Start > Motioner > Motionsmöte 2021

Motionsmöte 2021

Varje år brukar SKB anordna ett möte där fullmäktige och motionärer tillsammans med representanter för SKB diskuterar motionerna innan de behandlas vid föreningsstämman genom debatt och beslut. Mötet är helt frivilligt och regleras inte i stadgarna men har varit praxis i många år.

I år skedde mötet den 9 november. Diskussionerna ägde rum i tre grupper där olika motioner diskuterades. Man fick själv välja en av dessa grupper:

Grupp 1: Inriktningsbeslut/stadgeändring/ekonomi
Förslag till inriktningsbeslut. Motionerna 2020:1–8, 13–14, 16–18. Motionerna 2021:–3, 5.

Grupp 2: Nyproduktion/hållbarhet/förvaltning
Motionerna 2020:9–12, 37–48. Motionerna 2021:4, 17–24.

Grupp 3: Uthyrning/medlemskap/förening
Motionerna 2020:19–36. Motionerna 2021:6–16.

Här kommer min rapport från grupp 2.

Från SKB deltog styrelseordföranden Charlotte Axelsson, ledamoten Mikael Igelström (som inte sade någonting), ledamoten Anders Widerberg, fastighetsutvecklingschefen Johan Jarding, förvaltningschefen Madeleine Brisère och någon Peter som jag inte uppfattade namnet på (och som inte sade något).

Vi kom igång med debatten 18.20.

Först behandlades "Uppsalamotionerna", 2020:9–12 samt 2021:4. Där inledde Charlotte med att läsa upp information om vad som skulle krävas för att sälja fastigheten: att två tredjedelar av de boende var med på det samt två beslut i fullmäktige med någon viss majoritet i det sista. Hon läste snabbt, och jag kunde inte uppfatta alla detaljer utan har skrivit till styrelsen med begäran om att få informationen skriftligt.

Jag frågade varför denna information kom så överraskande och varför den inte fanns med i något utlåtande över de motioner där försäljning krävdes. Hon kunde inte svara på det.

I debatten var det flera som ifrågasatte Uppsala och pekade på att det var en principfråga att bygga utanför Stockholm. Det ifrågasattes också varför fullmäktige inte hade fått behandla den så kallade markstrategin att bygga inom 60 minuters reseavstånd från Centralen, och någon påpekade att 60 minuter kunde innebära bland annat Västerås och Enköping och undrade om det handlade om Stockholms Kooperativa Bostadsförening då.

Debatten tog 25 minuter.

17 minuter tog sedan debatten om motion 2020:37 om miljömål. Motionären Göran Gardelius talade länge och verkade insatt, kritiserade SKB för att inte räkna med hela verksamheten. Jarding sade att SKB gjorde mycket.

Mellan 1 och 5 minuter tog tog var och en av motionerna 2020:38–48 om olika byggfrågor, med undantag för motion 46 om innetemperatur, som debatterades under 8 minuter.

Under debatten om motion 39 om yteffektivare lägenheter och fler ettor kritiserade någon att lägenheterna i Hagastaden inte uppfyller vanlig bostadsstandard, med vardagsrum på 13 kvm och sovrum på 5 kvm, och sade att det inte är människovärdigt.

Jag lyfte fram yrkandet i motion 42 från Ulla Wikander och sade att jag tyckte det var en bra formulering: ”att SKB ska pressa byggkostnaderna och bygga för sådana som bostadsföreningen en gång startades för – ge människor med normala eller lägre inkomster tillgång till goda, inte luxuösa, bostäder”. Charlotte svarade, som jag uppfattade det, att styrelsen tyckte ungefär detsamma. Jag frågade då varför de inte hade yrkat bifall till motionen och undrade vad det var i yrkandet som de var emot. Men det fick jag inget svar på, mer än att man inte bara kunde fokusera på att pressa byggkostnaderna utan att det handlade om en balans.

motion 45 om tillstånd att renovera till modernare inredning fick mothugg genom att några sade att det kanske inte var så bra att ersätta gammalt med nytt ur bland annat resurssynpunkt och att det äldre kanske hade bättre kvalitet. Jarding sade att SKB har ambitionen att behålla det gamla. Då passade jag på att berätta att SKB vid ombyggnaden år 1978 av Segelbåten hade tagit bort all gammal köksinredning och att någon från SKB i efterhand hade sagt att de ångrade detta.

8 minuter tog diskussionen om motion 46 om innetemperatur. Anders Syrén sade att många klagade på att det var för kallt och hade skaffat egna element. Jag påpekade att motionen saknar yrkande som man kan besluta om – och att man blir förvirrad av att det också talas om ändring av hyran i sista meningen. Jag sade att förvaltningen/styrelsen borde ha kontaktat motionären för att få ett tydligt yrkande i motionen. Jag påpekade också att Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som motionären hänvisar till, innebär två grader högre temperatur för äldre. Det konstaterades att det var svårt att hålla olika temperatur i olika lägenheter i en fastighet. Någon föreslog kreativt att man kunde ha högre temperatur i fastigheter där det bor många äldre. Jarding sade att det är väldigt möjligt – men innebär att man behöver höja hyran lokalt och att SKB kanske inte kan nå energimålen.

Beträffande motion 47 om utbyte av kyl/frys sade Madeleine Brisère att SKB aldrig byter utan att den boende anmäler, så man kan höra av sig till SKB.

Anders Syrén yttrade sig om sin motion 2021:17 om föreläsning på fullmäktigedagen. 3 minuter.

motion 2021:18, "Mer attraktiv arkitektur", väckte synpunkter. 8 minuter.

motionerna 2021:19–20 om att bygga i trä respektive laddboxar klarades av på 1 minut vardera.

motion 2021:21 om solceller debatterades under 5 minuter. Jarding berättade att det finns ett tak på 500 kW (se information hos Energimyndigheten). Om man producerar mer uppfattas man som energiproducent och får betala energiskatt. Han menade att detta tak hämmar utvecklingen. Ett problem är också att SKB:s samtliga fastigheter är samlade under ett enda organisationsnummer, medan andra bostadsföretag kan ha dotterbolag med olika organisationsnummer, där taket gäller vart och ett av dotterbolagen.

motion 2021:22 om hjälp till boende vid hissavstängning för reparation (med tidigare vice ordföranden Gun Sandquist som en av motionärerna) debatterades under 16 minuter. Charlotte inledde med att peka på hur svårt det var att avgränsa vem som skulle Motionärerna hade reagerat på hur avvisande SKB hade agerat i deras kvarter, vilket framgår av den välskrivna motionen.

En av motionärerna sade att SKB inte alls följer praxis, som de påstår, påpekade att Einar Mattsson hade ”gått på pumpen” i hyresnämnden för detta och tyckte att SKB borde ta större socialt ansvar. Någon i Köksfläkten berättade om problem där för hans dotter, som sitter i permobil, och nämnde att trappklättrare inte kan hyras utan bara köpas. Charlotte sade att de får kolla hur det var med Einar Mattson, och Brisère sade något om att Einar Mattson hade betalat. Jag instämde i att jag tyckte att SKB som kooperativ medlemsförening borde kunna ta socialt ansvar på ett bättre sätt och påpekade att yrkandet i motionen var ganska återhållsamt – att SKB ”medverkar till att finna lösningar” – och borde kunna bifallas som det står.

motion 2021:23 om övernattningsrum behandlades på 3 minuter och motion 2021:24 om rökning på 1 minut.

Charlotte avslutade mötet kl. 20.05.

Lars Lingvall, fullmäktig