Start Motioner Hantering av stadgeändringarna

Motion 1 år 2020 till SKB

 till styrelsens utlåtande

Hantering av stadgeändringarna

Förslaget i korthet

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut är så oklart och ofullständigt att det inte kan fungera som direktiv för utarbetande av stadgetext. Det bör därför avslås

Kallelse till extra föreningsstämma som behandlar stadgeändringar bör skickas ut senast fyra veckor före stämman, så att man hinner sätta sig in i förslaget.

Styrelsen presenterade i december ett förslag till inriktningsbeslut om stadgeändringarna. Något sådant beslut har inte förekommit vid tidigare stadge­änd­ringar.

Poängen med ett inriktningsbeslut torde vara att man först tar ett principiellt beslut om vad man vill ändra som ska fungera som direktiv för utarbetande av stadgetext, sedan låter några personer utarbeta den konkreta stadgetexten och sist behandlar förslaget till stadgeändring på sedvanligt sätt vid två stämmor.

Ett krav på inriktningsbeslutet är att att-satserna är tydliga. Det är de som gäller – inte vad som står i motionens brödtext och ännu mindre vad som står i några av de båda rapporterna eller i någon av de Powerpointbilder som har visats vid möten.

Att-satserna behöver vara formulerade så att det inte kan bli någon diskussion om vilka ändringar som ska konkreti­se­ras i ny stadgetext. Men styrelsens förslag – de tre att-satserna – innebär tvärtom att oklarheten ökar om vilka ändringar som ska genomföras.

Förslaget i första att-satsen är att ”höja medlems­insatsen till 30 000 kr”. Enligt § 38 a i stadgarna är beloppet för ”medlems­­insats” 25 000 kronor. Att-satsen innebär alltså att detta belopp ska höjas till 30 000 kronor. Det stämmer inte med vad som sagts om en höjning från 20 000 kronor till 30 000 kronor. Att-satsen säger dessutom inget om att begreppet ”bosparande” ska tas bort och innebär alltså att det ska vara kvar. Det stämmer inte med vad som sagts om att det ska tas bort. Detsamma gäller begreppet ”emissions­insats”.

I andra att-satsen är det oklart vad ”möjlighet” till digitala nomineringar innebär, och i tredje att-satsen är det oklart vad ”möjliggöra” i fråga om regler vid uthyrning innebär. För övrigt bör dessa två förslag strykas, eftersom tanken inte är att de ska genomföras 2020 utan först senare.

I alla tre att-satserna anges att respektive ändring ska genomföras ”i kommande stadge­revision” – som om alla ska genomföras samtidigt och inte i etapper, som det sagts.

Det går inte att skriva stadgetext med dessa otydliga, motsägelsefulla och ofullständiga att‑satser som underlag. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut bör därför avslås.

När förslaget om ändrad stadgetext behandlas senare är det angeläget – för att inte säga nödvändigt – att det skickas ut i så god tid att man hinner sätta sig in i förslaget. Stadgarna medger att kallelse till extra stämma skickas ut senast två veckor före stämman. Det är alldeles för kort tid. Det bör vara fyra veckor.

Vi yrkar att förenings­stämman beslutar

att avslå styrelsens förslag om inriktningsbeslut (de tre att-satser som presenterades i december 2019) samt

att ge styrelsen i uppdrag att skicka ut kallelse till extra föreningsstämma där stadgeändring behandlas senast fyra veckor före föreningsstämman.

Lars Lingvall, fullmäktig
Kenneth Möller, kvartersrådet
Ulf Tapper, kvartersrådet
Åsa Snöljung, kvartersrådet
Agnetha Sandström
Cristina Betts
Therese Fernberg

 till motionen

Styrelsens utlåtande över motion 1

Styrelsen har utifrån inkomna synpunkter från medlemmarna samt eget övervägande kommit fram till ett förslag till inriktningsbeslut vilket publicerades på Mina sidor på skb.org den 20 december 2019. Ett flertal motioner till årets ordinarie föreningsstämma har inkommit som rör inriktningsbeslutet. Styrelsen har inför stämman, förtydligat inriktningsbeslutet.

Syftet med inriktningsbeslutet är att ge en övergripande inriktning på kommande stadgerevision.

Inriktningsbeslutet innehåller förslag för vad som ska ändras alternativt tillföras i SKBs stadgar. På ordinarie föreningsstämma hanteras hela förslaget till inriktningsbeslut oavsett tidpunkt för genomförande. Under förutsättning att inriktningsbeslutet bifalls, startar sedan arbetet med framtagande av stadgetext. Arbetet med framtagande av nya stadgar kommer att ske i två steg.

När det gäller kallelse till extra föreningsstämma gäller enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL) gäller enligt huvudregeln att den ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Om stämman ska behandla vissa särskilda frågor, bland annat fråga om ändring av stadgarna, är huvudregeln att kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före stämman. I stadgarna får undantag från sistnämnda huvudregel göras och kallelsen utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman.

SKBs stadgar är inte i överensstämmelse med de nya bestämmelserna i EFL när det gäller den tidigaste tidpunkten för utfärdande av kallelse till extra föreningsstämma. Detta är en av de avvikelser som kommer att rättas till i kommande stadgeöversyn. SKB följer dock lagstiftningen i detta avseende.

Vad gäller den senaste tidpunkten ligger motionärernas yrkande i linje med vad som gäller enligt huvudregeln i EFL. SKBs stadgar överensstämmer emellertid med undantagsregeln i EFL, dvs. senaste tidpunkten för kallelse till extra föreningsstämma är två veckor före stämman. För styrelsen är det inget självändamål att utfärda kallelse så sent som möjligt och därför sker detta så tidigt som möjligt, inom lagens och stadgarnas ramar. För att styrelsen ska vara skyldig att följa ett eventuellt stämmobeslut att tidigarelägga den senaste tidpunkten (från två till fyra veckor) krävs dock att stadgarna ändras.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att avslå motionen.