Start > SKB > Begäran om upplysning 2021

Begäran om upplysning 2021

Vid en föreningsstämma kan man normalt ställa frågor om den gångna verksamheten under punkten där verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen granskas. Men på grund av situationen med corona hålls 2021 års stämma utan fysisk närvaro, bara genom poströstning. Då har man enligt 30 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor möjlighet att i stället framföra frågor skriftligt. Jag har som fullmäktig för Segelbåten passat på att ställa frågor på tre områden.

Skrivelsen finns också som PDF-fil.

Lars Lingvall

Till SKB:s styrelse

Begäran om upplysningar

Jämlikt 30 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor begär jag upplysningar enligt nedan.

1. SKB har under år 2020 beställt inte mindre än två undersökningar av Novus. De under­sökningarna har dessutom riktat sig inte bara till personer i Stock­holms­regionen utan till personer i hela landet. Ett resultat från undersökningen om corona är bland annat att ”72 procent har ändrat sin vardag”, och ett resultat från undersökningen om trygghet är att ”den viktigaste faktorn för att känna sig trygg i sitt bostadsområde är bra utebelysning”. Inte heller när man läser vidare i SKB:s s.k. pressrum, som SKB hänvisar till, får man så mycket mer handfast information, och styrelsen har vägrat att lämna ut undersökningarna med hänvisning till att det är ”arbetsmaterial”.

Vilka konkreta och för SKB användbara resultat har de två undersökningarna gett? Vad har undersökningarna kostat, också i ungefärlig arbetskostnad för tid som SKB-medarbe­tare har lagt ned? Hur kan dessa undersökningar motiveras utifrån föreningens ändamål att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen”?

2. I årsberättelsen redovisas löner och andra ersättningar för styrelseleda­mö­terna, VD och vice VD tillsammans: 3 229 tkr. Dessutom redovisas att årslönen för VD är 1 548 tkr, att VD har förmånsbil och sjukvårdsförsäkring samt att pensionskostnader och övriga sociala kostnader för VD och vice VD är 805 tkr. Men totalbeloppet inklusive övriga ersätt­ningar till VD redovisas inte, och inget övrigt för vice VD redovisas.

Hur stor är lönen till vice VD? Vilka är de totala ersättningarna till VD respektive vice VD? Har ersättningen till VD minskats sedan hon åtog sig och påbörjade uppdraget som utredare (med den för en kooperativt verksam person något märkliga uppgiften att underlätta köp av bostad) eller kommer de att minskas, eftersom uppdraget avses pågå under större delen av år 2021, fram till november?

3. År 2019 friköpte SKB 42 av sina 94 tomträtter för unge­fär 1,1 miljarder – utan att tillfråga fullmäktige enligt stadgarnas § 28 om skyldighet att inhämta före­nings­­stämmans mening före beslut i frågor av principiell art eller av större eko­nomisk betydelse. Därmed skulle tomträttsavgälderna minska. Från år 2018 till år 2019 minskade de från 39,2 till 37,6 mnkr. Den blygsamma minsk­ningen kan möjligen förklaras av att SKB fick tillträde till tomterna först den 1 oktober 2019. I årsberättelsen för år 2019 angavs också att köpet skulle få ”full resultat­effekt först under 2020”. Men minskningen från år 2019 till år 2020 har varit relativt liten, från 37,6 till 31,1 mnkr.

Varför har minskningen av tomträttsavgälderna inte blivit större? Vad innebär årsberättelsens förklaringar ”villkorsändringar av befintliga tomträttsavtal” och ”helårseffekter från tillkommande nyproduktion” mer konkret? Vad kan styrelsen säga om de kalkyler som låg bakom beslutet om friköp av tomter utifrån bland annat förvän­tade nettoeffekter och SKB:s behov av kapital?

Stockholm den 21 maj 2021

Lars Lingvall
fullmäktig Segelbåten