Start Motioner Ändring av det parlamentariska systemet

Motion 8 till SKB år 2019

 till styrelsens utlåtande
 till stämmans beslut

Ändring av det parlamentariska systemet

SKB:s parlamentariska system är under utredning. De ändringar som har presenterats är långtgående:

Som motiv anförs bland annat att en fullmäktig ska ”representera hela SKB”. Nja, en fullmäktig ska agera för hela SKB, för SKB:s bästa, men representera medlemmarna – för att ha dialog med dem, för att rapportera och inhämta synpunkter, för att vara en kontaktlänk till föreningen.

När man väljer någon i kvarteret väljer man någon man känner eller känner till. Hur ska man kunna bedöma en person utifrån text och bild på en webbsida? Ska man välja efter utseende, ålder och en text som man inte vet stämmer?

Ska en fullmäktig för boende ha kontakt med boende bara i det egna kvarteret – inte övriga kvarter i området – eller vara skyldig att besöka andra kvarter? Ska kvar­teren kanske delas upp mellan dem som valts för området? Kommer det att ges ersättning för sådant kontakt­arbete? Eller ska medlemmar i andra kvarter få information bara från styrelsen och inte kunna diskutera med någon fullmäktig? Hur ska de fullmäktige kunna representera och vara en länk mellan medlemmar och förening?

Fullmäktigeledamöterna riskerar att bli anonyma och bara representera sig själva. De behö­ver inte komma på områdesmötet, och de kan – men behöver inte – delta i kvartersmöten bara i det egna kvarteret. De kommer inte att känna att de har ansvar inför andra. Hur ska dessa utmaningar mötas?

Och hur ska suppleanterna fungera i praktiken, när de inte har koppling till en ordinarie fullmäktig?

En stor fråga är hur det digitala röstandet ska gå till. Hur kan säkerheten garanteras? Hur ska den digitala rösten avlämnas – bara via medlemskoden, som kan vara tillgänglig för flera i familjen? Hur ska en medlem kunna kontrollera att rösten kommit fram och noterats för avsedd person? Hur kan det garanteras att alla röster registreras och att inga fel skett vid samman­räkningen och hanteringen?

SKB har inte infört något elektroniskt diskussions­forum trots att det har efterfrågats. På vilka grunder tror man nu att SKB:s medlemmar kan och vill göra många fler och viktigare saker digitalt?

Är det inte ofrånkomligt att engage­manget i SKB kommer att minska genom dessa ändringar? Vad är då fördelarna med den nya organisationen och det nya sättet att välja?

Det finns många frågetecken i denna för SKB:s medlemmar oerhört väsentliga fråga.

Jag yrkar att förenings­stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se till att de frågor som aktualiseras i motionen blir konkret och utförligt belysta innan något beslut om ändring av det parlamentariska systemet fattas.

Lars Lingvall

 till motionen

Styrelsen har avlämnat ett yttrande som är gemensamt för inte mindre än sju motioner.

Styrelsens utlåtande över motionerna motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadge­revision har styrelsen uppdragit åt en arbets­grupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelse­repre­sen­tanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion samt se över på vilket sätt nuvarande turord­nings­system ger konse­kvenser för uthyr­nings­proces­sen. Arbetsg­ruppen fick också i uppdrag att föreslå even­tuella stadge­ändringar.

Arbets­gruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och över­läm­nade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten inne­håller bland annat problem­beskriv­ningar, analys, underlag för olika ställ­nings­tagan­den samt förslag på dels hur en ny framtida parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion skulle kunna se ut, dels hur uthyr­nings­proces­sen skulle kunna effek­tivi­seras.

Många av de fråge­ställ­ningar som motionär­erna lyfter behandlas i rapporten. Både motio­nerna och syn­punkter som enskilda full­mäktige­leda­möter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida föränd­ringar ska vara väl förank­rade bland med­lemmarna. Något förslag till inrikt­nings­beslut kommer därför inte att presen­teras vid ordi­narie före­nings­stämma 2019. I stället planeras för­ank­rings­arbetet pågå under hela 2019, bland annat under två full­mäktige­dagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån inne­hållet i arbets­gruppens rapport, med­lem­marnas syn­punkter och styrel­sens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att anse motionerna besvarade.

 till motionen

Föreningsstämman

Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att styrelsen hade skjutit upp inriktningsbeslutet om stadgarna till nästa stämma och yrkade inte bifall till motionen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.