Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2018

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

Markarbeten

I portarna har ett anslag om markarbeten satts upp. Det är sättningar i marken utanför Inedalsgatan 10 och porten intill mot gården som ska åtgärdas.

Kvarterslokalen åter tillgänglig

Sedan arbetet med ny avloppsledning avslutats och golvet i kvarterslokalen återställts – och lokalen blivit ommålad – är lokalen åter tillgänglig för uthyrning.

Hyreshöjningar 1919

I portarna har ett anslag om hyreshöjningarna 2019 satts upp. Höjningarna är som vanligt högst för äldre fastigheter i innerstaden. Segelbåten och kvarteret Päronträdet på Kungsholmen får högst procentuell hyreshöjning.

Fastighetsskötaren på semester

Enligt ett anslag i portarna har fastighetsskötaren semester och återkommer den 10 december. För mer brådskande ärenden hänvisas till SKB:s servicecenter, telefon 08-704 60 60.

Budgetmöte med SKB

Den 6 november ordnade SKB ett budgetmöte med kvarteren på Kungsholmen. Där diskuterades kvarterens önskemål (äskanden) och underhållsåtgärder för kvarteren.

Läs mer i en rapport från mötet.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är torsdagen den 1 november kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få sms-påminnelse.

Möte med bostadsförvaltaren

Kvartersrådet träffade SKB:s bostadsförvaltare Jani Johnsson vid ett möte i kvarterslokalen den 31 augusti och diskuterade olika frågor i kvarteret.

Vi hade önskat ett stängsel mot skolan som inte kan klippas upp så lätt. SKB tror att intrången upphör, sedan man infört dörr med plåt till grov­sop­rummet, rörelsestyrd belysning och platt­järn, och anser inte bättre stängsel vara eko­nomiskt försvarbart.

Jani informerade om arbetet med avloppsläckan. Det kan bli buller när källargolvet bryts upp och kvarterslokalen och cykelrummet kan inte användas.

Arbete med att schakta upp och jämna ut marken vid Inedalsgatan 10 och stadga upp muren kommer att ske i vår. Även sättningar närmare portalen Inedalsgatan 16 kommer att åtgärdas.

Planteringarna vid Grubbens Gata 12 kommer att grävas upp och ersättas under hösten.

Beträffande åtgärder på gården sade Jani att SKB planerar en upprustning av befintlig uteplats under våren: byta ut trämöblerna, måla spaljén, komplettera med nya växter, fräscha upp och rengöra. I övrigt kan kvartersrådet diskutera med chefen för trädgårdsgruppen.

Det blir läckage vid Inedalsgatan 16 B vid kraftiga regn. Jani sade att man kan byta till kupolsil men att det inte löser problemet utan att han är rädd för att vi får leva med problem vid kraftigt regn.

Vi har framfört klagomål på städningen av trappan och ytorna utanför tvättstugan 16 A. Jani sade att kvar­ters­rådet kan se över städningen av gemensamma lokaler och be om städning vid behov.

Vi hade frågat om rensning i hobbylokalerna, som SKB rensar i cykel­rummen. Jani sade att SKB normalt inte gör sådan rensning men skulle kunna göra det sedan hyresgäster meddelats om att ta bort saker från lokalerna.

Vid en tidigare portrenovering blev fasaden kring portarna målad i färg med avvikande nyans, och annan teknik användes. Vi vill ha undersökt hur det kan rättas till enligt SKB:s rutiner för att till­varata kultur­historiska värden. Jani menade att de flesta inte tänker på avvikelserna och att fastigheten inte tagit skada tekniskt av annorlunda färg men sade att han kan argu­mentera inom SKB för en undersökning av förbättring av fasaden.

Läs mer i protokollet. Det finns i pärmen i stora tvättstugan och finns här på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl).

Rörarbeten hösten 2018

SKB har satt upp ett anslag i portarna om rörarbeten i fastighetens källare. De beräknas ta cirka två månader och kan medföra vattenavstängningar.

Senare har entreprenören Bravida satt upp ett anslag om arbetena.

Vid kvartersrådsmötet den 31 augusti berättade bostadsförvaltaren att golvet i källaren kommer att bilas upp, för att en ny ledning som ersätter den gamla trasiga ska kunna läggas ner. Arbetet innebär avsevärt buller, särskilt för de nederst på Inedalsgatan 14 och 16 B.

Släng miljöfarligt avfall 6 september

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är torsdagen den 6 september kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få sms-påminnelse.

Alla motioner behandlades vid stämman

Vid SKB:s föreningsstämma den 29 maj beslutade fullmäktige – mot styrelsens förslag – att även motionerna om förvaltningsfrågor skulle behandlas i sak vid stämman. Detta hade kvarterets fullmäktig och tre andra fullmäktigeledamöter argumenterat för.

Styrelsen hade föreslagit att de tolv motionerna i klump skulle överlämnas till styrelse och VD utan diskussion och beslut i sak. Hade stämman beslutat så hade man brutit mot lagen om ekonomiska föreningar.

En särskild granskning av motionshanteringen har skett sedan förra stämman, då en en motion från kvarterets fullmäktig om sådan granskning bifölls. Den advokat som utförde gransk­ningen konstaterade i sitt yttrande att endast motioner som inte uppfyller kravet på ärende (relevant fråga som stämman kan besluta om) får undantas från sakbehandling. Den enda motion som inte uppfyllde kravet hade dock styrelsen tagit med i häftet med motioner. Däremot hade man avvisat alla motioner om förvalt­nings­frågor och inte skrivit utlåtanden med förslag till beslut över dem. Läs mer på sidan om motionsavvisning.

Rensning i cykel- och barnvagnsrum

SKB har satt upp ett anslag om att cyklar och barnvagnar som inte har märkts före den 28 maj kommer att rensas bort under vecka 22. Samma anslag har delats ut i lägenheterna. Där finns fyra lappar som ska fästas på cyklar och barnvagnar som ska stå kvar.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är torsdagen den 10 maj kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få sms-påminnelse.

Önskemål om åtgärder för 2019

Kvartersrådet har skickat in ett så kallat äskande för 2019 till SKB, det vill säga önskemål om åtgärder i kvarteret. Vi föreslår bland annat

Ny sammankallande i kvartersrådet

Vid det ordinarie medlemsmötet den 24 april omvaldes kvartersrådet. Som ny sammankallande valdes Anders. Kenneth, som har varit sammankallande sedan 2008, hade avböjt omval.

Kvarteret har årsmöte 24 april

Det årliga ordinarie medlemsmötet sker tisdagen den 24 april med början kl. 19.00. Vi väljer kvarters­råd och disku­terar SKB:s verk­sam­het och årets motioner, bland annat en från kvarters­rådet om hyres­tillägget för bred­band. Vi kommer också att prata allmänt om frågor i kvarteret. SKB har satt upp anslag i portarna.

Se också kvartersrådets anslag.

Kaffe serveras. Alla är välkomna!

Handlingar kan hämtas utanför kvarters­loka­len, Inedals­gatan 16 B, 1 tr ner. De kan också hämtas som PDF-filer på sidorna Års­redo­vis­ningar och Motions­häften (två häften) på SKB:s webbplats.

Årets motioner

I år är det bara 17 motioner, en dramatisk nedgång sedan 2015, då det var 77 motioner – se diagram nedan. Och bara 5 av dessa 17 behandlas som motioner, medan övriga avvisas på samma sätt som 2016 och 2017 – utan förslag i sak som stämman kan ta ställning till.

Enligt den särskilda granska­ren av styrel­sens motions­hante­ring får endast motioner som saknar ett relevant förslag som stämman kan besluta om undantas från sak­behand­ling på stämman – se sidan Motions­avvis­ning. Trots det föreslår styrel­sen även i år att en stor del av motio­nerna ska över­lämnas till styrel­sen utan dis­kussion och beslut i sak om förslagen.

Granskningsyttrande innebär kritik

En särskild granskning av styrelsens hantering (avvisning) av motioner år 2016 har skett, efter bifall till en motion från kvarterets fullmäktig. Granskningen är nu klar – se gransknings­yttrandet.

Granskaren säger bland annat att majoriteten av de 37 avvisade motionerna borde ha behandlats vid den ordinarie stämman och att de enda ärenden som inte ska tas upp till sakbehandling på en stämma är ärenden som inte uppfyller lagens krav på ett ärende: En motion ska innehålla ett för SKB relevant förslag som stämman kan besluta om.

Yttrandet ska pre­sen­teras vid en extra stämma den 23 mars, då full­mäktige har möjlighet att ställa frågor till advokaten och styrelsen.

Läs mer på sidan om motionsavvisning.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhemsgatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är torsdagen den 3 mars kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får och inte får lämna samt om möjlighet till sms-påminnelse.

Underhållsåtgärder år 2018

Från SKB har vi fått meddelande (PDF) om planerade under­hålls­åtgärder 2018. Det är arbete med sättningar i mark, målning av fönster och relining av huvud­avlopps­ledning (som beräknas kosta 2 mkr) samt utredning av spiskåpor till kök.

Tyvärr har SKB sagt nej till att ersätta Gunnebo­stängslet med ett bättre staket som inte är så lätt att forcera. I början av februari 2018 skedde återigen ett intrång genom att stängslet klipptes upp.

Motioner till SKB

Kvartersrådet har avlämnat en motion om hyrestillägget för bredband. År 2010 biföll SKB:s stämma ett yrkande från Segelbåten om att hyreshöjningen på grund av bredbandsinstallation skulle upphöra när investeringskostnaden var betald. Nu begär kvartersrådet att styrelsen ska redovisa kostnaderna och ange ungefär när hyreshöjningen kommer att upphöra. Läs även om bakgrunden till motionen.

Kvarterets fullmäktig har avlämnat motio­ner med följande rubriker: Inrikt­ning för SKB:s byggande, Bättre infor­m­ation om kök, Verk­sam­het utanför stad­garnas ramar, Motion från kvarters­råd, Trans­parens och demo­kra­tisk till­gång till hand­lingar samt Kompe­tens och lämp­lighet som mötes­ord­förande. En motion om Hemsidan har också lämnats in men dragits tillbaka.

På sidan Motioner finns mer information.

Ombyggnad av SKB:s entré

Entrén hos SKB i Abrahamsberg har byggts om. Den ”glasbur” som fanns tidigare har ersatts med en öppnare mottagning. Glasväggar, sittgrupp och en liten lekplats för barn har tillkommit.

Se fler bilder

 

Till äldre notiser:
2017   2016 och tidigare