Start Motioner Hantering av motioner

Motion 3 till SKB år 2019

 till styrelsens utlåtande
 till stämmans beslut

Demokratisk och lagenlig hantering av motioner

En motion är ett förslag från en medlem i en förening. Den skickas till styrelsen och behandlas vid föreningsstämman sedan styrelsen har skrivit ett yttrande med förslag till beslut. Det gäller alla föreningar inklusive SKB.

År 2016 avvisade dock styrelsen plötsligt två tredjedelar av alla motioner. Man skrev inga yttranden med förslag till beslut i sak, och man tog inte upp dem på stämman. Många blev förvånade. Några begärde en extrastämma för att de avvisade motionerna skulle behandlas korrekt, men där bifölls styrelsens förslag att utan sakdiskussion överlämna motionerna till styrelsen.

År 2017 fortsatte styrelsen att avvisa motioner. Det året fanns dock en motion om att Bolagsverket skulle utse en särskild granskare för att bedöma om styrelsens hantering av motionerna år 2016 var lagenlig. Motionen bifölls, och en advokat utsågs och granskade.

Granskningsyttrandet avlämnades i mars 2018 och behandlades vid en extrastämma samma månad. Det finns på SKB:s webbplats: https://www.skb.org/wp-content/uploads/Yttrande-over-sarkild-granskning-2018-03-07-oversant-til-SKB-20180307_121653.pdf

Den granskande advokaten konstaterade att alla ärenden (motioner) ska behandlas i sak av stämman utom dem som inte uppfyller kravet på ärende: Motionen ska innehålla ett för föreningen relevant förslag som stämman är behörig att fatta beslut om. Det är vad som föreskrivs enligt lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen; EFL, förut FL).

Advokaten konstaterade också att stämman är föreningens högsta beslutande organ och därigenom kan besluta i så gott som alla frågor – dock inte frågor som någon annan har exklusiv rätt att besluta i. Exempelvis anger lagen om kooperativ hyresrätt att styrelsen ska fastställa hyrorna. Riktlinjer för hyressättningen är däremot en fråga för stämman.

Detta motsäger helt vad styrelsen har påstått om att stämman inte har rätt att besluta i vad man kallat ”förvaltningsfrågor”.

Förarbeten till föreningslagen (SoU 2009:37 s. 261) klargör också att styrelsen måste ta upp ett ärende (en motion) på dagordningen och att stämman måste behandla det, förutsatt att motionen har inlämnats i tid och uppfyller kravet på ärende samt att ärendet inte strider mot föreningslagen eller stadgarna.

Trots detta fortsatte styrelsen år 2018 att avvisa motioner: Man kallade vissa motioner ”förvaltnings­frågor” och skrev inga yttranden med förslag till beslut i de olika frågorna utan bara ”svar” som avslutades med att styrelsen ansåg frågan besvarad. Styrelsens förslag var att de avvisade motionerna i klump skulle överlämnas till styrelse och VD, det vill säga inte behandlas i sak, som föreningslagen kräver.

Efter yrkande från några fullmäktige beslutade dock stämman att behandla alla motioner som kallats ”förvaltningsfrågor” på samma sätt som övriga motioner. Därmed såg stämman till att motionerna behandlades lagenligt.

Behandlingen blev dock inte helt korrekt, eftersom förslag i sak från styrelsen saknades. Inte heller framfördes muntliga yrkanden korrekt enligt arbetsordningen från styrelsen. Felen uppmärksammade inte vid stämman, och protokollet uppvisar också fel.

Enligt hemsidan kommer styrelsen även år 2019 att gallra bort vad man kallar ”förvaltningsärenden”. Det är obegripligt och oacceptabelt, eftersom den särskilda granskaren har klargjort att avvisning av motioner på grund av att de är ”förvaltningsfrågor” strider mot föreningslagen.

Styrelsen torde besitta tillräcklig kompetens för att förstå den särskilda granskarens yttrande. Man låtsas inte förstå, verkar det som. Men ju längre man fortsätter så – och därigenom åsidosätter svensk lag – desto mer torde man förlora i förtroende. Det är allvarligt.

Det är också oacceptabelt att styrelsen döljer granskningsyttrandet för medlemmarna. När detta skrivs är yttrandet tillgängligt för den som känner till URL-adressen (se ovan). Men adressen (länken) finns på en nyhetssida om extrastämman 2018 som är tillgänglig endast för fullmäktige: https://www.skb.org/extra-foreningsstamma-26-mars-2018/ [Anmärkning 2019-05-30: Sidan är numera tillgänglig för alla.]

Eftersom yttrandet innebär ett klargörande i en fråga som är synnerligen viktig för medlemmarna – vad som gäller juridiskt i fråga om hanteringen av motioner – bör yttrandet vara tillgängligt för alla medlemmar.

I en förening som SKB är medlemsengagemanget viktigt. På hemsidan står det också ”Vi utvecklar föreningen tillsammans” och ”Det är en god idé att engagera sig”. Styrelsens hantering av motionerna har dock redan skadat medlemsengagemanget – antalet motioner har minskat dramatiskt.

Ytterligare uppgifter, citat och länkar finns på SKB Segelbåtens webbplats med start här: http://www.skbsegelbaten.se/mot/motavvisn.htm

Jag yrkar att förenings­stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se till att varje motion som uppfyller kravet på ärende enligt lagen om ekonomiska föreningar – det vill säga innehåller ett för föreningen relevant förslag som stämman är behörig att fatta beslut om – behandlas som motion, vilket innebär att styrelsen tar upp den på dagordningen för stämman, skriver ett yttrande med förslag till beslut i sak i det ärende som motionen avser och låter stämman behandla motionen genom diskussion och beslut
samt
att ge styrelsen i uppdrag att se till att yttrandet över den särskilda granskningen av motions­hante­ringen är tillgängligt på SKB:s hemsida för samtliga medlemmar.

Lars Lingvall

 till motionen

Styrelsens utlåtande över motionerna 3 och 4

Innehållet i motion 4 ger intryck av att en skrivelse, av en medlem rubricerad ”motion”, alltid är en motion och ska behandlas som en sådan. Inställningen till vad som är en motion är något mera nyanserad i motion 3; en motion ska uppfylla kravet på ärende enligt lagen om ekonomiska föreningar för att den ska behandlas som en motion. Ett ärende ska innehålla ett för föreningen relevant spörsmål som kan bli föremål för föreningsstämmans beslut. Den springande punkten är med andra ord hur uttrycket ”ärende” ska tolkas. I motion 3 hänvisas i denna del till det ytt­rande som den särskilda granskaren presenterade vid extrastämman i mars 2018.

Frågan om tolkningen av uttrycket ”ärende” har varit föremål för omfattande diskussioner vid ett flertal föreningsstämmor sedan ordinarie föreningsstämma år 2016. I motion 3 anförs att riktlinjer för hyressättningen är en fråga för stämman och att detta förhållande helt motsäger vad styrelsen har påstått om att stämman inte har rätt att besluta i ”förvaltningsfrågor”. Styrelsen har dock aldrig gjort gällande att stämman inte skulle vara behörig att ge styrelsen riktlinjer för hyressättningen eller andra frågor med särskilt ingripande verkningar för medlemmarna. Styrel­sen vill i detta sammanhang hänvisa till vad som anförs i den särskilda granskarens yttrande an­gående föreningspraxis gällande motioner. Där sägs att ”motioner kräver behandling, yttranden och beslutsförslag av styrelsen, vilket innebär en hel del arbete och administration samt därefter behandling och beslut av föreningsstämman. Motionsmöjligheten bör därför nyttjas med viss sparsamhet. Enklare frågor och förslag av administrativ natur bör medlemmarna ställa och fram­föra direkt till ordföranden eller någon annan lämplig styrelseledamot under löpande arbetsår.”

Några av de frågor som styrelsen vid 2016 års ordinarie föreningsstämma rubricerade som för­valtningsfrågor uppfattade den särskilda granskaren som frågor till styrelsen. Några andra ansåg han avse ärenden gällande politisk påverkan och främmande för SKBs ändamål. Inga av dessa motioner bedömdes vara ärenden som kunde behandlas på föreningsstämman.

Om stämmans möjlighet att ge styrelsen direktiv anförde den särskilda granskaren följande. ”Detta anses dock inte få ske i sådan omfattning att styrelsen fråntas sin funktion som förvalt­ningsorgan. Denna förhållningsregel är inte sanktionerad i lag. Men sistnämnda regel bör alltid övervägas av medlem vid upprättande av en motion.”

Den särskilda granskaren avslutade sitt yttrande med meningen: ”Avslutningsvis får jag framhålla att de enda ärenden från medlem som inte ska tas upp till sakbehandling på en föreningsstämma är ärenden som inte uppfyller lagens krav på definitionen av ett ärende (7 kap. 14 § EFL).” Vad som bör påpekas i detta sammanhang är att lagen, varken då eller nu gällande lag innehåller någon definition av vad som är ett ärende. Om så hade varit fallet hade något utrymme för tolkning av uttrycket ärende inte funnits.

I motion 3 görs gällande att styrelsens hantering av motionerna redan har skadat medlems­engagemanget, vilket bevisas av att antalet motioner har minskat dramatiskt. Styrelsen delar inte denna uppfattning utan upplever att många medlemmar numera vänder sig direkt till SKB med enklare frågor och förslag av administrativ natur. Styrelsen utgår vidare ifrån att, för det fall ett allmänt intresse för att ingående diskutera förvaltningsfrågor funnits bland fullmäktige­ledamöterna, då hade sådana diskussioner förts vid samtliga de föreningsstämmor som motioner respektive förvaltningsfrågor behandlats separat. Slutligen anser styrelsen att värdet av att den tid som numera, med den aktuella uppdelningen, finns för ingående och engagerade diskussioner av föreningsfrågor vid stämman väger betydligt tyngre än värdet av att fullmäktige diskuterar vilket typsnitt som ska användas på föreningens hemsida eller vilket kaffe som får köpas in till föreningens mötesverksamhet.

Mot bakgrund av det anförda anser styrelsen att motioner och ärenden även fortsättningsvis ska delas upp i två kategorier.

I motion 3 anförs att det är oacceptabelt att styrelsen döljer den särskilda granskarens yttrande för medlemmarna. Någon sådan avsikt har styrelsen dock inte. Vid den extra föreningsstämman i mars 2018 presenterades rapporten personligen av den särskilde granskaren för medlemmar­nas förtroendevalda: fullmäktige, hyresutskott, valberedning, revisorer och styrelse. Vid detta tillfälle yttrade sig även ett flertal förtroendevalda. Protokollet och den särskilde granskarens rapport är publicerade och tillgängliga för de förtroendevalda. Utöver detta har alla medlemmar tillgång till protokollet vilket återger den särskilde granskarens presentation och är justerat av en köande respektive en boende fullmäktigeledamot. Det publicerade materialet ligger i linje med de dokument som normalt sammanfattar föreningsstämmornas arbete.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att avslå motionerna.

 till motionen

Föreningsstämman

Stämman beslöt tvärtemot styrelsens förslag
att bifalla motionen (båda att-satserna).