Start Om SKB > SKB-förändringarna – förslag till yttrande

Uppdaterat 2019-11-07

Texten finns också som PDF-fil.

FÖRSLAG TILL SKRIVELSE TILL SKB:S STYRELSE

Förslagen om förändringar inom SKB

Här kommer synpunkter från med­lem­mar i kvarteret Segel­båten på förslagen i de två rappo­rter som SKB:s styrelse har present­erat.

Obefogad, drastisk ändring av upp­låtelse­insatserna

Upplåtelseinsatsen – det man betalar vid flytt till en lägenhet – FÖRESLÅS bli lika för alla fastig­heter i kronor per kvadrat­meter. För äldre fastig­heter ska den tredubblas och för ny­produ­ce­rade sänkas, i vissa fall till en tredje­del. Det sägs vara ”rättvist” – det är det enda argu­mentet, som inte för­klaras närmare.

Men det är inte alls rättvist att insatserna är helt obero­ende av standard, ålder och produk­tions­kost­nad – att en äldre lägen­het med sämre standard har samma insats som en ny­produ­cerad lägen­het med god standard. Den många gånger kritise­rade inlåsnings­effekten – att äldre på grund av högre insatser inte anser sig kunna flytta till en mindre lägen­het – kommer dessu­tom att öka ytter­ligare.

Insatsutjäm­ningen innebär – kombine­rad med den ständigt minskande hyres­skill­naden mellan äldre och nyare fastig­heter – att de äldre lägen­heterna blir mindre attrak­tiva. Därmed blir det inte lika givande att stå i kö länge. Förut­sätt­ning­arna för med­lem­skapet ändras, och SKB riskerar att förlora med­lem­mar. Plån­boken kommer att betyda mer och tur­ord­ningen mindre. Försla­get innebär en särbe­hand­ling av äldre med­lem­mar och riskerar att bidra till ökad segre­ga­tion.

Och resultatet blir inte samma insatser. Det FÖRESLÅS succes­siva höjn­ingar och sänk­ningar under en tio­års­period – en ”trappa”. Varje befint­lig insats­nivå – och de är många – ger då upphov till tio ytterl­igare insats­nivåer. Det skapas orättvisa.

”Trappan” kan ge sken av en mjuk över­gång. Men man flyttar inte en gång varje år och kan an­passa sig succes­sivt, utan effek­ten kommer tvärt den gång man flyttar. ”Trappan” skapar också ett tryck på att snabbt flytta till äldre lägen­heter och vänta med att flytta till nyare. Konse­kven­serna av det har inte analy­se­rats.

Dessutom ges motstri­diga besked. Änd­ringen ska inte öka intäk­terna, men den genom­snittliga insats­nivån ökar från ca 700 till 1 800 kronor per kvadrat­meter. Det går inte ihop. Ny­produk­tio­nen ska fortsätta att stå för sina kost­na­der, men hyran där ska inte öka när insatserna sänks. Det går inte ihop. Och hyres­rabat­ten i ny­produk­tio­nen – lägre hyra på grund av högre upp­låtelse­insats – redo­visas inte ens.

Vi motsätter oss kraftigt dessa änd­ringar av upp­låtelse­insatserna.

Fortsatta inbetalningar för medlems­insatser

Taket för bosparande, som ska kallas medlems­insats, FÖRESLÅS öka från 20 000 kr till 30 000 kr för att stärka finan­sie­ringen av SKB. Man ska alltså fort­sätta betala 1 000 kr per år. Det kan accep­teras, eftersom det inte är alltför betung­ande och gäller alla medlem­mar. Men vad inne­bär det att inbe­tal­ningen ska bli obli­gato­risk? Det anges inte. Ska den som inte betalar uteslutas? Det är orimligt.

Försämrad service och sanktio­ner vid uthyr­ning

Antalet lägenhets­vis­ningar per år FÖRESLÅS bli be­grän­sat till kanske fem – antalet anges inte. Det är inte accept­abelt. Den som söker lägen­het måste kunna titta på betyd­ligt fler lägen­heter. Uthyr­ning är en kärn­verk­sam­het för den koope­ra­tiva ekono­miska före­ningen SKB, som är till för sina med­lem­mar.

Den anled­ning som anges är att många har lägen­hets­visning som nöje och anmä­ler sig, så att andra med­lem­mar får så högt plats­nummer att de inte anmä­ler sig och lägen­heten sedan går till någon med kortare tur­ordning – inte till ”rätt person”. Även om det stämmer förs­varar det inte inskränk­ningar för alla. SKB borde se till att infor­mera orden­tligt om hur det funge­rar och kontakta för att fråga om orsaker eller åtmin­stone fram­föra anmärk­ningar innan man gör något annat.

Det FÖRESLÅS också att man inte ska få anmäla intresse för lägen­het under viss tid efter flytt. Bara kost­nads­skäl anges. Men den som vill flytta snart kan ha godtag­bara skäl, och SKB är till för sina medlem­mar. Bara klart missbruk ska beivras.

Vidare FÖRESLÅS åtgärder mot den som först tackar ja till en lägen­het och sedan ändrar sig. Det kan vara rimligt, men inte bara efter en gång, och det kan även här finnas godtag­bara skäl. Bättre utredning av detta behövs.

Det egentliga FÖRSLAGET är dock att styrel­sen ska besluta i alla dessa fall och att åtgär­derna ”bör” bli som de har beskri­vits. Det är helt oaccep­ta­belt, eftersom det då kan bli helt andra åtgär­der, som vi inte har fått ta ställ­ning till.

SKB:s information om lägen­heter och fastig­heter borde bli bättre. Då kunde man ta ställ­ning bättre, och många skulle slippa gå på visning. Det skulle gagna alla.

Ändrad organisation och digitalisering riskerar demokratin

Det ordinarie medlems­mötet i kvarte­ret FÖRESLÅS bli ersatt av ett möte för unge­fär tio kvarter – kvarte­ren slås ihop till sju stora områd­en. Det påstås vara för att öka medlems­engage­manget. Men vi är tvärtom över­tygade om att färre kom­mer att bege sig till ett sådant mer anonymt möte än gå på möte i det egna kvarteret.

Det FÖRESLÅS också att kvarte­ren inte längre ska välja egna full­mäk­tige som sina repre­sen­tanter utan att cirka tio full­mäktige­leda­möter ska väljas inom vart och ett av de sju stora områ­dena. Det innebär att den lokala förank­ringen – med någon som kan rappor­tera från SKB-möten och få syn­punkter från de boende – försäm­ras och kanske upphör. Färre kom­mer också att vilja ställa upp som full­mäktige­leda­möter när de utan ersätt­ning ska ha kontakt med boende i flera kvarter, och de som väljs kanske inte heller kommer att ha det.

Det FÖRESLÅS vidare att valet ska ske digitalt, efter digital nomi­ne­ring och digital pre­sen­ta­tion av kandi­daterna på webben. Vi ser bara nack­delar med det. Det blir mer byrå­kra­tiskt och anonymt. Som det är nu kan nomi­ne­ring ske ända fram till valet på mötet, då de som väljs brukar vara när­varande, och eftersom de bor inom kvarteret är de kända. Hur ska man kunna bilda sig en upp­fatt­ning om någon efter att bara ha läst en presen­ta­tion av någon på webben? Hur ska man kunna veta att den ger en rätt­visande bild av perso­nen?

Ett skäl som nämnts är att fler kan rösta om det sker digitalt. Men det är inte bättre att fler medel­måttigt intres­­serade väljer perso­ner som de inte vet så myc­ket om än att färre som är mer intresse­rade väljer perso­ner som de känner till – tvärtom.

Det hänvisas till en medlems­under­sök­ning fokuse­rad på unga och köande, och de sägs vilja delta bara i digi­tala möten och webb­enkäter. Men det är verk­ligen inget skäl för att ge upp i fråga om med­lems­engage­mang och nöja sig med bara sådant enga­ge­mang. Och varför anses en ­under­sök­ning med så låg svars­frekvens som 11 procent vara så viktig, medan syn­punkter från boende och äldre inte redo­visas?

Den kritiska frågan om teknik och säker­hets­aspek­ter vid digitala val har knappast behand­lats alls. Bara det gör det omöjligt att accep­tera försla­get om digitala val.

För övrigt är det inte demo­kra­tiskt accep­tabelt att kräva att varje full­mäktige­leda­mot ska kunna kommu­ni­cera digitalt. Det diskri­minerar äldre och dator­ovana.

Det FÖRESLÅS också att full­mäktige­supplean­terna minskas till en fjärde­del och blir operson­liga. De prak­tiska och demo­kra­tiska proble­men med det har inte analy­se­rats.

Vi anser att dessa förslag – som har moti­ve­rats under­måligt – går emot det som är bra med demo­krati och koope­rat­ion och riske­rar att för­störa med­lems­enga­ge­manget i stället för att ut­veckla det. Vi mot­sätter oss kraftigt dessa förslag.

Förändringsarbetet och rapporterna

Det är positivt att alla SKB-medlem­mar nu får yttra sig, men det kommer först två år efter arbetets början, och informa­tion har tidigare bara getts till fullmäk­tige. Vi reagerar också mot att styrels­en hade tänkt att årets förenings­stämma skulle besluta – utan medlems­för­ank­ring – trots att det handlar om stora för­ändr­ingar av insats­system, demo­kratisk orga­nisa­tion och medlems­service vid uthyr­ning.

Förslagen har beskrivits som en ”moder­nise­ring av stad­garna”, som om det gällde en språk­lig över­syn och anpass­ning till ändrade lagar, och det har sagts att det handlar om att ”möta om­världens nya krav”, som om föränd­ring­arna var giv­na och ound­vik­liga. Dessa miss­visande beskriv­ningar inger inte förtro­ende, och det gör inte heller de två utred­ningarna. De sak­nar i stor utsträck­ning problem­beskriv­ningar och nöd­vändiga konse­kvens­analy­ser, och ingen extern exper­tis har anlitats. De är också svår­till­gäng­liga, med byrå­krat­iska formu­le­ringar, upp­rep­ningar och onödig text. De är ett helt otill­räckligt under­lag för de pre­sen­ter­ade försla­gen.

Så genom­gripande föränd­ringar av SKB:s verk­sam­het som dessa kräver mer profes­sio­nella utred­ningar som disku­teras brett och förut­sätt­ningslöst.

(underskrifter av SKB-medlem­mar i kva­rteret Segel­båten)