Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2015

Önskemål om underhåll 2015

Kvartersrådet har skickat in följande önskemål som äskanden inför budgetarbetet för 2015.

  • Spiskåpor eller på annat sätt förbättrad ventilation i köket. I nuläget drar sig många för att steka mat, eftersom matoset sprids till angränsande rum och ibland hela lägenheten. Spiskåpor har installerats i kvarteret Motorn-Vingen-Bälgen, som är en fastighet som har stora likheter med vår fastighet ålders- och utförandemässigt. Effekten av dem och utsuget med de fläktanordningar som finns i det kvarter förefaller tillfredsställande. En undersökning av fläktanordningarna i vårt kvarter kanske behövs. Vi har svårt att förstå varför vår fastighet ska behandlas annorlunda, varför vår standard i detta avseende ska vara sämre, när våra hyresnivåer och nivåer på hyreshöjningar är likartade.
  • Jordade eluttag i samtliga rum samt jordfelsbrytare i varje lägenhet. Jordade uttag finns för närvarande endast i köket. I bruksanvisningar till olika slags apparater anges numera ofta att de ska anslutas till jordat eluttag. Att inte göra det kan innebära risker, och om fel uppstår inom garantitiden finns det risk för att fabrikanten avvisar garantiåtgärder med hänvisning till att apparaten inte har varit skyddad genom korrekt elanslutning.
  • Förbättring av funktionen för öppning och stängning av stora porten Inedalsgatan 16, till gången som leder fram till 16 A. Ibland slår porten igen alltför snabbt och kraftfullt, så att det uppstår ett ljud som stör särskilt kvälls- och nattetid, och dessutom utsätts porten för en upprepad mekanisk påfrestningar som i längden skadar porten. Och ibland går porten igen så trögt att den inte stänger ordentligt, vilket innebär en säkerhetsrisk. Vi har hört att vissa typer av elektrisk stängningsmekanism kan vara bra men kräver inte detta utan bara åtgärder som ger en acceptabel stängning av porten.
  • Ventilation i hobbyrummen vid stora tvättstugan, Inedalsgatan 16 A, eller åtminstone det hobbyrum som har fönster. Vi önskar ingen stor klimatanläggning utan bara en mindre typ av fläktanordning liknande den som finns i pingis/motionsrummet nära kvarterslokalen, så att luften kan ventileras ut i stället för att vara en olägenhet i hobbylokalen och dessutom spridas till intilliggande tvättstuga.
  • Belysning vid trappen ned till källaren Inedalsgatan 12 som ger tillräckligt ljus för att man ska kunna se var man ska sätta nyckeln för att kunna låsa upp utifrån. Nuvarande lampa ovanför dörren lyser inte nedåt utan bara åt sidorna. Låset har också ett brytskydd som avskärmar ljus som kommer rakt ovanifrån, och dessutom är dörren försänkt/indragen ca 20 cm jämfört med ytterväggen.
  • Tre nya, bekvämare stolar med klädsel på rygg och säte och armstöd till kvartersrådslokalen, som ersättning för två äldre som är skamfilade och rangliga.
  • Ljudisolerande treglasfönster i fönstren åt Grubbens gata för de hyresgäster som önskar detta. Fönstren åt Inedalsgatan har fått sådana fönster för ett antal år sedan. Sedan dess har trafiken på Inedalsgatan och Grubbens gata och därmed bullret ökat påtagligt.
  •