Start Motioner Behov av demokratisk förankring

Motion 6 till SKB år 2019

 till styrelsens utlåtande
 till stämmans beslut

Behov av demokratisk förankring

Stora förändringar är på gång inom SKB. Men hur förankras de bland SKB:s medlemmar?

Två utredningar har arbetat sedan 2017. Men det står inget om dem på SKB:s hemsida. Tidningen Vi i SKB har meddelat att arbetsgrupperna finns. Men vilka som ingår i dem har inte presenterats.

Vid fullmäktigedagen i höstas skulle förslag diskuteras. Men styrelsen lämnade inte ut några förslag i förväg, så att man kunde fundera före. Man skulle snabbt tycka till efter en kort presentation. Mötet styrdes genom i förväg formulerade frågor, och grupperna skulle svara kortfattat. Ibland fick man ja‑ och nej-frågor och skulle sträcka upp ett rött eller grönt kort efter att ha tänkt till några sekunder – och de rösterna räknades som vid votering under en stämma. Men fullmäktigedagen är inte stadge­reglerad utan är ett frivilligt möte utan demokratisk status. Och rapporter och dokument från fullmäk­tige­dagarna kan bara fullmäktige se.

Nu planeras en extra fullmäktigedag i mars, för att förbereda ett inriktningsbeslut om stadge­ändringarna – utan att medlemmarna har fått minsta information om ändringarna. De boende har inte kunnat höra av sig till sin representant i fullmäktige, och de köande har haft ännu sämre möjligheter. Inga medlemmar har kunnat skriva motioner om frågorna.

Ska det gå till så? Är det förankring?

För mig innebär förankring att få bra underlag med beskrivning av möjligheter och risker, att ha tid att tänka efter, att kunna framföra synpunkter, att bli lyssnad på, att lyssna på andra och att förbättra förslagen gemensamt i dialog, så att man till slut fattar bra beslut som en stor majoritet är överens om.

Borde inte den kooperativa medlemsföreningen SKB arbeta så?

Jag yrkar att förenings­stämman beslutar

att avvakta med alla beslut om stora stadgeändringar, inklusive principbeslut, tills förslagen om ändringarna har förankrats genom dialog med medlemmar och fullmäktige och medlemmarna har haft möjlighet att skriva motioner om de frågor som aktualiseras genom ändringsförslagen.

Lars Lingvall

 till motionen

Styrelsen har avlämnat ett yttrande som är gemensamt för inte mindre än sju motioner.

Styrelsens utlåtande över motionerna motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadge­revision har styrelsen uppdragit åt en arbets­grupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelse­repre­sen­tanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion samt se över på vilket sätt nuvarande turord­nings­system ger konse­kvenser för uthyr­nings­proces­sen. Arbetsg­ruppen fick också i uppdrag att föreslå even­tuella stadge­ändringar.

Arbets­gruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och över­läm­nade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten inne­håller bland annat problem­beskriv­ningar, analys, underlag för olika ställ­nings­tagan­den samt förslag på dels hur en ny framtida parla­men­ta­risk orga­ni­sa­tion skulle kunna se ut, dels hur uthyr­nings­proces­sen skulle kunna effek­tivi­seras.

Många av de fråge­ställ­ningar som motionär­erna lyfter behandlas i rapporten. Både motio­nerna och syn­punkter som enskilda full­mäktige­leda­möter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida föränd­ringar ska vara väl förank­rade bland med­lemmarna. Något förslag till inrikt­nings­beslut kommer därför inte att presen­teras vid ordi­narie före­nings­stämma 2019. I stället planeras för­ank­rings­arbetet pågå under hela 2019, bland annat under två full­mäktige­dagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån inne­hållet i arbets­gruppens rapport, med­lem­marnas syn­punkter och styrel­sens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att anse motionerna besvarade.

 till motionen

Föreningsstämman

Motionären ansåg att yrkandet var tillgodosett genom att styrelsen hade skjutit upp inriktningsbeslutet om stadgarna till nästa stämma och yrkade inte bifall till motionen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.