Start Motioner Konkreta underlag för förslag om arvoden bör redovisas

Motion 10 år 2020 till SKB

 till styrelsens utlåtande

Konkreta underlag för förslag om arvoden bör redovisas

Förslaget i korthet

Otillräckliga motiveringar för höjningar av arvoden har lämnats vid flera stämmor. Vid den senaste stämman hänvisade valberedningen till en skrivelse om ”missnöje” med sammanträdesarvodet. Den uppgavs komma från ”fullmäktige”, men vilka som står bakom skrivelsen – och vilken saklig grund det finns för påståendet – har valberedningen vägrat svara på. Det är häpnadsväckande.

Valberedningen bör därför få i uppdrag att redovisa konkreta, faktamässiga underlag när man föreslår ändringar av arvoden.

Förra året föreslog valberedningen en höjning av sammanträdesarvodet för bland andra fullmäktige på 48 procent. (Annan siffra nämndes vid stämman.) Som skäl för denna kraftiga höjning hade valberedningen skrivit:

”Från fullmäktige har valberedningen uppvaktats med en skrivelse där man uttrycker sitt missnöje över nuvarande nivå på det gemensamma sammanträdesarvodet.”

Hur skulle fullmäktige ha kunnat besluta om en sådan skrivelse? Det är endast vid föreningsstämman som fullmäktigeledamöterna är samlade och kan besluta.

Vid stämman i november bad jag om ett klargörande. Valberedningens ordförande svarade då bland annat:

”Det finns en skrivelse som är riktad till valberedningen, där man utgår ifrån 153 stycken röster ifrån fullmäktigeledamöter. Så många kanske inte finns, men där är man missnöjd med den ersättning som tidigare utgått med 642 kronor … Den skrivelse som valberedningen fick var inte undertecknad utav drygt 100 personer, men vi utgick ifrån att det var en seriös skrivelse, och vi tog fasta på det.”

Det svaret gör att skrivelsen – och valberedningens hantering – förefaller än mer besynnerlig. Även andra fullmäktigeledamöter sade vid stämman att de inte kände till skrivelsen och ställde sig frågande till den.

Valberedningen hade som motivering för höjningarna också anfört:

”Även från andra håll har det kommit propåer om att SKBs arvoden, både sammanträdes- och årsarvoden, ligger för lågt. Valberedningen anser kritiken relevant.”

Jag har efter stämman kontaktat valberedningen men inte fått svar på vem/vilka som har avlämnat skrivelsen från ”fullmäktige” och vad dessa ”propåer” är.

Är ”missnöje” uttryckt i en anonym skrivelse och ospecificerade ”propåer” godtagbara skäl för höjning av arvode, dessutom en nästan 50-procentig höjning? Är ett påstående om att ett arvode är lågt godtagbart skäl för höjning?

När styrelsens arvoden höjdes år 2018 (årsarvodet med ca 32 procent och sammanträdesarvodet med ca 46 procent) löd motiveringen:

”För att tillvarata medlemmarnas intressen, krävs en kompetent styrelse med mycket erfarenhet och stor kunskapsbredd. … Fullmäktige behöver tydligt markera värdet av en styrelse med stort engagemang och närvaro. Valberedningen befarar att föreningen i nuläget kan gå miste om kompetenta och lämpliga kandidater till styrelsen, främst beroende på låga styrelsearvoden.”

Är den motiveringen – utan några fakta eller siffermässiga jämförelser – tillräcklig motivering?

Förslag om ändrade arvoden bör motiveras sakligt, och konkreta underlag för förslagen bör redovisas för fullmäktige före beslut.

Hur arvodena har utvecklats bör också vara en del av underlaget vid beslut om arvoden. Diagrammet nedan visar hur årsarvodena har utvecklats sedan 2008.

Utvecklingen har varit ganska ryckig. Det syns tydligare i diagrammet nedan över ändringarna år från år. Höjningarna genom kopplingen till prisbasbelopp har inte ansetts tillräckliga – den kopplingen kan diskuteras. (De svagt negativa värdena för 2010 och 2014 beror på att arvodena var oförändrade i prisbasbelopp och att detta belopp minskade något.)

Den höjning av arvoden som var aktuell 2020 gällde sammanträdesarvodena. Diagrammet nedan visar hur de har utvecklats.

De kraftiga höjningarna för styrelsen år 2018 och övriga år 2020 på 46 respektive 48 procent kan ifrågasättas. De borde kräva bättre motiveringar än dem som valberedningen har redovisat.

Mot bakgrund av det jag tagit upp yrkar jag att föreningsstämman beslutar

att ge valberedningen i uppdrag att vid förslag om ändring av arvode – utöver ändring som föranleds av ändrat prisbasbelopp – redovisa konkreta, faktamässiga underlag för förslaget.

Lars Lngvall, fullmäktig Segelbåten

 

11

Mejl till ett organ med förtroendevalda – som styrelsen – bör nå samtliga ledamöter och suppleanter

Förslaget i korthet

Mejl till styrelsens gemensamma e postadress når inte alla i styrelsen utan bara någon enstaka – eller kanske ingen. Det är förvaltningen som bestämmer vilka som får ett visst mejl.

Det är demokratiskt oacceptabelt både gentemot den medlem som vill föra fram en fråga till styrelsen och gentemot den enskilda styrelseledamoten, som inte har möjlighet att ta ansvar för hur frågorna hanteras i styrelsen utan att ha tillgång till de mejl som skickas till styrelsen.

Rutinerna bör därför ändras så att ett mejl till styrelsen når alla i styrelsen utan större försening.

Mejladresserna till valberedningen och hyresutskottet fungerar på liknande sätt. Rutinerna bör därför ändras även för dem.

Den som mejlar till styrelsen@skb.org förväntar sig nog att mejlet når styrelsen. Men så är inte fallet.

Ingen ledamot kan logga in på adressen, och mejlen vidarebefordras inte heller automatiskt till alla ledamöter och suppleanter (på liknande sätt som mejl till kvartersradet@skbsegelbaten.se vidarebefordras till alla i kvartersrådet).

Det är i stället några i förvaltningen (vilka vill SKB inte uppge) som bestämmer vilka som får mejlet. Gäller mejlet något som styrelsen ansvarar för skickas det till styrelsens ordförande eller någon annan i styrelsen som arbetar med frågan. Annars hanteras mejlet inom förvaltningen.

Vill man att hela styrelsen ska ta del av mejlet kan man ange det som ett önskemål, och då tar styrelsens ordförande ställning till det, har SKB uppgett. Men den informationen finns inte på hemsidan. Hur ska man då kunna veta att det fungerar så? Och är det rimligt?

Enda kontaktuppgift som anges för styrelsen är den gemensamma mejladressen, men den fungerar alltså inte som adress för att nå hela styrelsen.

Inte ens principiellt viktiga mejl (om begränsningar av motionsrätten och om att styrelsen har brutit mot ett stämmobeslut) har nått alla i styrelsen utan bara enstaka.

Detta är inte demokratiskt acceptabelt gentemot den medlem som vill föra fram en fråga till styrelsen eller gentemot den enskilda styrelseledamoten, som inte har möjlighet att ta ansvar för hur frågorna hanteras i styrelsen utan att ha tillgång till de mejl som skickas till styrelsen.

På liknande sätt fungerar mejladresserna till valberedningen och hyresutskottet. Ett mejl når bara någon enstaka eller fördröjs åtskilligt – det är vad man kan förvänta sig.

Det borde vara självklart att mejl som skickas till en gemensam adress för ett organ med förtroendevalda ledamöter – styrelsen, valberedningen eller hyresutskottet – utan dröjsmål kommer till dem som adressen är gemensam för.

Av praktiska skäl kan dock undantag göras för mejl som är uppenbart feladresserade och sådant som är spam.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se till att varje mejl till den gemensamma adressen för styrelsen, hyresutskottet respektive valberedningen – utom uppenbart feladresserade mejl och spam – utan dröjsmål når samtliga som adressen är gemensam för.

Lars Lngvall, fullmäktig Segelbåten

 

12

Förtydligande av att omyndiga inte kan motionera m.m.

Förslaget i korthet

SKB accepterade förra året motioner av ett omyndigt barn genom dess föräldrar. Men föräldrars rätt att agera för sitt barn gäller personliga angelägenheter, och sådana frågor får inte tas upp i motioner till SKB. Det bör därför förtydligas i stadgarna att omyndiga inte har motionsrätt.

I stadgarna sägs också att en förälder får rösta för sitt barn vid ett medlemsmöte. Men inga personliga angelägenheter som eventuellt skulle ge en förälder rätt att närvara för sitt barns räkning behandlas vid ett sådant möte. Bestämmelsen är därmed förvirrande och bör strykas.

Tre motioner år 2020 (17, 23 och 24) kom från ett omyndigt barn genom barnets föräldrar. Det reser frågor.

Det är ett barns vårdnadshavare – vanligen föräldrarna – som ska tillvarata barnets intressen, se till att barnet har det bra fysiskt och psykiskt, hantera boende, skola, sjukvård och annat. Men föräldrarnas möjlighet att agera för sitt barn är begränsad till personliga angelägenheter. Det anges i 6 kap. 11 § föräldrabalken:

”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.”

En motion till SKB får dock inte gälla personliga angelägenheter för någon, och de tre motionerna avsåg inte heller något personligt för det aktuella barnet. De borde ha avvisats.

För att det framöver ska vara tydligt vad som gäller bör det anges i stadgarna att omyndiga inte har motionsrätt.

För övrigt skulle varken det omyndiga barnet eller en förälder som inte är SKB medlem kunna tala för motionen vid stämman. Det belyser det orimliga i att föräldrar skulle ha rätt att avlämna motioner i ett omyndigt barns namn.

Det är förstås bra om någon vill engagera sig i SKB – men då måste man först bli medlem. Det är orimligt att föräldrar utnyttjar sitt omyndiga barns medlemskap för att avlämna motioner om vad föräldrarna själva tycker.

I § 19 i SKB:s stadgar finns dessutom en bestämmelse om att förälder får utöva rösträtt för sitt omyndiga barn vid medlemsmöte. Upplysning om rätt att företräda sina omyndiga barn finns också på medlemsbeviset för ett barn. Men inga frågor som behandlas vid köandes medlemsmöte gäller personliga angelägenheter för någon. Det finns därmed ingen grund för en förälder till ett omyndigt barn att närvara vid ett medlemsmöte.

Bestämmelsen är förvirrande och bör strykas, liksom upplysningen på medlemsbeviset.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att i nästa stadgeändringsförslag inkludera
dels ett tillägg som förtydligar att omyndiga inte har motionsrätt,
dels strykning av bestämmelsen om förälders rösträtt för barn vid medlemsmöte.

Lars Lngvall, fullmäktig Segelbåten

 till motionen

Styrelsens utlåtande över motion 10

Enligt § 37 sjätte stycket i SKBs stadgar ska valberedningen till föreningsstämman lämna förslag på arvoden till styrelse, revisorer, hyresutskott, valberedning och fullmäktige. I valberedningens arbete ingår att ta fram underlag som underlättar för beslut om dessa arvoden.

Styrelsen anser att det finns utökad möjlighet för valberedningen att kunna redovisa konkreta och faktamässiga underlag, enligt motionärens föreslag, när det gäller ändring av arvoden – utöver ändring som föranleds av ändrat prisbasbelopp.

Styrelsen vill framhålla att valberedningen endast kan föreslå vilka arvoden som ska utgå till förtroendevalda. Beslut fattas sedan självständigt av fullmäktige.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att bifalla motionen.

Valberedningens utlåtande över motion 10

En av valberedningens uppgifter är att lämna förslag till fullmäktige på arvoden till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen och fullmäktige, vilket sedan föreningsstämman fattar beslut om.

År 2008 fastlade stämman nuvarande principer för arvoden till SKB:s förtroendevalda. Bland annat infördes årliga justeringar som följer prisbasbeloppet (PBB) och ett gemensamt sammanträdesarvode. Valberedningen har alltid motiverat föreslagna arvodeshöjningar utöver PBB:s förändring. Beredningsunderlag och internt arbetsmaterial lämnas aldrig ut.

Men att i detta sammanhang redovisa konkreta, faktamässiga underlag för lämnade förslag är både relevant och önskvärt.

Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta
att bifalla motionen.