Start Blandat Ordinarie medlemsmöte 2019-04-24

Detta är ett allmänt tillgängligt protokoll där alla namn har dolts utom namnet på styrelsens representant. På sidan för protokoll, som kräver lösenord, finns protokollet i sin helhet, även som PDF-fil.

 

Kvarteret Segelbåten                              PROTOKOLL
Ordinarie medlemsmöte

Tid

2019-04-24 kl. 19.00–21.30

Plats

Kvarterslokalen, Inedalsgatan 16 B

Närvarande

[DOLT]

1 § Öppnande

[DOLT] förklarar mötet öppnat.

2 § Mötesordförande

Mötet väljer [DOLT] till mötesordförande.

3 § Mötessekreterare

Mötet väljer [DOLT] till mötessekreterare.

4 § Protokolls­justerare

Mötet väljer [DOLT] till protokollsjusterare.

5 § Mötets utlysande

Mötet beslutar att anse mötet utlyst i behörig ordning.

6 § Dagordning

Mötet beslutar att godkänna förslaget till dagordning med tillägg av val av kvartersråd under punkten Övrigt.

7 § Val av fullmäktig och suppleant

[DOLT] har avböjt omval som fullmäktigesuppleant.

Mötet beslutar
att till ordinarie fullmäktig omvälja [DOLT] och
att till fullmäktigesuppleant välja [DOLT] .

Valet gäller från ordinarie stämma i år till och med ordinarie stämma 2021.

8 § Genomgång av årsredovisningen

Sune Halvarsson, SKB:s styrelse, tar kort upp några punkter från SKB:s verksamhet 2018: ny affärsplan, ”landmärket” Basaren, utvidgning till Uppsala, installation av laddstolpar, förtätning i Lillsjönäs, kooperativ hyresrätt som en socialt hållbar boendeform, priser till SKB, restaurering av konstverk i Basaren, nya bygg­projekt, olika siffror från sidan 9 i årsberättelsen samt nya byggprojekt.

Han svarar därefter på en fråga från [DOLT] om köp av tomträtter och säger att det är lönsamt på lång sikt att äga marken. [DOLT] menar att frågan borde ha underställts stämman enligt § 28 om skyldig­het att höra förenings­stämman i ”frågor av principiell art eller av större ekono­misk betydelse”. Sune anser att frågan inte är principiell, eftersom SKB har köpt mark tidigare, och att beloppet en miljard inte är så stort att stämman ska besluta. [DOLT] tycker inte att Sune svarar ordentligt på hur texten i stadgarna ska uppfattas.

9 § Genomgång av motionerna

Först diskuterar mötet motionerna i häftet Motioner 2019.

1–2. Överlåtelse av medlemskap

Mötet instämmer i styrelsens förslag om avslag.

[DOLT] tar upp att det före­kommer att barnbarn bor i en lägenhet som far- eller morföräldrar hyr. Sune säger att en person arbetar på halvtid med sådana frågor. [DOLT] kritiserar de höga hyrorna i Basaren. Sune säger att det inte har varit problem att hyra ut lägenheterna.

3–4. Hanteringen av motioner

[DOLT] … är förvånad över att styrelsen fortsätter att gallra bort motioner trots att den sär­skilda gransk­ningen av styrelsens motionshante­ring, som [DOLT] fick igenom vid förra stämman, har klargjort att motioner inte får gallras bort därför att de avser förvaltnings­frågor – stämman är högsta beslutande organ. En motion får gallras bort bara om den inte innehåller en relevant fråga som stämman kan besluta om, vilket styrel­sen också anger i sitt yttrande. Men att exempelvis prissättning av garage­platser, regler för andrahandshyror och nypro­duktion med rimliga hyror – som styrelsen har gallrat bort – inte skulle vara relevanta frågor för SKB är obegripligt.

Sune säger att styrelsen och [DOLT] har olika uppfattningar och tolkar lagen olika. Frågorna i häftet med förvaltningsfrågor är inte oväsent­liga för SKB, men de bör behandlas av styrelsen. [DOLT] påpekar att [DOLT] föreslog särskild gransk­ning genom en obero­ende jurist just för att klargöra hur det faktiskt ligger till och undvika diskussioner om vem som har rätt.

Sune säger att granskaren har angett att stämman inte får besluta så att man tar över styrelsens roll. [DOLT] säger att det är stämmans ansvar att inte göra det och att det inte ger styrelsen rätt att gallra bort motioner. [DOLT] tillägger att stämman aldrig har varit i närheten av att fatta så många beslut i förvalt­nings­frågor.

Mötet ställer sig bakom motion 3.

Motionerna 5–15.

Motionerna 5–11 samt 14–15 tar upp olika frågor som är aktuella i det pågående arbetet med stadgeändringar samt behov av diskussion och förank­ring av de olika förslagen. Motionerna 12 och 13 tar upp andra stadgefrågor som kommer att behandlas i arbetet med stadgarna.

[DOLT] säger att yrkandena i [DOLT]s motioner 5, 6, 8 och 14 kan anses tillgodosedda genom att inget beslut om inriktning för stadgearbetet tas på årets stämma – som styrelsen först sade – utan att diskussionen fortsätter.

Mötet väljer att diskutera sakfrågorna när stadgeändringarna diskuteras under punkten Övrigt.

16. Vandelsprövning före uthyrning

Styrelsen menar att detta står i strid med principen om turordning och säger att förslaget snarast skapar problem.

[DOLT] instämmer i styrelsens negativa uppfattning och anser att beslutet därför bör bli avslag – inte att motionen anses besvarad, som styrelsen föreslår.

Sune säger att han inte känner till de händelser som nämns i motionen (mordhot, häleri, langning och mordbrand) och att det ska mycket till för att man ska gå ifrån turordningsrätten.

Mötet instämmer i [DOLT]s förslag om avslag.

Därefter övergår mötet till att diskutera motionerna i häftet Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2019.

1–3. Avgifter för garage och bilplatser

[DOLT] ställer sig frågande till marknads­hyror, att SKB ska tjäna pengar på garage­platser, men undrar om detta redan är genomfört eller är ett förslag.

Sune säger att en arbetsgrupp har behandlat frågan. SKB vill ha en anpassning till andra fastighetsägare och anser att övriga boende inte ska subventionera hyrorna. En ändring ska genomföras på fem år. Kommunen kräver att det finns ett visst antal platser, och om SKB inte har byggt måste man hyra sådana.

[DOLT] menar att principerna för dessa avgifter borde vara en fråga för stämman, precis som riktlinjer för hyressättningen, och att man kunde yrka att styrelsen ska presentera ett förslag för beslut av stämman.

Mötet instämmer i det förslaget.

4. Andrahandsuthyrning

Sune säger att SKB följer hyreslagen.

Mötet uppfattar styrelsens förklaringar som rimliga.

5. Nyproduktion som SKB:aren har råd att bo i

Under diskussionen kriti­seras de höga hyrorna och insatserna i Basaren.

[DOLT] tycker att förslaget att ”utveckla … metoder för boende­kostnader i nypro­duk­tionen som stor del av SKB:s medlemmar kan klara ekonomiskt” låter bra.

Sune menar att SKB försöker hålla nere kostnaderna.

[DOLT] påpekar att det ovala huset i Basaren inte utnyttjar hela marken, menar att planlösningen är dålig och undrar över lyxigt materialval.

Sune säger att SKB hade velat bygga högre och hade haft förslag på fyr­kan­tigt hus men att kommunen sade nej.

6. Hus med trästomme.

Mötet uppfattar styrelsens svar som rimligt.

7. Solenergi

Efter en fråga från [DOLT] påpekar Sune att SKB arbetar med detta, särskilt i nyproduktionen.

Mötet uppfattar styrelsens svar som rimligt.

8. Beredskap inför klimatförändringar

Mötet har inga särskilda kommentarer.

9. SKB-verksamhet utanför Stockholms län

[DOLT] … menar att en utvidgning utanför Stockholms län är en principiell fråga som borde ha underställts stämman enligt § 28 men inser att det i nuläget är orealistiskt att stoppa det arbete som pågår. Eftersom antalet intresserade rimligen är begränsat blir det i praktiken andra krav på turordning för dessa lägenheter.

Sune säger att man på en fullmäktigedag har diskuterat var SKB ska bygga och kommit fram till att SKB kan bygga i Stockholms arbetsmarknadsregion.

[DOLT] frågar om även fastigheterna i Uppsala ska bära sina kostnader, så att inte övriga medlemmar får betala för dem.

Sune säger att all nyproduktion ska bära sina kostnader, även Basaren.

[DOLT] menar att medlemmarna i Uppsala knappast har blivit medlemmar i SKB därför att de vill ha en lägenhet i Uppsala eller trott att SKB skulle bygga där.

[DOLT] undrar om det inte blir en gräddfil för dem som bor i Uppsala.

Sune påpekar att många pendlar mellan Stockholm och Uppsala.

[DOLT] frågar hur SKB arbetar med markanvisningar.

Sune säger att SKB jobbar mycket med det men att problemet är att kommu­nen vill ha bra betalt och att bostadsrättsföreningar har råd att betala mer.

[DOLT] påpekar att diskussionen vid fullmäktigedagen 2013 var som en lek­stuga, där man i smågrupper fick placera ut klossar på en karta för olika typer av hus –utan några hänsyn och restriktioner – och att det inte är något seriöst underlag.

10–11. Förbud mot rökning

Styrelsen säger att olika domslut har klargjort att rökning inte kan förbjudas men att man följer frågan.

Flera påpekar att en rökande behöver betala sanering av lägenheten vid flytt.

Mötet uppfattar styrelsens svar som rimligt.

10 § Kommande stadgeändringar

Bilaga

Mötet diskuterar de förslag till ändringar av SKB:s verksamhet som disku­teras.

Förslagen finns i två rapporter som är tillgängliga på mötet och även finns på SKB:s hemsida: Rapport - Utform­ning av SKBs framtida insatssystem (13 sidor) samt Rapport - Parlamentariska systemet och turordning (40 sidor).

[DOLT] delar också ut en sammanställning av förslagen (en sida A4L) – se bilaga.

Först diskuterar mötet medlemsinsatser och upplåtelseinsatser.

Sune säger att medlemsinsatsen behöver höjas för att SKB ska få in mer pengar på det sättet och att utjämningen av upplåtelseinsatser är en rättvisefråga och inte något som ska ge SKB mer pengar.

[DOLT] undrar hur nyproduktionen kan betala sina kostnader om upplåtelseinsatserna sänks på det här sättet.

Sune säger att varje ny fastighet ska bära sina kostnader, även med lägre upp­låtelseinsatser.

[DOLT] för fram förslaget att man också för äldre fastigheter utgår från 10 procent av produktions­kost­naden, med uppräkning.

Sune säger att standarden för fastighet ska avspeglas i hyran, inte i insatsen.

[DOLT] påpekar att hyran höjs mest för äldre lägenheter med låg standard.

[DOLT] säger att SKB länge haft olika insatser i olika fastigheter, vilket inte har uppfattats som orättvist, och ifråga­sätter en total utjämning till samma insats. Om insat­serna höjs kraftigt i äldre fastigheter, samtidigt som hyrorna höjs, bortfaller en del av attraktiviteten hos dem. Därmed minskar värdet av att köa länge, och då riskerar SKB att förlora köande medlemmar. [DOLT] påpekar också att den höjning som föreslås av den genomsnittliga insatsnivån rimligen måste innebära mer pengar till SKB.

[DOLT] påpekar att inlåsningseffekten – att äldre avstår från att flytta på grund av ökade insatser – kommer att öka.

[DOLT] säger att många äldre inte har råd att flytta till nyare lägenheter om man inte sänker de höga insatserna för dem.

Sune redogör för hur man har jobbat med frågan och fortsätter att jobba med den. Han säger att det på hemsidan finns ett formulär för synpunkter.

[DOLT] påpekar att ”hyresrabatten”, att hyran i nyproduktionen är lägre på grund av högre insats, inte tas upp i rapporten. [DOLT] tillägger att ”trappan”, den successiva nivåändringen under tio år, ger en ytterligare orättvisa i insatser beroende på när man flyttar och inte innebär någon ändring av målet, en total utjämning.

Därefter diskuterar mötet det parlamentariska systemet.

Sune tar upp att det är få som deltar i kvarteren och att många kvarter med olika antal lägenheter alla har en fullmäktig. Att kandidaterna presenteras digitalt och att valet sker digitalt menar han ska göra att fler deltar.

[DOLT] frågar om det föreslagna systemet finns någon annanstans.

Sune hänvisar till en undersökning bland yngre medlemmar.

[DOLT] menar att ändringen från kvarter till stora områden kommer att ta död på demokratin och att man måste få folk att träffas och diskutera med varandra.

[DOLT] menar att det är viktigt att ses.

[DOLT] pekar på betydelsen av lokal förankring, att ha kontakt med dem som bor i kvarteret, och att det nya systemet innebär att kvarter kan bli utan representant.

[DOLT] pekar på svårigheter när Segelbåten var en enhet tillsammans med Tegelbåten, där helt andra frågor var aktuella.

[DOLT] menar att stora kvarter kommer att få flera representanter och att till exempel Segelbåten inte kommer att ha någon möjlighet.

[DOLT] frågar vad man egentligen vinner med förslaget och tycker att förslaget går emot vad som är bra med demokrati och kooperation.

[DOLT] ser en fara i att många rätt ointresserade röstar på en person som de bara sett en presentation av på webben. [DOLT] tycker det är märkligt att rapporten inte säger något om tekniken för digitala val och säkerhetsaspekter.

[DOLT] påpekar att det kan bli svårt att få folk att ställa upp som fullmäktig när de ska representera ett stort område.

Sist diskuterar mötet medlemsinsatser och upplåtelseinsatser.

Sune säger att 60 personer numera kallas till visning men att det ibland händer att ingen kommer och att den som ligger på plats 61 kanske inte bryr sig om att anmäla intresse. Därför föreslås ett tak för antalet anmälningar per år, kanske fem eller åtta. Det ska bli stopp i tre månader. Den som hoppar av efter att först ha tackat ja ska inte heller få söka på tre månader, och den som flyttar in i en ny lägenhet ska inte få söka under viss tid.

Flera reagerar mot en spärr efter så få visningar som fem.

[DOLT] invänder mot att den som har tackat ja hela tiden, men inte kommit på tur, inte ska få söka efter fem gånger.

Flera ifrågasätter uppgiften att ingen av 60 kallade kom till visning.

[DOLT] säger att informationen för sökande om hur det fungerar inte är tillräckligt tydligt och borde förbättras innan man inför restriktioner för alla.

[DOLT] påpekar att det kan vara korta visningstider och att tiderna kan ligga så att man inte hinner besöka två lägenheter som man har anmält intresse för.

[DOLT] säger att man ibland skulle vilja komma en gång till och att den som visar lägenheten ibland inte har tillräcklig information om den.

[DOLT] menar att det måste finnas andra åtgärder för att komma åt problemen.

[DOLT] säger att det kunde finnas fler bilder från lägenheten eller fastigheten.

Sune påpekar att andra fastighetsägare har liknande regler för uthyrning.

Diskussionen avslutas, och [DOLT] tackar Sune, som lämnar mötet.

11 § Val av kvartersråd

[DOLT] har avböjt omval som kvartersrådsledamot.

Mötet beslutar
att till ledamöter i kvartersrådet omvälja [DOLT].

[DOLT] säger att kvartersrådet får utse sammankallande inom sig.

12 § Avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

[DOLT]                                                  [DOLT]

mötesordförande                                      mötessekreterare

[DOLT]

protokollsjusterare