsen hade avvisat 37 motioner, vilket innebär att de inte tas upp på föreningsstämman. Vid mötet ifrågasattes att styrelsen hade rätt att göra så, med tanke på vad som står i 7 kap 6 § [numera 6 kap. 15 §] lagen (1987:667) om eko­no­miska före­ningar och § 26 i SKB:s stadgar. Aud Sjökvist (jurist och f.d. domare) kunde inte hänvisa till några lagparagrafer e.d. där det framgick att styrelsen hade rätt att göra på detta sätt.

Fönstermålning under våren/sommaren

Fönstren mot gatan kommer att målas utvändigt under våren/sommaren. Arbetet ska börja i slutet av april och beräknas vara klart i början av juli. Varje lägenhet ska få meddelande om när målarna behöver få tillträde till lägenheten. Entreprenör är Vega Måleri AB. Frågor besvaras av Thomas Ström på SKB:s tekniska avdelning, 08-704 60 45. SKB har satt upp anslag i portarna – se sida om fönstermålningen.

Ordinarie medlemsmöte torsdag 21 april

Årets ordinarie medlemsmöte äger rum torsdagen den 21 april kl 19. Alla är välkomna. Kaffe serveras. Hämta gärna motionshäfte och andra handlingar i förväg på hyllan utanför kvarterslokalen.

Verksamhetsberättelse och motioner gås igenom, och det finns möjlighet att ställa frågor till styrelsens representant Aud Sjökvist, som för övrigt bor i det näraliggande kvarteret Tegelpråmen och som var den som talade för styrelsens stadgeförslag vid extrastämmorna i december. Val till kvartersrådet sker också.

I portarna finns kallelse uppsatt.

Lagning vid takfot

Bostadsförvaltaren har informerat med anledning av att puts rasat ner vid Grubbens Gata och Inedalsgatan 12 och 16 B. Takfoten och plåten där kommer att repareras under våren. En uppskattning i tid är att ställningarna vid portarna blir kvar till sommaren. Närmare besked kommer senare.

SKB har satt upp ett anslag i portarna med information om arbetet. Det kom igång lite senare eftersom larmet till ställningarna blev ledigt senare.

Styrelsen gallrar 2016 års motioner

Styrelsen har meddelat att man i år avser att sortera bort vissa motioner, kalla dem ”förvaltningsärenden” och inte behandla dem på stämman. Läs meddelandet på hemsidan och det utförligare informationsbladet (PDF). Man har gallrat bort 37 av 57 motioner, alltså 65 % av motionerna. Att avvisa motioner strider mot vad lagen om ekonomiska föreningar säger om rätten för en medlem att få ett ärende behandlat på stämman. Den som har synpunkter och vill få ytterligare information kan kontakta kvarterets fullmäktig Lars Lingvall genom mejl eller telefon (se anslag i porten).

SKB 100 år – festkommitté för att fira

I år fyller SKB 100 år, och SKB ger pengar till kvarteren för att göra något trevligt eller festligt. SKB beskriver det i ett brev till kvarteret. Vi vill bilda en festkommitté. Vill du vara med på ett hörn? Se vårt anslag och hör av dig!

Kvartersrådet 4 februari

Här är några punkter från kvartersrådets möte:

Protokoll nås genom sidan Protokoll (kräver lösenord – se sidan Kvartersrådet).

Motioner till stämman

Kvarterets fullmäktig har lämnat in elva motioner för behandling på årets stämma. De kan läsas på sidan Motioner.

Kvartersrådsträff på SKB

På kvällen den 29 januari träffades representanter för kvarteren i SKB:s norra distrikt. De olika punkterna på mötet framgår av programmet för kvällen.

Hyreshöjning 2016

Som vanligt tillhör Segelbåten de kvarter som får allra mest i hyreshöjning, räknat i procent. I portarna har ett anslag om hyreshöjningen suttit uppe.

Stadgeändring

Vid extrastämman den 15 december bifölls styrelsens stadgeförslag slutligt. Ändringen innebär i korthet att den som överlåter sin kooperativa hyresrätt till en närstående förlorar sin turordning och att den som genom att säga upp hyresavtalet (eller sluta betala hyran) orsakar att det övertas av en närstående också förlorar sin turordning.

Kvarterets representant röstade för avslag och reserverade sig mot beslutet, eftersom det inte är klarlagt att förslaget inte drabbar även medlemmar som inte gjort något felaktigt.

Läs gärna en redogörelse för stadgeändringen. Där finns också alla förslag – de har anmärkningsvärt nog tagits bort från SKB:s hemsida.

Temperatur i lägenheten

På SKB:s hemsida finns information om temperatur i lägenheten med tips för jämnare värme och information om mätning vid felanmälan.

Grannsamverkan

Efter mötet i juni har vi nu fått skyltar om grannsamverkan som har satts upp vid fastighetens sydvästra och sydöstra hörn, alltså de två hörnen vid Grubbens Gata. Små dekaler har också satts upp på varje port.

Man kan läsa mer om grannsamverkan på sajten Samverkan mot brott. Där finns bland annat följande tips för att skydda sig mot brott:

Kontaktombud är kvarterets sammankallande Kenneth.

Grind till grovsoprummet

SKB har satt en grind med lås vid ingången till grovsoprummet eftersom några vid flera tillfällen har skurit sönder staketet för att ta sig in där och leta efter saker. Samma nyckel som till port, tvättstuga och/eller förråd går till grovsoprummet. Kvartersrådet har sagt ja till installationen, efter att ha fått titta på skiss och bild.

SKB har satt upp meddelande om grinden i portuppgångarna.

Nedsotningen

SKB har meddelat att sotinträngningen berodde på ett handhavande fel från entreprenören vid själva utförandet och skickat kopia på brev om nedsotningen som skickats till de berörda.

SKB har också meddelat kvartersrådet:

”Det handlade om handhavande fel vid själva utförande, entreprenören säkerställde inte tillräcklig undertryck i skorstenen. Det är med andra ord inget fel i fastighetens ventilationssystem utan sotinträngningen uppstod på grund av dåligt utfört hantverk av entreprenören. SKB beklagar detta har fört en dialog med entreprenören för att detta ej skall upprepas.”

Möte om grannsamverkan 11 juni

Sommar och semester och några åker bort. Kvartersrådet tänkte att det vore bra att kunna hjälpas åt att hålla koll på om det finns folk i huset som inte ska vara här.

Polisinspektör John-Olof Astertoft kommer och informerar om grannsamverkan och svarar på frågor torsdag 11 juni kl. 18.30.

Mötet är i vår kvarterslokal, Inedalsgatan 16, källaren. Alla är välkomna!
Se även anslaget som satts upp i portarna.

Kvartersrådet 1 juni

Här är några punkter från kvartersrådets möte:

Nedsmutsning vid ventilationsrengöring

I samband med rengöring av ventilationsgångar i fastigheten före den obligatoriska så kallade OVK-besiktningen har några drabbats av nedsmutsning. Det verkar inte var rengöringen i lägenheten utan rengöringen efteråt av skorstenarna – som vi inte hade fått någon information om i förväg – som orsakade detta. Flera boende har hört av sig till SKB och företaget som utförde arbetet, Henriksbergs Verkstäder. Några från SKB och företaget har kontaktat boende och frågat om nedsmutsningen. Men vi i kvartersrådet vill gärna få en självständig uppfattning om omfattningen för att ha ett bra underlag i våra diskussioner med SKB. Vi har därför delat ut en enkät som finns här till alla boende och är tacksamma för svar på den. Vi återkommer successivt med mer information.

Önskemål om underhåll för 2016

Kvartersrådet har skickat in det årliga önskemålet om åtgärder i kvarteret (äskande) till SKB. De finns under Huset > Underhåll.

Ordinarie årsmötet 23 april

Vid mötet deltog SKB:s styrelseledamot Johan Ödmark, som berättade om SKB:s verksamhet under året. Som vanligt diskuterades också de motioner som ska behandlas vid SKB:s stämma i maj.

Som kvarterets fullmäktig omvaldes Lars Lingvall och som fullmäktigsuppleant Kenneth Möller.

Till kvartersråd valdes Kenneth, Lars, Göran, Maria och Ulf. Som sammankallande (ordförande) valdes Kenneth, och Anders adjungerades till kvartersrådet som kassör. Regler för utbetalning från kvartersrådets kassa fastställdes också.

Vi diskuterade också äskanden till SKB för 2016 och grannsamverkan.

Kvartersrådet 19 mars

Här är några punkter från det öppna kvartersrådsmötet, där SKB:s förvaltare för norra distriktet, Jan Nordstrand, och fastighetsskötaren Fredrik Carlsson deltog:

Kvartersrådsträff på SKB

På kvällen den 29 januari träffades ett 40-tal representanter för kvarteren i SKB:s norra distrikt. En rapport från kvällen finns här. Den finns under Blandat.

Kvartersrådet 26 nov

Här är några punkter från kvartersrådets möte:

Fullmäktigedagen 2014

Årets höstsamling för fullmäktige ägde rum lördagen den 22 november. Några foton med undertexter från mötet finns på särskild sida om fullmäktigedagen 2014.

Kvartersrådet 21 okt

Här är några punkter från kvartersrådets möte: