Start > Blandat > Störningar mellan grannar

Störningar mellan grannar

Uppdaterat 2022-05-05

För de flesta är det självklart att alla som bor i ett kvarter visar hänsyn till varandra och respekterar grundläggande regler, baserade på omdöme och sunt förnuft.

Så står det i SKB:s folder Om störningar och vad du kan göra åt dem som finns på sidan Störningar i boendet (kräver inloggning) på SKB:s hemsida.

I foldern beskrivs vad som räknas som störning, och där ges olika tips och uppmaningar, som att sätta möbeltassar under möbler och dämpkuddar under högtalare som står på golvet.

Blir man störd ska man börja med att prata med den som stör – inte banka i tak eller väggar eller liknande. Om störningarna fortsätter kan man kontakta förvaltaren. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser riskerar att förlora hyreskontraktet, SKB-medlemskapet och turordningen.


Det är lagstadgat att man som hyresgäst inte får störa andra. I 12 kap. jordabalken (1970:994) – som kallas hyreslagen – står det i § 25:

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). – – –
Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

I § 42 i samma lag anges att man kan bli uppsagd om man stör:

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid …
9. om … hyresgästen … åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten … och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse, …

Detta är hanteringen civilrättsligt av störningar i boendet. De kan också hanteras straffrättsligt – då handlar det om brottet ofredande, som återfinns i 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700):

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.