Start Om SKB > Fullmäktigedagen mars 2019 frågor och svar

Fullmäktigedagen mars 2019 – frågor och svar

Vid fullmäktigedagen diskuterades olika frågor i elva smågrupper. Här följer de frågor som ställdes och de svar som lämnades från grupperna genom att svaren skrevs in på dator och visades på bildskärm för samtliga.

FRÅGA: Är en förlängning av nuvarande nivå okej (minst 1 000 kr/år och medlem)? Om inte, hur ska i så fall bortfallet täckas och SKB finansieras?

Frågan avser fyllnadsinbetalningen på 1 000 kronor per år för att komma upp till maxbeloppet för medlemsinsats.

Ja

Ja! enigt i gruppen

Ja

Ja

Nivån är OK tycker alla

Ja

Ja. Vad händer om medlem inte betalar in?

Ja

Majoriteten är för förslaget. Det saknas en analys på hur många som slutar att vara medlemmar. Alternativet är att vi slutar att bygga nya hus.

Grupp 9 tycker att det är en bra grundidé att höja från 20 tkr till 30 tkr. Vi har haft en diskussion angående vad som händer om tio år.

En majoritet tyckte att det var okej, men det finns tveksamheter med tanke på låginkomsttagare. Ränta på pengarna? Alternativet att låna.

FRÅGA: Vilka möjligheter och eventuella utmaningar ser ni med förslaget gällande justering av upplåtelseinsatserna? Finns det alternativa förslag på lösning?

Förslaget är att under tio år successivt ändra upplåtelseinsatserna till 1 800 kr/kvm från dagens genomsnitt på ca 700 kr, vilket innebär en tredubbling för äldre fastigheter och en sänkning för nyare (men använda den nya nivån omedelbart för nyproduktionen) samt därefter indexreglera insatserna.

1: Vi stödjer förslaget med utjämning av insatserna. Anstånd med betalning av insats är bra.

Grupp 4: Tre personer ser faror med inlåsningseffekt. Alla sympatiserar med trappan. En person har förslag på annan lösning med en insats på 10 procent av produktionsvärde i nya fastigheter eller 10 procent av taxeringsvärdet i äldre fastigheter.

11. Uppfattar att vi generellt är för utjämning. Behöver beloppet vara lika eller kan man skilja mellan nyare och äldre fastigheter?

Förtydliga hur systemet är tänkt att fungera. insatsbeloppet regleras endast vid omflyttning. Exemplifiera. Förtydliga att standard regleras via hyran, inte insatsbeloppet. 7 tycker att det är ett bra förslag.

Grupp 9 tycker att förslaget är bra av flera anledningar. Där behöver finnas tydliga formuleringar vilka undantag som ska gälla. Styrelsen ska utreda kopplingen mellan hyra och upplåtelseinsats mot kvalitet på boende.

6: Var kommer 1 800 ifrån? Är det genomsnittet av upplåtelseinsatserna i dag? Majoriteten anser att principen är okej men att nivån måste diskuteras.

Njae! Många uppfattningar. Några är OK. Några tycker att standard, läge m.m. ska avspeglas i insats OCH hyra. Det uppstår nya olyckliga inlåsningar INOM kvarteren. En mellanmekanism kan vara att 20–30 % smetas ut på kollektivet i stället för 100 %.

Möjligheter: Man får lättare att komma in i systemet för både unga och gamla. Utmaningar: Inlåsning främst i det gamla beståndet. Alternativ: SKB lånar ut till insatser, eventuellt längre tid för trappan, t.ex. 15 år.

Flertalet är för denna förändring, men ska alla ha samma nivå på upplåtelseinsats? Hur påverkas hyresnivåerna på nyproduktionen respektive det äldre beståndet?

Kan inte formuleras på drygt 260 tecken. Vi vill ha enhetligt system. Mer diskussion behövs.

Ganska olika åsikter i gruppen. – SKB ska fungera också för hushåll med låga inkomster. – Lika insatser är bra. – Problem: att höja insatserna leder till inlåsning. – ­Insatserna ska variera eller också ska bara hyrorna variera med standard. – 10 år?

Vissa vill ha fördjupade analyser av möjligheter och utmaningar med förslaget medan andra i gruppen är för förslaget. Viss gemensam oro för inlåsningseffekter åt flera håll.

FRÅGA: Hur ser ni på att det är så få av medlemmarna som väljer fullmäktige­representanter? Vilka konsekvenser kan det låga valdeltagandet leda till?

Det hade uppgetts att 8 procent av de boende respektive 0,06 procent av de köande deltar i valet av fullmäktigeledamöter.

En lägre grad av medbestämmande. Snedvriden representation kan förekomma.

Negativt! Urvalet blir för dåligt eftersom medlemsmötena generellt är så dåligt besökta.

Vid lågt deltagande är risken för ”kupper” stor. Demokratiarbetet blir svagare.

Grupp 9 tycker att med tanke på SKB:s storlek är det ett bra deltagande mot vad vi har att jämföra med. Vad kan engagera fler medlemmar? Kan det bli lönsamt att engagera sig? Kvalitet viktigare än kvantitet. Kan vara fel person som röstas in.

1. Majoriteten tycker att det ej är okej med få medlemmar som väljer. Vissa undrar dock om det är realistiskt att kräva. 2. Sämre demokrati. Större avstånd mellan beslutande organ och medlemmar. Lättare att ”kuppa”. Sämre kunskaper om SKB:s idé.

Det är ett problem att det är så få som kommer på mötet där val sker. Fler möjligheter att rösta bör finnas. Engagemanget för relativt övergripande frågor saknas.

Bör vara fler som är engagerade och närvarar på möten och väljer fullmäktige. Hur informerade är väljarna. Hur informerade är väljarna om vem de väljer? Annars risk för kupp (särskilt vad gäller köande) eller felaktig representation.

8 procent som väljer bland boende är inget stort problem. Få vet hur valen går till, [svara] kvartersråd? Inte så demokratiskt.

Inte bra! Urholkar demokratin. Risk för att en enskild medlem kuppar in sig själv och driver sin egen fråga, att boende tappar kontakt med förtroenderådet. Viktigt att få upp deltagandet på medlems/årsmöte. Möjlighet att rösta via ombud?

Vi vill utveckla så att fler deltar i utseendet av fullmäktige representanter. Vi tror inte att det är någon större fara för de boende. Systemet för köande behöver också utvecklas. Där är problemet större.

Granska sifferunderlaget. Har vi en ”puckel” som kommer att försvinna om ett tag? Hur är återväxten? So far, so good … Har detta yttrat sig på något sätt?

FRÅGA: Vilka möjligheter och eventuella utmaningar ser ni med förslagen? Finns det alternativa förslag på lösning?

Frågan avser förslaget till ändring av det parlamentariska systemet, det vill säga i korthet att halvera antalet fullmäktige och minska antalet suppleanter till en åttondel, att ta bort kopplingen mellan fullmäktige för boende och kvarter och i stället välja fullmäktige i större områden (totalt sju), att presentera kandidaterna digitalt och att också välja dem digitalt samt att ersätta medlemsmötena i kvarteren med områdesmöten.

Grupp 9. 1. Att komplettera digitalt med det gamla system är positivt. 2. Vi ser risker med representation av områden, då medlemmarna kommer för långt ifrån och det blir svårare att utkräva ansvar. 9 är gemensamt mot förslaget i nuvarande form.

Grupp 4: Nominering och digitala val ok som komplement till val på mötet. Internet ska finnas i kvarterslokalerna. I stället för områden ser vi att små kvartersråd slås samman så att de tillsammans representerar typ 110 medlemmar. Lokal förankring är viktig.

1. Att rösta digitalt är bra men finns frågetecken kring hur det ska fungera ihop med kvartersrådens omröstning/nominering. Valberedning? 2. Kandidat blir anonym. Risk att engagemanget i kvartersrådet försvinner. Behåll nuvarande ordning. 2.

Digital nominering ses positivt, ger möjlighet att göra något slags bedömning för väljarna. Flera är tveksamma till digital röstning. Den lokala förankringen urholkas. Indelningen i större områden bör ta hänsyn till fler aspekter än geografiska.

Digitalisering OK. En del tycker att större valkretsar är bra. En del tycker att man kan testa digitaliseringen med existerande valkretsar.

Åsikter olika, bra i dag, ej digitalt. Samarbetet ökar mellan kvartersråden med områdesindelning. De som väljs = engagerade och klarar av att vara representativa. Kvalitetssäkra. Alternativ: 1 lägenhet i kvarteret ger 1 röst för ledamot – 100 lägenheter = 100 röster.

3 av 8 tyckte att digitalt val var bra. En tyckte att digital nominering var bra men med valet på möte. Majoritet för val på möte. Bra med bomöte för kvarteret med styrelse och förvaltning. Olika uppfattningar om nya områdena för val. Särskild lösning för små kvarter?

Digitala val: Ger fler möjlighet att rösta. Ej helt eniga. Område: En majoritet tror att områdesindelning i stället för kvarter kan vara bra, men att lokalanknytningen och -intresset kan minska och att medlemsavståndet kan öka. Begränsa antalet mandatperioder?

Vi är tveksamma till digitala val. Beredningsgrupp måste förbereda val för köande. För stora områden för boende. Bättre personkännedom i dagens system.

Behåll kvartersråden som nomineringsbas för fullmäktigeledamöter. Skippa distrikten. Tveksamt om alla medlemmar ännu är mogna för nominering och val digitalt. Låt kvartersråden bestämma takten själva. OK med digitalisering för köande.

Det nya systemet förutsätter att du går med på att blir presenterad digitalt, vilket alla inte vill och det kan minska urvalet. Områdesindelningen innebär för en fullmäktig att du får avsätta mer tid för arbetet och att demokratin kommer längre ifrån.

FRÅGA: Vad ser ni för möjligheter och eventuella utmaningar i förslaget om tillämpningsregler? Vem ska fastställa dessa – stämman eller styrelsen?

Frågan avser förslaget om spärr efter visst antal intresseanmälningar per år, spärr för den som tackar nej till lägenhet efter att först ha tackat ja och spärr för intresseanmälning under viss tid efter flytt.

Bra förslag. Styrelsen.

Principerna bakom förslaget är bra. Stämman bestämmer vilka nivåer som ska gälla. Det finns en STOR risk för att en för begränsande nivå stör bostadssökandet väldigt mycket.

1. Förbättra lägenhetsbeskrivningen inklusive skick för att minska antalet ”onödiga” anmälningar. Olika restriktioner krävs beroende på de olika beteendena. 2. Stämman.

Stämman ska besluta om principer. Mindre detaljer kan styrelsen besluta. Inga starka skäl att ändra systemet. Bättre information till sökande kan behövas. En i gruppen vill ändra system.

Stämma ska fastställa. Bra om SKB reglerar detta.

Regler ja. Styrelsen bestämmer.

Viktigt med någon typ av begränsning men relativt frikostiga regler. Dock betraktas nej efter ja som allvarligt. Förslag i gruppen om ”öppet hus” någon gång om året i olika kvarter. Styrelsen eller fullmäktige – oenighet i gruppen.

Mer information om lägenhet och fastighet, till exempel väderstreck, gör det lättare att välja. OK att debitera om man hoppar av ett ja till kontrakt. Separat kö/ansökan till enbart visning för nyfikna. Alla ska få tacka ja, även plats 99.

Bra förslag. Styrelsen föreslår, och stämman beslutar om regler. Undantag beslutas av styrelsen eller arbetsutskott.

Tillämpningsregel nr 1 vill vi inte ha men de nästkommande två. Kalla fler till visning i innerstaden om så många tackar nej. Nästan alla tycker att styrelsen ska fastställa reglerna.

Grupp 9. 1. Det är bra med någon typ av tillämpningsregler. Det behövs. 2. Gruppen är oenig om vem som ska fastställa – styrelsen och stämman.