Start > SKB > Mejl om fel i röstformulär m.m.

Mejl om fel i röstformulär m.m.

uppdaterat 2021-05-27

Till SKB:s styrelse, VD Eva Nordström, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 10 maj 2021 kl 10:46

Felaktigheter i röstformulär och information om stämman

Utskickat formulär för poströstning och informationen på SKB:s webbplats inför föreningsstämman innehåller tyvärr allvarliga felaktigheter.

1. Under punkt 16 i formuläret står det att man ska ”kryssa för fyra av de föreslagna ledamöterna samt fyra av de föreslagna suppleanterna”, och det står också ”Endast 4 kryss” som rubrik för de ordinarie respektive suppleanterna.

Detta avviker från etablerad föreningspraxis och sedan länge tillämpad praxis vid kongresser för fackförbund och andra organisationer, som innebär att om ett visst antal personer ska väljas får man rösta för högst så många. Styrelsen har ingen rätt att kräva att man för att få rösta måste rösta på exakt det antal personer som ska väljas. Det är man inte heller skyldig att göra vid en föreningsstämma som hålls på vanligt sätt.

Självfallet har man också på denna punkt möjlighet att avstå, det vill säga att inte sätta några kryss alls.

Texten bör alltså vara ”kryssa för högst fyra av de föreslagna ledamöterna samt högst fyra av de föreslagna suppleanterna” respektive ”Högst 4 kryss”.

2. Sist i formuläret anges att den som vill åberopa minoritetsskyddet inte ska kryssa i något svarsalternativ på den punkten. Det är helt orimligt, eftersom det innebär att den som vill begära att någon fråga ska skjutas upp – och det är omöjligt att veta i förväg om det blir så eller inte – skulle tvingas avstå från att rösta för att få framställa denna begäran.

Jag utgår från att det handlar om en ren tankemiss och inte är något försök att göra en begäran om bordläggning av en fråga så oattraktiv och osäker att den röstande avstår från att framställan sin begäran.

3. På SKB:s webbplats, sidan om föreningsstämman, står det att begäran om upplysning ska vara SKB till handa senast den 1 juni, vilket är dagen före stämman.

Enligt 30 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska dock en begäran om upplysningar ske senast tio dagar före stämman, och styrelsen och VD ska svara senast fem dagar före stämman, detta för att upplysningarna ska kunna fungera som underlag för röstning i fråga om bland annat ansvarsfrihet.

Varför anges för övrigt att en sådan begäran ska skickas per post och inte också kan skickas per mejl? Avser styrelsen att ignorera en sådan begäran inskickad per mejl?

________________

Allt detta behöver snabbt korrigeras.

Om inte nya, korrigerade formulär för poströstning – med kuvert med märkningar som gör det möjligt att skilja dem från redan inskickade formulär – skickas ut till samtliga fullmäktige krävs åtminstone att korrigerade formulär med sådana kuvert kan rekvireras.

Jag utgår från att SKB tar vara på möjligheten att framföra korrigeringar vid mötet i kväll med köande medlemmar.

Eftersom det handlar om allvarliga felaktigheter önskar jag så snart som möjligt få information om hur styrelsen avser att agera för att se till att kommande stämma och poströstning kan genomföras på ett lagenligt och demokratiskt acceptabelt sätt.

Med vänliga hälsningar

Lars Lingvall
Fullmäktig Segelbåten

 

Från SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 kl 09:56

Hej Lars,

Det är alltid valfritt för en fullmäktige/tjänstgörande suppleant om de vill kryssa i de olika beslutspunkterna i en poströstningsblankett eller inte. Man har till och med rätten att skicka in blanketten helt blank om man så önskar. Vi har dock förtydligat att man ska sätta 4 kryss där det finns flera personer att välja mellan så att man inte kryssar i fler än 4 och rösten blir ogiltig. Självklart får man även här kryssa i färre än 4. När det gäller minoritetsskyddet så är det samma skrivning som i förra årets poströstningsblankett. När det gäller datumet så var det felaktigt, det är nu korrigerat.

Vänliga hälsningar,
Eva

 

Till SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 kl 11:42

Hej,

jag får tacka för svaret.

Eftersom det obestridligen är skillnad på ”fyra kryss” och ”högst fyra kryss” – och även styrelsen menar att det är ”högst fyra kryss” som gäller – ska det självfallet stå just ”högst fyra kryss”. Annars har man ställt ett felaktigt krav.

Att kravet på att inte markera något svarsalternativ på en punkt som man vill ska anstå till en fortsatt stämma fanns också i det formulär som användes förra året gör inte att kravet blir mer korrekt. Det var fel redan då. Hög tid att det korrigeras.

Kravet innebär ju att man måste ge upp sin rösträtt för att – utan att kunna veta om punkten blir uppskjuten – få föreslå att en punkt ska anstå. Anser du och styrelsen att det är rimligt? Vilken grund har ni för att framställa ett sådant krav?

Det är bra att ni har ändrat uppgiften om senaste tidpunkt för begäran om upplysningar. Men vilken grund har ni för att kräva att sådan begäran ska skickas till styrelsen per post, när styrelsen har en mejladress – och därmed också kräva att den ska skickas två dagar tidigare än om den skickas per mejl? Kravet försvårar en begäran om upplysningar.

När avser ni att skicka meddelande till fullmäktigeledamöterna om 1. tidigarelagd tidpunkt för begäran om upplysningar som inträffar redan om fyra (eller sex) dagar jämfört med äldre besked som innebar femton dagar från idag, 2. att det under punkt 16 i formuläret är ”högst fyra kryss” som gäller, 3. att man får utnyttja sin rösträtt och markera svarsalternativ också på en punkt som man föreslår ska anstå till en fortsatt stämma?

Jag undrar också hur ni avser att hantera redan inskickade formulär och agera i övrigt för att se till att alla fullmäktigeledamöter ska kunna rösta i enlighet med de krav som faktiskt gäller och inte med felaktigt ställda högre krav.

Och varför är stämmohandlingarna på hemsidan i år – tvärtemot tidigare år – inte tillgängliga på sidan Föreningsstämma utan finns på en speciell sida som kan nås endast av fullmäktigeledamöter?

Vänl hälsningar
Lars Lingvall

 

Från SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 12:14

Hej igen,

När det gäller begäran om upplysning så regleras det i den tillfälliga lagen (§ 30) dvs att en medlem (i SKBs fall fullmäktige då vi har ett fullmäktigesystem) ska lämna en skriftlig begäran. Därför ska man skicka in det via post. Då post inte delats ut på helger och sista dag infaller på en söndag (23 maj) behöver den vara SKB tillhanda senast fredag 21 maj.

I kallelse till föreningsstämman framgår att sista datum för upplysningar är (21 maj), det var endast på webbplatsen det insmugit sig ett fel så någon upplysning om detta till fullmäktige behövs inte.

När det gäller underlagen till föreningsstämman så ska de ligga ”publikt” på hemsidan. Varför så inte är fallet håller vi på att undersöker just nu och det kommer att rättas till.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Vänliga hälsningar,
Eva

 

Till SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 kl 15:35

Hej

Mejl brukar numera räknas som skriftlig handling. Mejl accepteras av myndigheter och domstolar. Förra året accepterade också SKB min begäran om upplysning per mejl. Jag noterar dock att kallelsens datum för begäran var den 21 maj.

Jag saknar svar på frågorna om
1. grund för det orimliga kravet att avstå från sin rösträtt för att få föreslå bordläggning av en punkt,
2. mejl till fullmäktigeledamöterna om att det kravet inte gäller och att ”högst fyra kryss” gäller under punkt 16,
3. hur SKB avser att agera i övrigt för att alla, också de som redan skickat in sina formulär, ska kunna rösta i enlighet med de krav som faktiskt gäller och inte med felaktigt ställda högre krav.

Vänl hälsningar
Lars Lingvall

 

Från SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 15:44

Hej Lars,

Det är styrelsen som kallar till föreningsstämma via poströstning. Det är också styrelsen som utformar hur densamma ska se ut. Styrelsen har följt den tillfälliga lagens krav och riktlinjer till punkt och pricka. Som enskild fullmäktigeledamot har du möjlighet att ta ställning till hur du avser svara på poströsten, inte bestämma villkoren för dess utformning.

Styrelsen har inte för avsikt att göra några ändringar i poströstningsblanketten och heller inte i poströstningsförfarandet.

Vänliga hälsningar,
Eva

 

Till SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 17:07

Hej,

jag försöker inte ”bestämma villkoren” utan försöker tvärtom arbeta för att styrelsen och förvaltningen ska följa de regler som ges av lagar, stadgar och god föreningspraxis – att slå vakt om demokratin inom SKB.

Styrelsens agerande under åren 2016–2019 för att i strid med lagar, stadgar och föreningspraxis gallra bort och avvisa motioner så att föreningsstämman inte skulle få behandla dem är i det sammanhanget inte meriterande för styrelsen.

Nu är det tyvärr talande att frågan om grunden för det absurda kravet att avstå från sin rösträtt för att få framföra förslag om bordläggning av en punkt på föreningsstämmans dagordning lämnas obesvarad.

Vänl hälsningar
Lars Lingvall

 

Från SKB:s VD Eva Nordström
med kopia till SKB:s styrelse, Erika Boman Wikström, Ann-Marie Bertilsdotter
måndagen den 17 maj 2021 18:34

Hej igen,

Styrelsen och förvaltningen har ingen annan agenda än att arbeta utifrån gällande lagar och stadgar. Jag ska ärligt erkänna att jag är otroligt less på att bli anklagad av dig att inte göra det. Eller för den delen att du anklagar styrelsen för att inte göra det. Det är djupt orättvist och felaktigt. Styrelsens, mitt och alla medarbetares dagliga arbete går ut på att göra allt för SKB och dess medlemmar. Vårt arbete går ut på att värna föreningen, demokratin och se till att fastigheterna sköts om och att det byggs nytt till alla de medlemmar som står i kö och väntar på en bostad.

Jag skulle verkligen uppskatta om jag en dag fick ett mail från dig som berömde allt det fina arbete som SKBs styrelse, ledning och medarbetare gör. Inte minst under en tuff och utmanande pandemi som den vi just nu går igenom.

Vänliga hälsningar,
Eva


Det är uppseendeväckande att VD svarar på detta sätt omedelbart efter att jag påmint om att styrelsen under fyra år motarbetade demokratin i SKB genom att till och med bryta mot lagar och stadgar. Jag avser att senare svara utförligt – det finns mycket att säga.

Lars Lingvall