Start Blandat Mejl om spiskåpor

Följande mejl har växlats med SKB om spiskåporna.

Mejl Från Lars Lingvall till Johan Brottsjö

2019-12-16 14:09

Hej, Johan!

På budgetmötet den 19 november meddelade du överraskande att ni hade upptäckt att spiskåporna skulle bli mycket dyrare och inte rymdes inom budget och att det inte skulle bli några spiskåpor i höst. Du kunde inte svara på några frågor om detaljer, som kostnader.

Vi trodde att du skulle återkomma hyfsat snart med mer konkreta uppgifter, men nu har det snart gått fyra veckor utan att vi har hört något, och då vill vi ställa några frågor.

Fattade jag rätt att projektet om spiskåpor är avslutat och överfört till ett nyinves­terings­projekt med ej angivet startdatum? Vad betyder det i praktiken? När kan det bli spiskåpor hos oss?

Vad blir kostnaden enligt senaste uppgifter, och hur är de fördelade på olika typer av arbeten?

SKB hade delat ut meddelande till alla lägenheter om att arbetet med spiskåporna skulle ske under hösten.

Meddelade ni alltså detta utan att all planering var färdig?

Hur såg tidsplanen ut, med tider för olika typer av arbeten, som upphandling, demontering av befintliga spiskåpor och injuste­ring av ventilation?

Vad är förklaringen till att ni så plötsligt upptäckte att projektet inte kunde genomföras?

Avser SKB att informera alla hyresgäster om vad som händer och orsakerna till att det inte blir som SKB har meddelat?

Vänliga hälsningar
Lars L.
Segelbåten

Mejl från Johan Brottsjö till Lars Lingvall

2019-12-16 17:45

Hej Lars,

Ibland blir det sammanträffande. I förmiddags, innan jag åkte ut på besiktningar, lade jag faktiskt en avisering angående detta på intern­posten till fastighets­skötaren Fredrik (se bifogat). Tyvärr har det dröjt sedan budgetdialogen vilket jag beklagar, likväl som att arbetet inte kommer ske under 2019. Denna avisering kommer delas ut till samtliga boende i kv. segelbåten.

Avslutat projekt är kanske fel ord att använda, det är snarare överflyttat till ett nytt projekt. Det stämmer även att det inte finns något startdatum angivet för det ”nya projektet”.

Anledningen att man valde att avisera om detta redan i våras var pga det planerades att genomföras två stora projekt i fastigheten, spiskåporna och arbetet med stam och radiator­venti­lerna. Avsikten var att ge en preliminär information om att det under hösten kommer ske flera arbeten i respektive lägenhet. Som det meddelades i den aviseringne var preliminär start av arbetet med spiskåporna tidigast v. 43. Exakt tidsplan för respektive del av projekten skulle meddelas när upphand­lingen av entreprenör var klar.

Inför budgetdialogen så stämmer man av alla projekt som förvaltare för att kunna meddela vad som genomförts och inte genomförts. Inom organi­sa­tion­en finns två stycken avdelningar som driver planerat underhåll projekt (fort­sätt­ningsvis PLU), förvalt­nings­avdel­ningen och fastig­hets­utveck­lings­avdel­ningen. Inom PLU har vi olika ansvars­områden vilket framgår i PLU dokumentet. Det kan bl.a. stå 1410 (förvalt­nings­avdel­ningens projekt) eller 115 (fastig­hets­utveck­lings­avdel­ningens projekt). De projekt som ligger under ansvar 1410 har man som förvaltare generellt bättre koll på då det är vi själva som driver det. När projektet ligger under ansvar 115 så är det fastig­hets­utveck­lings­avdel­ningen som driver det och man har då inte lika mycket delaktig­het i projektet. Anledningen till att jag fick ta del av infor­matio­nen först i slutet av november, när det var dags för budget­dialogen, var av den anled­ningen att jag själv inte driver projektet utan det uppkom under min s.k. avstäm­nings­runda. Diffe­rensen på budgete­rade medel och de faktiska anbudet vet jag fortfarande inte. Det jag fått information om är att det skilde sig så pass väsentligt att det inte gick att genomföra. Viss differens är normalt då beloppen i PLU dokumentet är uppskattade, i detta fall var skillnaden dock för stor.

Projektet kommer som sagt att genomföras, däremot vet man inte exakt när. Aviseringen kommer nå Fredrik på onsdag morgon och kan därefter delas ut.

Vänliga hälsningar,
Johan Brottsjö
Utredningsförvaltare
Direkt: 08 704 61 09, johan.brottsjo@skb.org