Start > SKB > Inför ordinarie stämma 2021

Inför ordinarie stämma 2021

uppdaterat 2021-05-28

Styrelsen har beslutat att SKB:s ordinarie stämman ska hållas den 2 juni genom poströstning, utan möjlighet till fysisk närvaro.

Förra året skedde första delen av stämman också genom poströstning. Då bordlades frågorna om arvoden och årsavgift samt alla val till en fortsatt stämma som hölls i november (huvudsakligen digitalt med endast få närvarande).

Den här gången föreslås i stället att hela stämman genomförs genom poströstning – men att frågorna om årets motioner samt de tidigare uppskjutna frågorna om 2020 års motioner och styrelsens förslag till inriktningsbeslut om stadgarna skjuts upp till en extra stämma som hålls fysiskt, vilket inte behöver bli i höst.

Formuläret för poströstning innehåller flera fel och konstigheter.

Det handlar framför allt om formulärets punkt 16 (dagordningens punkt 20) – val av valberedning – och möjligheten att föreslå att någon punkt på dagordningen skjuts upp.

  1. Personerna som föreslås till valberedning presenteras inte. Hur ska man då kunna välja mellan dem? Inte ens den som varit med länge i SKB känner till alla.
  2. Varför står det inte vilka som har nominerat respektive person? Det skulle framgå naturligt vid en fysisk eller digital stämma. Varför står det inte ens hur många som har nominerat respektive person? Dessa uppgifter kan man ha användning för när man väljer bland kandidaterna.
  3. Personerna räknas inte upp alfabetiskt, och de som föreslås till omval står inte först. I vilken ordning har personerna räknats upp? Vem eller vilka har bestämt den ordningen? Det finns ingen valberedning som föreslår valberedning.
  4. Det står inte vilka personer i valberedningen som har avböjt omval.
  5. Antalet föreslagna ordinarie än större än antalet platser. Normalt brukar de som inte blir valda kunna ställa upp i valet av suppleanter, men det fungerar inte som formuläret ser ut. Varför anges inte alla tio i en enda lista? Då kunde de fyra med högst röstetal bli ordinarie och nästa fyra bli suppleanter.
  6. Det står att man ska sätta fyra kryss (”Endast 4 kryss”). Men man har naturligtvis rätt att avstå och att rösta på färre än fyra, som vid en fysisk eller digital stämma.
  7. Det går inte att rösta så att det blir jämn fördelning mellan köande och boende bland ordinarie respektive suppleanter.
  8. Antalet personer som föreslås som suppleanter är fyra – precis så många som ska väljas. Varför ska man då sätta fyra kryss för var och en av dem? Varför formuleras inte frågan på samma sätt som under punkterna 13–15, med bara ”Ja” och ”Nej”?

Valberedning kan väljas på bättre sätt om valet skjuts upp till en fortsatt stämma. Den måste då enligt gällande lagstiftning bli digital eller fysisk – inte bara ske genom poströstning. Man kan föreslå att valet av valbered­ning ska skjutas upp (anstå) genom att i rutan sist, under ”Punkt nr”, skriva numret på dagord­nings­punkten, dvs. 20.

OBS 1 Vill man föreslå att några punkter skjuts upp ska man, som det står nederst i formu­läret, ange motsvarande ”punkter på dagordningen” – inte punkter enligt formu­lärets numrering. Olika numrering i formuläret och i dagord­ningen är förvirrande och kan tyvärr medföra att röster inte räknas som det var avsett.

OBS 2 Det står i formuläret nederst att man inte ska ”kryssa i något svars­alter­nativ” om man föreslår att en viss punkt ska skjutas upp (anstå). Den instruktionen behöver man följa – annars är risken att rösten förklaras ogiltig. Det är styrelsen (och mötesordföranden) som bestämmer. Det är visserligen demokratiskt orimligt att man inte får ange hur man skulle rösta i andra hand, om förslaget om bordläggning inte får tillräcklig majoritet, men det ändrar inget.


I en mejlväxling där också andra fel togs upp har SKB:s VD Eva Nordström meddelat: ”Styrelsen har inte för avsikt att göra några ändringar i post­röst­nings­blanketten och heller inte i post­röst­nings­förfarandet.”

Jag har också förgäves försökt få en ändring till stånd genom att mejlväxla med styrelse­leda­moten Aud Sjökvist


Information om regler för stämmor och lagen om tillfälliga undantag för stämmor på grund av corona finns i en sammanställning (PDF) som jag har gjort.

Lars Lingvall