Start > Blandat > Verksamheten 2021

Texten finns också som PDF-fil.

Verksamheten i kvarteret Segelbåten år 2021

Verksamheten under år 2021 präglades delvis av coronapandemin, med restriktioner för möten och felavhjälpning i lägenheten. Från juli sade SKB att det var möjligt att utnyttja kvarterslokalerna igen. SKB fortsatte dock ytterligare en tid att kräva att boende skulle lämna lägenheten när fel i lägenheten skulle åtgärdas. Och lediga lägenheter visades inte.

Vi begärde och fick bastun städad genom en städ­firma, eftersom vi trodde att fler skulle börja använda den.

SKB renoverade bänkar och bord till den ombyggda uteplatsen och bytte till ny, större leklåda på lek­platsen. Stora porten till Inedalsgatan 16 fick en kopparplåt som nytt skydd nertill. Det var de enda underhålls­åtgärderna i kvarteret under året.

I april lämnade kvartersrådet in önskemål om åtgärder för år 2022, ett så kallat äskande. Vi upprepade att fasaden behöver renoveras, dels efter den felaktiga målningen runt portar mot gatan efter renoveringen för ett antal år sedan, dels på grund av ett antal ska­van­ker, och sade att de vita partierna kring portar och grund­muren mot gården också behöver målas om. Vi upprepade önske­målen om bättre ventilation i trapphusen och jordade uttag i lägenheterna.

SKB sade nej till alla förslag och det nya önskemålet om närvarostyrd belysning i trapphusen och portikerna.

Vi påminde också om termo­stater till radiatorerna, som installerades under hösten, samt installation av spiskåpor, som ska fortsätta. I båda fallen påbör­jades arbetena 2019, för spiskåpornas del genom en inven­tering av köken i samtliga lägenheter.

Det ordinarie medlemsmötet (se kallelsen) hölls i juni – utomhus på grund av corona. Till ledamöter i kvartersrådet om­valdes Anders Wirdfors, Kenneth Möller, Lars Lingvall, Ulf Tapper och Åsa Snöljung. Till ordinarie full­mäktig valdes Lars Lingvall och till suppleant Åsa Snöljung.

Kvartersrådet valde Lars till sam­mankallande, och Anders fortsatte som kassör. Lars och Kenneth har ansvarat för uthyrningen av kvar­ters­lokalen, och Kenneth har ansvarat för utlämning av nycklar till bastun mot deposition.

Segelbåtens hemsida, skbsegelbaten.se, har Lars fortsatt att sköta. Där ges information löpande om vad som händer i kvarteret och i SKB, och där återfinns alla anslag som har varit uppsatta i portarna. Ett fyrtiotal notiser och sidor samt åtskilliga bilder och PDF-filer har till­kom­mit, och mer än hundra uppdateringar av sidor har skett. Lars sköter också den ”hemsida” som Segel­båten har på SKB:s hemsida. Där kan protokoll från kvar­te­ret läsas efter inloggning hos SKB. På skbsegelbaten.se finns protokollen på en sida som skyddas av lösenord.

Vi har anslutit oss till den nya ekonomihanteringen för kvarteren, vilket innebär att pengarna har flyttats till ett SKB-bankkonto hos Swedbank. Därmed kan vi hantera dem elektro­niskt och har fått möjlighet till betalning och återbetalning genom Swish.

Kvarterets tillgångar är i maj 2022 ca 16 16 000 kr, inklusive 1 600 kr i deponering för bastunycklar. Det ger utrymme för att ordna aktiviteter av olika slag. Årets bidrag från SKB var 2 156 kr.

En så kallad trygghetsbesiktning har utförts i SKB:s kvarter inklusive vårt. SKB lämnar inte ut resultatet från besiktningen, men tanken är att SKB ska vidta åtgärder utifrån vad som har uppmärksammats.

Kvarterets bokbord i mangelrummet har successivt utvecklats till ett litet bibliotek.

Det har åter varit översvämning i källaren utanför kvarterslokalen. SKB:s åtgärder vid porten 16 B har alltså inte satt stopp för dem.

Årets medlemsenkät besvarades av boende i bland annat Segelbåten. I december kom ett anslag om att enkäten var klar, men vi har ännu inte fått resultatet.

I december kom meddelandet om hyreshöj­ningarna för 2022. Segelbåten fick de näst största procen­tuella höjningarna i hela SKB, ungefär som det brukar vara.

SKB:s stämma genomfördes i två omgångar: först genom post­röstning i juni, där alla punkter utom styrelsens förslag till inrik­tningsbeslut om stadgarna samt motio­nerna behandlades, och i november genom en fysisk stämma, där de bordlagda frågorna togs upp.

Lars deltog som kvarterets fullmäktigeledamot. Till den första delen ställde Lars frågor till styrelsen om den Novus­under­sökning som styrelsen hade beställt, ersättning till vd samt friköpet av tomträtter på unge­fär en miljard. (Se även svar (PDF).) Han kritiserade också att sty­relsen i for­muläret för poströstning krävde att den som före­slog bordläggning av en fråga inte skulle avge röst i frågan som kunde räknas om det inte blev bordläggning.

Lars deltog även i ett motionsmöte för fullmäktige och motionärer där motionerna diskuterades i tre grupper.

Inför motionsmötet hölls i kvarteret ett medlems­möte i november (se kallelsen) för att diskutera motionerna.

År 2001 skrev kvartersrådet inga motioner, men Lars läm­nade in fem motioner, bland annat med kritik mot inrikt­ningsbeslutet om stadgeändring (som kvarteret tidigare framfört kritik mot) och om att SKB bör verka i Stockholms län och avveckla verksamheten i Uppsala, som styrelsen beslutat om utan att tillfråga stämman.

Kvartersrådet