Till startsidan med
de senaste notiserna

Notiser 2019

Notiserna visas i omvänd kronologisk ordning.

Förslag till beslut om ändringarna

SKB har nu publicerat ett förslag beträffande de ändringar som har diskuterats här i Segelbåten och bland alla medlemmar sedan våren 2019.

Förslaget är mycket kortfattat och dessutom otydligt på flera punkter. Det finns all anledning att skriva en motion om det för att få ett bättre beslut vid stämman i maj.

Läs mer på en särskild sida om förslaget till inriktningsbeslut.

Installationen av spiskåpor

Ett meddelande om spiskåporna har delats ut till lägen­heterna 19 december. Där sägs att installationen är uppskjuten, men inget besked ges om när det kan bli av.

Kvartersrådet fick information den 19 december, och vi meddelade här och genom anslag i portarna. Eftersom mer konkret information dröjde mejlade vi SKB och har fått svar, men det innehåller tyvärr ingen konkret information om när installationen kan ske. Läs mejlväxlingen.

Har du kommentarer eller frågor? Mejla till kvartersrådet.

Mejla adress för att få info

Skicka din mejladress om du vill få info från kvartersrådet om sådant som är aktuellt och meddelande om uppdateringar av hemsidan.

Skriv till svar@skbsegelbaten.se

Anslag om glöggmingel kom upp på anslagstavlan fem dagar före. När vi insåg att många missade den flyttades den till porten, tyvärr kort före.

Bilder från glöggminglet

Här ett par bilder från samvaron i kvarters­lokalen med glögg, peppar­kakor, vin, ost och frukt på kvällen måndagen den 9 december. (Bilderna kan för­storas.) Samman­lagt under kvällen var vi 20 perso­ner som umgicks.

 

 

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är lördagen den 14 december kl. 15.00–16.00

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

Glöggmingel 9 december

Kvartersrådet bjuder in till glöggmingel måndag 9 december kl. 19–21. Välkommen till kvarterslokalen Inedalsgatan 16 B, 1 trappa ner, för mingel, småprat och allmänt umgänge. Vi bjuder på kaffe, glögg, pepparkakor, vin, ost och annat tilltugg.

Hyreshöjning 2020

I portarna har ett anslag om hyreshöjning för 2020 satts upp. I år undviker dock SKB ordet ”hyreshöjning” och skriver i stället ”ny hyra”.

Höjningarna i procent är som vanligt högst för äldre fastig­heter i inner­staden. Segel­båten (rödmarkerad i diagrammet nedan) är bland de fem fastig­hets­enhe­ter som får högst pro­cen­tuell hyres­höj­ning. Uppgifter om hyres­höj­ning­arna för alla fastig­heter finns på SKB:s hemsida och här (PDF).

Inställning av cyklar för vintern

SKB har satt upp ett anslag i portarna om att cyklar bör ställas in i cykelrum eller källar­förråd för att under­lätta fastig­hets­sköta­rens snö­röj­ning och sand­ning i området.

Styrelsen backar

Vid fullmäktigedagen lördagen den 23 november backade styrelsen från de flesta av förslagen i de två rapporterna, sedan man fått åtskillig kritik genom yttranden från drygt 200 kvarter eller enskilda med­lemmar.

De enda förslag som man lägger fram för beslut på stämman i maj är en höjning av medlemsinsatsen (taket för bosparan­det) från 20 000 till 30 000 kronor samt några ändringar som krävs på grund av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Det innebär i prak­tiken att varje medlem behöver fortsätta betala in 1 000 kronor per år.

Styrelsen kommer inte att gå vidare med frågan om en indel­ning i större områden – men kommer ändå att fort­sätta utreda frågan om att nomine­ring och val av full­mäktige­leda­möter ska ske digi­talt. Många som yttrat sig är negativa till en ändring av upp­låtelse­insat­serna, men styrelsen tänker ändå fortsätta att utreda den frågan och säger till och med att den är viktig.

I december kommer styrelsen att pre­sen­tera ett förslag som det alltså finns möjlighet att skriva motioner om före den 31 januari, om man vill föreslå ändringar.

Mer information om det fortsatta ”stadgearbetet”, som styrelsen kallar det, finns på SKB:s hemsida genom länk från startsidan.

Spiskåporna blir försenade

Vid budgetmötet för Kungsholms­kvarteren den 19 november meddelade vikarie­rande bostads­förval­tare Johan Brottsjö från SKB över­raskande att projektet med installation av spiskåpor inte kommer att genomföras i år utan är avslutat och överfört till ett ny­investe­rings­projekt utan fast­slaget datum. SKB hade upptäckt att kostnaden är för hög jämfört med budget. Vad skillnaden berodde på skulle analyseras. Ingen mer detaljerad infor­mation kunde ges, inte heller om nästa steg.

Segelbåten har yttrat sig

Vid mötet den 12 november diskuterade vi det förslag (PDF) som hade delats ut till samtliga lägenheter och beslutade om ett antal ändringar (PDF). När vi gick runt i portarna visade det sig att 38 personer ville skriva på, i många fall efter intresserade frågor och diskussion. Av dem vi nådde tackade bara fyra nej till att skriva på.

Det slutliga yttrandet mejlades till styrelsen den 15 november.

Vi avvisade förslaget att insatserna blir lika för alla fastig­heter i kronor per kvadrat­meter, accepterade förslaget att taket för bo­spar­ande/med­lems­insats höjs, avvisade förslaget att styrelsen får rätt att besluta om sank­tioner vid uthyr­ning samt avvisade förslaget att kvarteren slås samman till sju områden med cirka tio i varje och förslaget att full­mäktige­leda­möter väljs digitalt inom dessa områden (och ett område för köande).

Vi uttalade också att de två rapporterna var otill­räck­liga som under­lag för de presen­te­rade för­slagen och att så genom­gripande för­ändr­ingar som presen­te­rats kräver mer profes­sio­nella utred­ningar.

Protokoll från mötet finns på sidan Protokoll (kräver lösenord).

Nu blir det intressant att se hur styrelsen redovisar alla inkomna yttran­den från kvarter och enskilda medlemmar och vad de kommer att säga på full­mäktige­dagen den 23 november om det fortsatta arbetet.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är torsdagen den 21 november kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

Möte 12 nov – vi yttrar oss om förslagen

Alla lägenheter har fått ett förslag till yttrande från oss i kvarteret över de stora förändringar av SKB som är på gång. Läs yttrandet .

Vi tycker att det finns skäl att säga nej till bland annat

Vi diskuterar yttrandet och förslagen i kvarters­lokalen Inedalsgatan 16 B tisdag 12 nov kl. 18.30. Se anslag om mötet.

Välkommen att lyssna, fråga och föreslå ändringar i yttrandet! Vi bjuder på juice, kaffe och bröd.

På mötet kan vi förbättra yttrandet genom att titta efter sådant som

Mejla gärna till kvartersrådet om du har förslag eller vill skriva under.

Du kan också mejla direkt till styrelsen@skb.org, om du inte vill vara med på kvarterets skrivelse.

På annan sida finns samlad information om förslagen.

Nytt SKB-möte 17 oktober om förändringarna

Eftersom mötet den 19 september (se nedan) blev överbokat ordnar SKB ett nytt möte om förändringarna som kräver stadgeändringar (se beskrivning på anslaget om mötet 19 september).

Man anmäler sig genom att logga in på SKB:s hemsida, klicka på länken under rubriken ”Följ processen för SKBs stadgeändring” och därefter på länken under rubriken ”Möte om stadgeändringsprocessen”. Sista dag för anmälan är den 11 oktober.

Tiden för att lämna synpunkter på förslagen är utsträckt till den 15 november. Det finns ett formulär för återkoppling, men det begränsar vilka synpunkter man kan framföra, och flera av frågorna där är dessutom oklara och ledande, så det är bättre att skicka synpunkter som mejl direkt till styrelsen.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är lördagen den 12 oktober kl. 15.00–16.00.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

SKB-möte 19 september om förändringarna

SKB bjuder in till möte om de förändringar som föreslås (den så kallade stadgeöversynen) och har satt upp ett anslag i portarna om det.

Delta gärna, läs gärna vad som står på sidan inför vårt möte i kvarteret den 10 september om förändringarna och hör gärna av dig genom mejl till kvartersrådet eller genom telefon till kvarterets fullmäktigeledamot Lars.

Till deltagare vid mötet delade kvarterets fullmäktigeledamot ut ett informationsblad (PDF) i A5, här sparad som A4.

Möte 10 september om SKB-förändringarna – applådera eller säga ifrån?

Stora förändringar av SKB är på gång. Vi har pratat om dem vid möten den 4 april och 24 april. Förändringarna gäller tre områden – exempel här.

Upplåtelseinsatserna

Regler för uthyrning

SKB:s parlamentariska organisation

Styrelsen vill ha synpunkter senast 15 oktober för att få igenom beslut vid stämman 2019. Vi ordnar ett par möten för att samla in synpunkter från kvarteret. Första mötet är tisdag 10 september kl. 19 i kvarterslokalen. Då diskuterar vi främst förslagen om insatser och uthyrning. Vi bjuder på kaffe med bröd, juice och frukt.

Alla är välkomna!

Läs mer på särskild sida om mötet. Där finns det också dokument att ladda ner och länkar till SKB. I varje port finns anslag om mötet.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är fredagen den 6 september kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

Arbete i lägenheterna

Alla boende har från SKB fått ett informationsblad om arbete i lägenheterna. Det blir installation av spiskåpor, som kvartersrådet har begärt sedan 2014. Dessutom kommer ventiler på elementen att bytas ut och injustering av värmen ske Läs mer på sida om arbete under hösten.

Enkät bland boende

Hösten 2018 genomfördes en enkät bland boende i SKB. Alla boende har fått kort information från SKB om enkäten. Läs mer om enkäten

Personnytt

Ordinarie bostadsförvaltare Jani Johnsson är föräldraledig ett år från juli 2019. Johan Brottsjö är vikarierande bostadsförvaltare för Kungsholmen inklusive Fredhäll. Kontaktuppgifter till honom finns på sidan Om SKB.

Boende i Segelbåten kan alltid kontakta kvartersrådet (se nedan och sidan Kvartersrådet) med frågor, information och önskemål. Vi jobbar med frågor i kvarteret och kan kontakta lämpliga personer inom SKB.

Göran är inte längre med i kvartersrådet eftersom han har flyttat.

Ny sammankallande i kvarteret

Lars har blivit ny sammankallande sedan Anders valde att lämna kvartersrådet och därmed uppdraget som sammankallande. Han utsågs inom kvartersrådet, sedan ordinarie medlemsmöte hade valt kvartersråd.

Mejl kan skickas till sammankallande@skbsegelbaten.se. Mejl till kvartersrådet skickas till kvartersradet@skbsegelbaten.se – mejl dit skickas vidare till alla i kvartersrådet.

Protokoll finns som vanligt i pärmen i stora tvättstugan och på sidan protokoll (lösenord beställs genom mejl).

Stora förändringar av SKB på gång

Det finns förslag på stora förändringar av SKB. De gäller bland annat kraftigt höjda upplåtelseinsatser för äldre lägenheter, spärrar för hur många lägenheter per år man får gå på visning av och att kvarteren inte längre ska välja representant (fullmäktig) till SKB:s stämma utan att det ska ske helt digitalt inom större områden efter digital presentation av kandidaterna.

Efter inloggning på SKB:s hemsida kan man hitta information på sidan Mina sidor med länk till ytterligare sida. Men förändringarna beskrivs där bara som en modernisering av stadgarna.

Två arbetsgrupper har avlämnat rapporter. SKB vill ha synpunkter på dem senast 15 oktober. Det är viktigt att vi reagerar på förslagen. Det finns många frågetecken.

Förslagen presenterades vid invigningen den 4 april av den upprustade kvarterslokalen. Då delades en kort sammanfattning av förslagen ut.

Kvartersrådet planerar att ha möten i kvarteret, så att vi kan diskutera och få fram bra synpunkter från kvarteret.

Läs mer på sidan Stora förändringar. Där kan också rapporterna och annat material laddas ner.

Rensning i cykel- och barnvagnsrum

SKB har satt upp ett anslag om att cyklar och barnvagnar som inte har märkts före den 10 juni kommer att rensas bort under vecka 29. Samma anslag har delats ut i lägenheterna. Där finns lappar som ska fästas på de cyklar och barnvagnar som ska stå kvar.

Demokratisk framgång på stämman

På SKB:s stämma tisdagen den 28 maj blev det bifall till en motion av kvarterets full­mäktig om att även motioner om förvalt­nings­frågor ska behandlas som motioner, i enlighet med före­nings­praxis och lagen om ekono­miska före­ningar. Styrelsen har sedan 2016 gallrat bort sådana motioner – trots att stämman är högsta beslutande organ och kan besluta om i stort sett allt. Alla motioner som har ett för SKB relevant förslag som stämman kan besluta om ska behandlas i sak på stämman.

Gott slut, förhoppningsvis, på tre års kamp för att styrelsen skulle göra det självklara: agera demokra­tiskt och lagenligt.

Behandlingen av motioner 2007–2019 kan därmed illustreras så här:

 
På annan sida finns en beskrivning av styrelsens avvisning av motioner under åren 2016–2019, med länkar till ytterligare information, hänvisning till lagar med mera.

Protokoll från årsmötet

Diskussionerna på det ordinarie medlemsmotet – årsmötet – var livliga. De gällde både motionerna och naturligtvis de förändringar som är på gång inom SKB. I protokollet från mötet redovisas inlägg och synpunkter i de olika frågorna.

Protokollet finns nu i pärmen i stora tvättstugan och på sidan protokoll (kräver lösenord som kan beställas genom mejl). En version utan namnuppgifter är tillgänglig utan lösenord.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är onsdagen den 15 maj kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

Val vid årsmötet

Vid ordinarie medlemsmötet onsdagen den 24 april omvaldes Lars Lingvall som kvarterets ordinarie fullmäktig och nyvaldes Åsa Snöljung som fullmäktigsuppleant, sedan Kenneth Möller hade avsagt sig omval.

Till kvartersrådet omvaldes Göran Persson, Kenneth Möller, Lars Lingvall, Ulf Tapper och Åsa Snöljung, sedan Anders Wirdfors hade avsagt sig omval.

Diskussion om förändringarna inom SKB

Nu finns utförliga anteckningar från den livliga diskussionen vid senaste fullmäktigedag. De gällde de stora förändringar som är på gång inom SKB och som kommer att diskuteras också vid kvarterets årsmöte den 24 april – se nedan.

Kom på årsmötet 24 april!

Vid mötet kommer vi att diskutera de stora förändringar som är på gång inom SKB och som bland annat handlar om

En representant för styrelsen är med på mötet. Passa på att ställa frågor och framföra synpunkter!

Årets ordinarie medlemsmöte äger rum onsdagen den 24 april med början kl. 19.00. Se SKB:s kallelse. Se också kvartersrådets kompletterande anslag.

På mötet väljer vi kvartersråd. De flesta vill fortsätta, men vi blir gärna fler. Det är ett bra sätt att få information och kunna påverka. I år väljer vi också fullmäktig med suppleant.

Som vanligt tittar vi på SKB:s verk­sam­het och diskuterar motionerna.

Hämta material utanför kvarterslokalen Inedalsgatan 16 B, källarplanet, eller ladda ned från SKB:s hemsida.

Uteplatsen renoveras

Arbete pågår med att byta ut träkonstruktionen (staket med mera) på uteplatsen. De gamla var skeva och rangliga och riskerade att gå sönder och skada någon. Det blir nya staket och en uppfräschning med bland annat nytt trägolv. Tanken är att det ska bli en mysigare plats, berättar Jenny Fahlman Öhr, SKB:s utemiljöchef. Se också det anslag som SKB satt upp i portarna.

Diskussion om förändringarna inom SKB

Vid en extra fullmäktigedag den 30 mars diskuterades i elva smågrupper de förslag som två arbetsgrupper kommit fram till. Läs frågor och svar från fullmäktigedagen.

Invigning och information 4 april

Vår kvarterslokal har blivit upprustad, blivit ommålad, fått nytt golv och några nya möbler och lampor. Vi inviger med mingel torsdagen den 4 april med början kl. 18.30. Vi bjuder på enklare förtäring: kaffe med bröd; vin, ost och kex. Ungefär vid 19.30 informerar vi om de stora förändringar som är på gång inom SKB – se notisen nedan och sidan Stora förändringar.

Här kan du se anslaget som sitter i portarna.

Anmäl gärna (icke bindande) om du tror att du kommer, så att vi kan planera inköpen. Skriv till svar@skbsegelbaten.se.

Stora förändringar på gång inom SKB

Arbetsgrupper har arbetat sedan 2017 med stora förändringar beträffande SKB:s parlamentariska organisation, insatserna och regler för uthyrning. Fullmäktige har diskuterat förslagen, senast vid fullmäktigedagen i höstas. Men ingen information för medlemmar har lagts ut på hemsidan. Bristen på förankring har kritiserats i flera motioner, bland annat en motion från kvarterets fullmäktigeledamot.

Styrelsen har tagit intryck av kritiken och skjutit upp ett inriktningsbeslut (principbeslut) om förändringarna. Förslagen diskuteras närmast vid en extra fullmäktigedag den 30 mars. Förslagen är i korthet följande.

Upplåtelseinsatserna ändras till samma belopp per kvadratmeter för alla lägenheter oavsett fastighetens ålder och standard. Den sänks för nyare fastigheter och i stort sett tredubblas för äldre – den genomsnittliga insatsen ökas från 700 till 1 800 kr/kvm.

Spärrar mot intresseanmälan till lägenhet införs 1. vid upprepade nej till lägenhet, alltså ett tak för antal visningar, 2. vid upprepade nej till lägenhet efter ja till kontraktskrivning och 3. under viss tid efter flytt.

Antalet fullmäktige halveras och antalet suppleanter minskas till en åttondel. Kvarterens rätt att välja fullmäktige tas bort – de väljs i stället per område. Fullmäktige och suppleanter väljs digitalt efter digital presentation av kandidaterna.

Läs mer på sidan Stora förändringar. Och hör gärna av dig med synpunkter och frågor till kvarterets fullmäktigeledamot Lars!

Motioner till SKB

Kvarterets fullmäktig har avlämnat sex motioner till SKB. Fyra av dem gäller de stora förändringar som är på gång i fråga om insatser, regler för uthyrning och den parlamentariska organisationen och att dessa frågor behöver diskuteras ordentligt före beslut. En motion handlar om SKB:s utvidgning utanför Stockholms län (till Uppsala), och en motion gäller att styrelsen ska behandla alla motioner demokratiskt och lagenligt, vilket man inte gör sedan 2016. Läs mer på sidan Motioner.

Slänga miljöfarligt avfall

En lastbil kallad mobila miljöstationen stannar vid Polhems­gatan 60 nära S:t Eriks gymnasium några gånger per år. Dit kan man gå för att lämna miljöfarligt avfall – som inte får lämnas i grovsoprummet. Nästa tillfälle är onsdagen den 6 februari kl. 18.00–18.45.

Hos Stockholm Vatten och Avfall kan man läsa mer om mobila miljöstationen, bland annat om vad man får lämna och inte får lämna. Där står också hur man gör för att få påminnelse genom sms.

 

Till äldre notiser:
2018   2017   2016 och tidigare