Kvartersrådet

Kvartersrådet är en kontaktlänk till SKB:s förvaltning, ser till de gemensamma lokalerna och representerar de boende. Kvartersrådet väljs varje år på det ordinarie medlemsmötet.

Ledamöter i kvartersrådet är Kenneth, Lars, Ulf och Åsa. Sammankallande är Lars.

Kontaktpersoner för uthyrning av kvarterslokalen är Kenneth och Lars.

Anslag om kvartersråd och kontaktpersoner för kvarterslokalen ska finnas i alla trappuppgångar. Där anges fullständigt namn och telefonnummer.

På lösenords­skyddad sida finns fullständiga kontaktuppgifter.

Mejl kan skickas till kvartersradet@skbsegelbaten.se. Mejl dit skickas vidare till alla i kvartersrådet. Mejl kan också skickas till bara sammankallande@skbsegelbaten.se.

Fullmäktig

Kvarteret representeras på SKB:s föreningsstämma av kvarterets fullmäktig eller fullmäktigesuppleant. Båda väljs vartannat år (ojämna år) på det ordinarie medlemsmötet.

För närvarande är Lars fullmäktig och Åsa fullmäktigesuppleant.

Protokoll

På lösenordsskyddad sida finns protokoll från kvartersrådet från och med 2004 samt från de ordinarie medlemsmötena från och med 2001.

Lösenord

Lösenord till sidorna med protokoll och kontaktuppgifter beställs genom mejl. Ange ditt namn och SKB-lägenhetsnummer i mejlet.

 

Vid ordinarie medlemsmötet 2015 fastställdes följande

Regler för utbetalningar från kvartersrådets kassa

Mot kvitto på högst 200 kr betalas ersättning för

  1. förbrukningsmateriel som toapapper, tvål och diskmedel till kvarterslokalen, bastun och andra gemensamma lokaler
  2. enklare förtäring i samband med möten, till exempel kaffe, mjölk och kaffebröd
  3. resor och andra utlägg i samband med möten på SKB.

Mot kvitto eller motsvarande på högst 500 kr betalas ersättning för sådant som godkänts i förväg av kvarterets sammankallande eller fullmäktig.

I övriga fall utbetalas ersättning efter beslut av kvartersrådet.

 

I § 15 Medlemmars inflytande i SKB:s stadgar regleras befogenheter för kvartersråd och medlemsmöten:

Medlemmarnas direkta inflytande på föreningens verksamhet utövas på medlemsmöte och i kvartersråd. Medlemsmöte har valfunktioner. Medlemsmöte och kvartersråd utgör i övrigt organ för samråd och information.

På medlemsmöte och i kvartersråd kan – med undantag för i § 18 angivna valärenden – icke fattas beslut, som är bindande för föreningen, dess styrelse eller föreningsstämma.

 

Enligt § 17 i SKB:s stadgar ska det finnas en arbetsordning för kvartersråd. Vid stämman i maj 2001 behandlades ett utförligt förslag till arbetsordning. Bara de sex punkterna under rubriken Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning fastställdes dock som arbetsordning. Det övriga får alltså ses som råd.

Kvartersrådens uppgifter i sammanfattning (arbetsordning för kvartersråd)

I ett utdrag ur kvartersrådspärmen står det mer om kvartersråden.

Som PDF-fil finns här hela kvartersrådspärmen. Den kan också laddas ner från SKB:s hemsida under Om oss > Föreningen > Så engagerar du dig > Kvartersråd om du först loggar in.