Start Motioner > Avvisning av motioner

Uppdaterat 2019-03-26

Avvisning av motioner

Kort redogörelse:

År 2016 avvisade styrelsen 65 % av motionerna med motiveringen att stämman inte får besluta om förvaltningen, eftersom det är styrelsens ansvar. Styrelsen skrev inga utlåtanden med förslag till beslut över dessa motioner, och de togs inte upp på stämman.

Några fullmäktige begärde en extra stämma för att sakbehandla motionerna. Men styrelsen skrev inga utlåtanden till extrastämman, och fullmäktige beslutade – utan diskussion i sak – att bifalla styrelsens förslag att överlämna dem till styrelse och vd.

År 2017 avvisade styrelsen 50 % av motionerna och skrev inga utlåtanden med förslag till beslut. De avvisade motionerna togs upp på stämman under en särskild punkt, men fullmäktige beslutade – utan diskussion i sak – att bifalla styrelsens förslag att överlämna dem till styrelse och vd.

År 2018 avvisade styrelsen 71 % av motionerna och skrev inga utlåtanden med förslag till beslut, trots att den advokat som (efter stämmobeslut 2017) hade granskat motions­hanteringen hade klargjort att alla motioner ska sakbehandlas utom dem som saknar relevant förslag som stämman kan besluta om.

Efter yrkande från några fullmäktige beslutade dock stämman att behandla motionerna om förvaltning som övriga motioner. Därmed behandlades alla motioner i demokratisk ordning och i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

Läs mer nedan.

Genom att skriva ett förslag i form av en motion kan varje medlem i SKB engagera sig och påverka. Motionerna bereds av styrelsen, som skriver utlåtanden över dem med förslag till beslut. Vid föreningsstämman behandlas motionerna genom diskussion och beslut.

Så har det varit i alla år. Men år 2016 avvisade styrelsen plötsligt två tredjedelar av alla motioner och tog inte alls upp dem på stämman. Många reagerade, tyckte att det var oacceptabelt ur demokratisk synpunkt och verkade strida mot lagar och stadgar.

År 2017 avvisade styrelsen hälften av motionerna och tog inte upp dem på stämman som motioner. De togs upp under en särskild punkt, ”Förvalt­nings­frågor”, där förslaget var att överlämna alla till styrelse och vd – utan diskussion i sak om de olika frågorna.

Till det året hade kvarterets fullmäktig skrivit en motion med begäran om särskild granskning av styrelsens hantering av motionerna. (Se också styrelsens utlåtande och kommentarer till utlåtandet.) Den bifölls av stämman enligt lag­reglerna om sär­skild gransk­ning (då 8 kap. 17 §, nu 9 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar) – se redogörelse från stämman.

Bolagsverket beslutade (PDF) att som granskare utse advokat Sören Birke­land, Advokat­firman Carler, som hade föreslagits (PDF) av kvarte­rets full­mäktig och två som stödde motionen. Kvarterets full­mäktig har träffat advokaten, haft kontakt per telefon och mejl och bland annat översänt ett pm som nämns i gransk­nings­yttrandet.

Granskaren överlämnade sitt yttrande över gransk­ningen den 7 mars 2018. Där säger han bland annat följande:

Majoriteten av de 37 avvisade motionerna 2016 skulle rätteligen ha behandlats i sak vid ordinarie stämma, och vid den extra stämman borde de ha behandlats var för sig.

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid stämman om ärendet är en för SKB relevant fråga som stämman kan besluta om.

De enda ärenden från en medlem som inte ska behandlas i sak på en stämma är de ärenden som inte uppfyller lagens krav på ärende.

Det kravet är att ärendet ska gälla en för föreningen relevant fråga som stämman kan besluta om.

Yttrandet pre­sen­terades vid en extra stämma den 23 mars. På SKB:s hemsida fanns en redogörelse ut på sidan Före­nings­stämma. Där stod det bland annat (se även bild):

Styrelsen har enligt Sören Birkeland möjlighet att föreslå att ärenden till föreningsstämman ska delas upp i motioner och förvaltningsfrågor.

Beskrivningen var felaktig och togs bort sedan granskaren hade kontaktat SKB och påpekat detta. Han har inte framfört något som innebär att motioner i förvaltningsfrågor inte är motioner.

Trots de slutsatser som granskaren redovisat fortsatte styrelsen år 2018 att avvisa motioner. Man skrev inga utlåtanden med förslag till beslut utan föreslog bara detsamma som 2017, att vissa motioner – de som avser förvaltningsfrågor – skulle överlämnas till styrelse och vd utan diskussion och beslut i sak om de enskilda förslagen.

År 2016 avvisades 65 % av alla motioner, år 2017 avvisades 50 % av motionerna, och år 2018 föreslog styrelsen att 71 % av motio­nerna skulle avvisas. Styrelsens agerande har medfört att intresset för att skriva motioner – och därmed medlems­enga­ge­manget – har minskat dramatiskt. Se dia­grammet nedan.

Vid stämman 2018 yrkade några fullmäktige, däribland kvarterets fullmäktig, att även motionerna om förvaltningsfrågor skulle behandlas som motioner, var för sig, genom diskussion och beslut i sak. Efter votering med rösträkning beslutade stämman att bifalla det förslaget. Därmed kunde samtliga motioner behandlas i sak vid stämmans, i demokratisk ordning och i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar. Behandlingen av motioner kan då illustreras enligt nedan.


På denna sajt finns sedan tidigare en utförlig redogörelse för motions­avvis­ningen med argu­men­tering och juri­diska referenser. Där sägs i sammanfattningen:

En motion som saknar förslag som stämman kan besluta om behöver inte tas upp på stämman. Det kan gälla att motionen inte innehåller något förslag alls utan bara är en begäran om att få information eller göra ett uttalande. Det kan också gälla att förslaget inte är relevant för SKB eller ligger utanför vad stämman har möjlighet att besluta om. Alla övriga motioner måste tas upp på stämman.

I det pm som skickats till granskaren sägs i sammanfattningen:

Lagen om ekonomiska föreningar, SKB:s stadgar och föreningspraxis innebär

att en medlem har rätt att få ett ärende behandlat på en stämma genom att skriva en motion och skicka in den till styrelsen i tid, förutsatt att ärendet i motionen är ett för SKB relevant förslag som stämman har rätt att besluta om (kravet på ärende),

att styrelsen har skyldighet att skriva ett yttrande (utlåtande) över motionen med förslag till beslut i sak (inte överlämning) och ta upp motionen på stämman, förutsatt att motionen uppfyller kravet på ärende, samt

att stämman har skyldighet att behandla motionen i sak, förutsatt att motionen uppfyller kravet på ärende och förslaget inte strider mot lagen eller stadgarna.

Styrelsen har under åren 2016–2018 gallrat bort en stor andel av motio­nerna och inte skrivit utlåtanden med förslag till beslut i sak över dem, under åren 2017–2018 inte tagit upp de bortgallrade motionerna på dagordningen under punkten Motioner och under år 2016 inte alls tagit upp dem på dagordningen för stämman.

Detta strider mot föreningspraxis, SKB:s stadgar samt lagen om ekonomiska föreningar och innebär att styrelsen har dels motarbetat, dels förhindrat stämman att fungera som föreningens högsta beslutande organ.

På denna sajt finns också en faktamässig kronologisk redogörelse för motions­avvis­ningen utan argumentering.

Lars Lingvall