Start Huset Underhåll > Önskemål om underhåll 2009

Önskemål om underhåll 2009

Kvartersrådets sammankallande har skickat in följande önskemål som äskanden inför budgetarbetet för 2009.

1. Spiskåpor. Då ventilationen i köken är dålig mycket pga. fastighetens ålder finns ett starkt önskemål om att spiskåpor monteras för att förbättra ventilationen vid matlagning.

2. Kakling av torkrummen stora tvättstugan. Väggarna och taket i de två torkrummen Inedalsgatan 16 är grovt skrovliga samt att all kabeldragning går utanpå väggarna detta gör att det är omöjligt att hålla rent i torkrummen. Damm och smuts fastnar på väggarna och på ledningarna och är mer eller mindre omöjligt att få bort. Vårt önskemål är att alla ledning fräses in i väggarna samt att väggarna kaklas samt att taket finspacklas och målas så att ytorna blir lätta att hålla rent.

3. Pingisrummet. Pingisrummet i källaren är i dåligt skick, vi önskar att golv, väggar och tak målas samt att ljudisolerande plattor sätts upp i taket samt på de två kortväggarna.

4. Grunden. Den nedre svarta delen av fasaden, grunden, är på flera ställen i mycket dåligt skick, bland annat har putsen släppt på flera ställen. Vi önskar att alla puts lagas, att fasaden målas svart samt att alla galler för källarfönstren ses över, byts där så behövs samt målas.