Start Motioner Ändring av regler för uthyrning

Motion 5 till SKB år 2019

 till styrelsens utlåtande
 till stämmans beslut

Ändring av regler för uthyrning

SKB:s huvudsakliga ändamål är att bygga och förvalta fastigheter samt hyra ut lägenheter i fastigheterna. Beträffande uthyrningen diskuteras nu ett antal inskränkningar för medlemmarna.

De motiveras bland annat med ”onödigt höga admi­nistrativa kostnader”. Vad är ”onödigt”? Att den kärnverksamhet som uthyrningen utgör ska få kosta är självklart. Måste det bli begränsningar för medlemmarna? Går det inte utveckla och anpassa administrationen? Vad har SKB försökt göra?

Ett märkligt påstående är att ”’fel’ medlemmar får lägenheter”. Vilka slags fall gäller det? Hur många är de? Vilka slutsatser menar SKB att man kan dra av dem?

Det klagas på stort antal kallelser och många som inte besvaras. Men de siffror som anges är grovt tillyxade – 50 000 respektive 25 000 – och därmed inte så trovärdiga. Och vad är problemet med nej-svar eller uteblivna svar? Den som söker lägenhet måste få titta på flera olika lägenheter, och en del vill kanske känna sig för noggrannare innan de tar det stora beslutet att flytta. Ska inte medlems­föreningen SKB vara till för just detta – uthyrning till sina medlemmar?

Det sägs att vissa tittar för tittandets skull. Finns det alltså personer som år ut och år in tittar på lägenheter var och varannan vecka utan att någonsin tacka ja? Hur många är det? Vore det inte naturligt att kontakta de medlemmarna? Har SKB gjort det? För hur många? Med vilket resultat?

Om SKB redan när kallelsen skickas ut vet att många kommer att tacka nej bör man väl i första hand öka antalet kallel­ser? Har man prövat att modifiera antalet kallelser beroende på lägenhetstyp och område? Har man försökt använda sina erfaren­heter för att optimera uthyrningen?

Det finns förslag om flera olika spärrar mot att få göra intresseanmälning:

  1. Spärr efter visst antal negativa svar på kallelse. Det har redovisats hur många medlemmar som kallats fler än fem gånger på ett år. Är det verkligen så få gånger man ska ha rätt att bli kallad till visning – på ett år? Om man ska ha en sådan spärr, bör den inte gälla en kortare period?
  2. Spärr för den som tackar nej till en lägenhet efter att först ha tackat ja. I olika dokument anges olika siffror – 56 % respektive 37 % – så det är osäkert hur många det gäller. Redan den lägre siffran verkar hög. Hur fungerar det i de fall då en medlem ändrar sig? Det kan ju finnas mer eller mindre förståeliga anledningar. Registreras detta? Görs det individuella bedömningar? Om en viss medlem upprepat ändrar sitt ja kan åtgärder vara rimliga, men är det rimligt med inskränk­ningar för alla?
  3. Spärr under viss tid efter flytt. Vad finns det för saklig grund för detta? Uthyrning är en av SKB:s kärnuppgifter. Om plötsligt ”drömlägenheten” dyker upp strax efter att man har flyttat, ska man då vara förbjuden att anmäla sig för att eventuellt kunna flytta dit?

Det talas också om ”stora resurser till några få medlemmar – inte medlemsnytta för majo­riteten”. Det är ett känslobetonat argument som kräver förtydligande. Vad står det för konkret? Vilka slags fall gäller det? Hur många är de?

Det finns många frågetecken i denna för SKB:s medlemmar oerhört väsentliga fråga.

Jag yrkar att förenings­stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se till att de frågor som aktualiseras i motionen blir konkret och utförligt belysta innan något beslut om ändring av regler för uthyrning fattas.

Lars Lingvall

 till motionen

Styrelsen har avlämnat ett yttrande som är gemensamt för inte mindre än sju motioner.

Styrelsens utlåtande över motionerna motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadge­revision har styrelsen uppdragit åt en arbets­grupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelse­repre­sen­tanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion samt se över på vilket sätt nuvarande turord­nings­system ger konse­kvenser för uthyr­nings­proces­sen. Arbetsg­ruppen fick också i uppdrag att föreslå even­tuella stadge­ändringar.

Arbets­gruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och över­läm­nade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten inne­håller bland annat problem­beskriv­ningar, analys, underlag för olika ställ­nings­tagan­den samt förslag på dels hur en ny framtida parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion skulle kunna se ut, dels hur uthyr­nings­proces­sen skulle kunna effek­tivi­seras.

Många av de fråge­ställ­ningar som motionär­erna lyfter behandlas i rapporten. Både motio­nerna och syn­punkter som enskilda full­mäktige­leda­möter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida föränd­ringar ska vara väl förank­rade bland med­lemmarna. Något förslag till inrikt­nings­beslut kommer därför inte att presen­teras vid ordi­narie före­nings­stämma 2019. I stället planeras för­ank­rings­arbetet pågå under hela 2019, bland annat under två full­mäktige­dagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån inne­hållet i arbets­gruppens rapport, med­lem­marnas syn­punkter och styrel­sens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att anse motionerna besvarade.

 till motionen

Föreningsstämman

Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att styrelsen hade skjutit upp inriktningsbeslutet om stadgarna till nästa stämma och yrkade inte bifall till motionen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.